settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar vyučovania?

Odpoveď


Duchovný dar vyučovania je jedným z darov Ducha Svätého (Rimanom 12:6-8; 1. Korinťanom 12:28; Efezanom 4:1-12). Je to dar, ktorý dáva Duch Svätý a umožňuje človeku účinne sprostredkovať pravdy Biblie druhým. Najčastejšie, ale nie vždy, sa používa v kontexte miestnej cirkvi. Dar vyučovania zahŕňa analýzu a ohlasovanie Božieho slova, vysvetľovanie jeho významu, súvislostí a aplikáciu na život poslucháča. Obdarovaný učiteľ je človek, ktorý má jedinečnú schopnosť jasne poučovať a odovzdávať poznanie, konkrétne učenie viery a biblické pravdy.

Boh dal duchovné dary, aby budoval svoju cirkev. Pavol poučil zbor v Korinte, aby sa snažil budovať a vzdelávať Kristovu cirkev, a povedal im, že keďže „túžia“ mať duchovné dary, mali by sa usilovať „o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži cirkvi na rast“ (1. Korinťanom 14:12). Duchovný dar (gr. charismata) je nadprirodzená, Bohom daná schopnosť vykonávať službu na budovanie Kristovho tela. Boh ho milostivo udeľuje a nemožno si ho zaslúžiť. Duchovný dar sa síce dá rozvíjať, ale na jeho vykonávanie je potrebná nadprirodzená schopnosť. Jedným z týchto darov je vyučovanie.

Grécke slovo pre „vyučovať“ je didaskalos, čo znamená „poučovať“. V celej Biblii vidíme príklady vyučovania. Sám Ježiš bol veľkým učiteľom a svojim učeníkom prikázal: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Matúš 28:19-20). Ježiš prikázal svojim učeníkom, aby učili nových učeníkov všetkému, čo im prikázal, a poučovali ich o učení aj o svätom živote. Kristovi služobníci nemajú učiť ľudské prikázania ani nič, čo by bolo ich vlastným alebo cudzím výmyslom, ale len to, čo prikázal Kristus.

Existuje viacero kontextov, v ktorých sa dar vyučovania môže použiť: Učiteľstvo môže byť použité v nedeľných školách, biblických školách, na vysokých školách, v seminároch a pri domácich biblických štúdiách. Ten, kto má dar, môže vyučovať buď jednotlivcov, alebo skupiny. Človek s prirodzeným talentom na vyučovanie môže učiť takmer čokoľvek, ale človek s duchovným darom vyučovania vyučuje obsah Biblie. Môže vyučovať posolstvo knihy ako celku alebo ho rozobrať na jednotlivé odseky či verše. Od človeka s darom vyučovania nevzniká žiadny nový materiál. Učiteľ jednoducho vysvetľuje alebo objasňuje význam biblického textu.

Vyučovanie je nadprirodzený dar Ducha Svätého. Človek bez tohto daru môže porozumieť Biblii, keď ju počuje alebo číta, ale nemôže ju vysvetliť tak, ako to dokáže človek s týmto darom. Hoci sa dá rozvíjať, duchovný dar vyučovania nie je niečo, čo sa dá naučiť alebo získať, ako je to v prípade vysokoškolského diplomu. Človek s doktorátom, ale bez daru vyučovania, nebude schopný vysvetľovať Bibliu ako človek bez titulu, ale s darom vyučovania.

V liste Efezanom 4:11-12 Pavol vymenúva základné dary pre budovanie miestneho zboru. Dary sú dané na budovanie Kristovho tela. Vo verši 11 sú učitelia spojení s pastiermi. To nemusí nevyhnutne naznačovať jeden dar, ale zdá sa, že to naznačuje, že pastor je zároveň učiteľom. Grécke slovo pre pastiera je poiemen, čo znamená „pastier“. Pastor je ten, kto sa stará o svoj ľud rovnako ako pastier o svoje ovce. Tak ako pastier kŕmi svoje ovce, aj pastor má zodpovednosť učiť svoj ľud duchovnému pokrmu Božieho slova.

Cirkev sa buduje prostredníctvom využívania daru vyučovania, keď ľudia počúvajú Božie slovo a počúvajú, čo znamená a ako ho môžu aplikovať do svojho života. Boh vzbudil mnohých s týmto darom, aby budovali ľudí vo viere a umožnili im rásť vo všetkej múdrosti a poznaní (2. Petrov 3:18).

Ako môžu kresťania zistiť, či majú dar vyučovania? Mali by začať tým, že budú prosiť Boha o príležitosť vyučovať v nedeľnej škole alebo na biblickej hodine pod autoritou a vedením obdarovaného učiteľa. Ak zistia, že dokážu vysvetľovať význam Biblie a ostatní na to priaznivo reagujú, pravdepodobne majú dar a mali by prosiť Boha o ďalšie príležitosti, aby mohli svoj dar používať a rozvíjať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar vyučovania?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries