settings icon
share icon
Otázka

Čo je to deň Päťdesiatnice?

Odpoveď


„Päťdesiatnica“ je významná v Starom aj Novom zákone. Päťdesiatnica je vlastne grécky názov pre sviatok, ktorý je v Starom zákone známy ako Sviatok týždňov (3. Mojžišova 23:15; 5. Mojžišova 16:9). Grécke slovo znamená „päťdesiat“ a odkazuje na päťdesiat dní, ktoré uplynuli od obetovania veľkonočnej vlny. Sviatok týždňov oslavoval koniec žatvy obilia. Najzaujímavejšie je však jeho použitie v Joelovi a v Skutkoch apoštolov. Ak sa pozrieme späť na Joelovo proroctvo (Joel 2:8-32) a dopredu na prísľub Ducha Svätého v posledných Kristových slovách na zemi pred jeho nanebovstúpením (Skutky 1:8), Päťdesiatnica signalizuje začiatok cirkevného veku.

Jediná biblická zmienka o skutočných udalostiach Päťdesiatnice je v Skutkoch 2:1-3. Päťdesiatnica pripomína Poslednú večeru; v oboch prípadoch sú učeníci spolu v jednom dome, aby sa zúčastnili na udalosti, ktorá sa ukáže ako dôležitá. Pri Poslednej večeri sú učeníci svedkami konca Mesiášovej pozemskej služby, keď ich žiada, aby na neho pamätali aj po jeho smrti, kým sa nevráti. Na Päťdesiatnicu sú učeníci svedkami zrodu novozákonnej cirkvi, keď Duch Svätý prichádza, aby prebýval vo všetkých veriacich. Scéna učeníkov v miestnosti na Päťdesiatnicu teda spája začiatok pôsobenia Ducha Svätého v cirkvi so záverom Kristovej pozemskej služby v hornej miestnosti pred ukrižovaním.

Opis ohňa a vetra, ktorý sa spomína v rozprávaní o Päťdesiatnici, zaznieva v celom Starom a Novom zákone. Zvuk vetra na Päťdesiatnicu bol „prudký“ a „mohutný“. Biblických zmienok o sile vetra (vždy chápaného ako sila pod Božou kontrolou) je veľa. 2. Mojžišova kniha 10:13; Žalmy 18:42 a Izaiáš 11:15 v Starej zmluve a Matúš 14:23-32 v Novej zmluve sú len niekoľkými príkladmi. Významnejší ako vietor ako sila je vietor ako život v Starom zákone (Jób 12:10) a ako duch v Novom zákone (Ján 3:8). Tak ako prvý Adam dostal dych fyzického života (1. Mojžišova 2:7), tak druhý Adam, Ježiš, prináša dych duchovného života. Myšlienka duchovného života, ktorý vzniká z Ducha Svätého, je určite implicitne spojená s vetrom Päťdesiatnice.

Oheň sa v Starom zákone často spája s Božou prítomnosťou (2. Mojžišova 3:2; 13:21-22; 24:17; Izaiáš 10:17) a s jeho svätosťou (Žalmy 97:3; Malachiáš 3:2). Podobne aj v Novej zmluve sa oheň spája s Božou prítomnosťou (Hebrejom 12:29) a očistou, ktorú môže priniesť do ľudského života (Zjavenie 3:18). Božia prítomnosť a svätosť sú naznačené v ohnivých jazykoch na Päťdesiatnicu. Oheň sa totiž stotožňuje so samotným Kristom (Zjavenie 1:14; 19:12); toto spojenie prirodzene podmieňuje Päťdesiatničný dar Ducha Svätého, ktorý mal učeníkov učiť Kristovým veciam (Ján 16:14).

Ďalším aspektom Dňa Päťdesiatnice je zázračné hovorenie cudzími jazykmi, ktoré umožnilo ľuďom z rôznych jazykových skupín porozumieť posolstvu apoštolov. Okrem toho je to odvážne a prenikavé Petrovo kázanie židovskému publiku. Účinok kázne bol silný, pretože poslucháči „boli zasiahnutí v srdci“ (Skutky 2:37) a Peter ich poučil: „kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť“ (Skutky 2:38). Rozprávanie sa končí pridaním troch tisíc duší do spoločenstva, lámaním chleba a modlitbami, apoštolskými znameniami a zázrakmi a vytvorením spoločenstva, v ktorom boli uspokojené potreby všetkých.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to deň Päťdesiatnice?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries