settings icon
share icon
Otázka

Čo je deň Pánov?

Odpoveď


Frázou „deň Pánov“ sa myslí na udalosti, ktoré sa odohrajú v posledných časoch (Izaiáš 7:18-25) a je úzko spätá z frázou „ten deň“. Spôsob, ako môžeme pochopiť tieto frázy je, aby sme si všimli, že sa vždy vzťahujú na časový úsek, v ktorom Boh osobne intervenuje, priamo alebo nepriamo, aby dosiahol svoj plán.

Mnohí spájajú deň Pánov s určitým obdobím alebo konkrétnym dňom, keď sa naplní Božia vôľa pre tento svet a ľudstvo. Niektorí učenci veria, že deň Pánov bude trvať dlhšie ako len jeden deň – bude to časové obdobie, v ktorom Kristus bude vládnuť, kým nepripraví nebo a zem pre večnosť. Iní učenci veria, že deň Pánov bude okamžitý, keď Kristus príde vykúpiť svojich verných a zničiť neveriacich.

Fráza „deň Pánov“ je devätnásťkrát použitá v Starom zákone (Izaiáš 2:12; 13:6, 9; Ezechiel 13:5, 30:3; Joel 1:15, 2:1,11,31; 3:14; Ámos 5:18,20; Obadiáš 15; Sofoniáš 1:7,14; Zachariáš 14:1; Malachiáš 4:5) a štyrikrát v Novej zmluve (Skutky 2:20; 2. Tesaloničanom 2:2; 2. Petrova 3:10). Tiež sa myslí na to i v iných oddieloch (Zjavenie 6:17, 16:14).

Oddiely zo Starej zmluvy, ktoré hovoria o „dni Pánovom“ často sprostredkujú zmysel bezprostrednosti, blízkosti a očakávania: „Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov, príde ako pustošenie od Všemohúceho“ (Izaiáš 13:6); „Lebo blízko je deň, blízko je deň Hospodinov, bude to zamračený deň, bude to hodina pre národy.“ (Ezechiel 30:3); „Nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov.“ (Joel 2:1); „Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodinov v Údolí rozhodnutia.“ (Joel 4:14); „Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvätil svojich povolaných.” (Sofoniáš 1:7). Starozmluvné odkazy na deň Pánov sa vzťahujú ako na blízke, tak aj na ďaleké naplnenie, rovnako ako aj proroctvá. Niektoré oddiely zo Starého zákona sa vzťahujú na deň Pánov, ktorý sa už uskutočnil (Izaiáš 13:6-22; Ezechiel 30:2-19; Joel 1:15, 3:14; Ámos 5:18-20; Sofoniáš 1:14-18) a niektoré sa vzťahujú na prichádzajúci deň (Joel 2:30-32; Zachariáš 14:1; Malachiáš 4:1,5).

Nová zmluva tento deň nazýva dňom „hnevu“, „návštevy“ a „veľkým dňom všemohúceho Boha“ (Zjavenie 16:14) a vzťahuje sa na budúce naplnenie, keď Boží hnev bude vyliaty na neveriaci Izrael (Izaiáš 22; Jeremiáš 30:1-17; Joel 1-2; Ámos 5; Sofoniáš 1) a na neveriaci svet (Ezechiel 38–39; Zachariáš 14). Písmo hovorí, že „deň Pánov príde rýchlo, ako zlodej v noci“ (Sofoniáš 1:14-15; 2. Tesaloničanom 2:2) a preto kresťania musia byť pozorní a pripravení na Kristov príchod v každej chvíli.

Okrem toho, že to bude deň súdu, bude to i deň spasenia, keď Boh zoskupí ostatky Izraela a tak splní svoj sľub, že „celý Izrael bude spasený“ (Rimanom 11:16), odpustí im hriechy a navráti svoj vyvolený ľud do zeme, ktorú zasľúbil Abrahámovi (Izaiáš 10:27; Jeremiáš 30:19-31, 40; Micheáš 4; Zachariáš 13). Konečný výsledok „dňa Pánovho“ bude, že: „Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň“ (Izaiáš 2:17). Konečné naplnenie „dňa Pánovho“ sa uskutoční, keď Boh vo svojej úžasnej moci potrestá a zničí zlo a splní svoje sľuby.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je deň Pánov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries