Čo hovorí Biblia o desiatkoch?


Otázka: Čo hovorí Biblia o desiatkoch?

Odpoveď:
Desiatky sú téma, s ktorou má mnoho kresťanov problém. V mnohých zboroch sa dávanie desiatkov zdôrazňuje až prehnane. Zároveň sa mnoho kresťanov odmieta podriadiť biblickým požiadavkám čo sa týka obetovania sa pre Pána. Desiatky/milodary majú byť radosťou a požehnaním. Je smutné, že to v dnešnej cirkvi nachádzame len málokde.

Desiatky sú starozmluvným konceptom. Desiatok bol zákonnou požiadavkou, podľa ktorej všetci Izraelci do chrámu dávali 10% všetkého, čo zarobili a vypestovali (Levitikus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronómium 14:24; 2 Kronická 31:5). Niektorí chápu starozmluvné desiatky ako spôsob dane na zabezpečenie kňazov a Levitov v rámci obetného systému. Nová zmluva nikde nenariaďuje, a dokonca ani neodporúča, aby kresťania mali záväzný systém desiatkov. Pavol len hovorí, že veriaci by mali oddeliť časť zo svojho príjmu na podporu cirkvi (1 Korintským 16:1-2).

Nová zmluva nikde presne neudáva percento, ktoré by malo byť vyčlenené na dávanie. Hovorí len, že by to malo byť z toho, „čo mohol každý usporiť” (1 Korintským 16:2). Kresťanská cirkev v zásade zo Starej zmluvy prevzala 10% a udáva to ako „odporúčané minimum” kresťanského dávania. Kresťania sa však nemusia cítiť povinní stále dávať. Mali by dávať podľa svojich možností, „z toho, čo usporili.” Niekedy to znamená, že dajú viac ako desiatok, niekedy menej. Všetko závisí od schopnosti kresťana a potrieb cirkvi. Každý jeden kresťan by sa mal usilovne modliť a prosiť o Božiu múdrosť v rozhodovaní o tom, koľko prispieť (Jakub 1:5). „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh” (2 Korintským 9:7).

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo hovorí Biblia o desiatkoch?