settings icon
share icon
Otázka

Čo je Boh?

Odpoveď


A. W. Tozer napísal: „,Aký je Boh?‘ Ak touto otázkou myslíme ‚Aký je Boh sám o sebe?‘, neexistuje na ňu odpoveď. Ak máme na mysli ‚Čo Boh o sebe odhalil, čo môže pietny rozum pochopiť?‘, myslím, že existuje úplná a uspokojujúca odpoveď.“

Tozer má pravdu v tom, že nemôžeme vedieť, aký je Boh vzhľadom na seba samého. V knihe Jób sa uvádza: „Chceš azda vystihnúť Božiu podstatu, obsiahnuť dokonalosť Všemohúceho? Je vyšší nad nebesá. Čo urobíš? Hlbší od podsvetia. Čože dozvieš sa?“ (Jób 11:7-8).

Môžeme sa však pýtať, čo Boh o sebe zjavil vo svojom Slove a vo stvorení, čo môže „pietny rozum“ pochopiť.

Keď Mojžiš dostal od Boha pokyn, aby išiel k egyptskému faraónovi a žiadal prepustenie Izraelitov, Mojžiš sa Boha opýtal: „Keď prídem k Izraelitom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma posiela k vám‘ a oni sa ma spýtajú: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?“ (2. Mojžišova 3:13).

Odpoveď, ktorú dal Boh Mojžišovi, bola jednoduchá, ale veľmi objavná: Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som;“ a dodal: „Izraelitom povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám.“ (2. Mojžišova 3:14). Hebrejský text v 2. Mojžišovej 3:14 doslova hovorí: „Ja som, ktorý som“.

Toto meno hovorí o tom, že Boh je čistá existencia alebo to, čo niektorí nazývajú čistou aktuálnosťou. Čistá aktuálnosť je to, čo JE, bez možnosti neexistovať. Inak povedané, mnoho vecí môže mať existenciu (napr. ľudia, zvieratá, rastliny), ale len jedna vec môže byť existenciou. Ostatné veci majú „bytie“, ale iba Boh je bytie.

Skutočnosť, že Boh jediný je bytím, vedie k najmenej piatim pravdám o tom, čo je Boh - aký typ bytia Boh je.

Po prvé, Boh jediný je bytie, ktoré existuje samo osebe, a je prvou príčinou všetkého ostatného, čo existuje. Ján 5:26 jednoducho hovorí: „... Otec má život sám v sebe...“ Pavol kázal: „ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko“ (Skutky 17:25).

Po druhé, Boh je nevyhnutná bytosť. Nevyhnutná bytosť je taká, ktorej neexistencia je nemožná. Jedine Boh je nevyhnutná bytosť; všetky ostatné veci sú bytosti podmienené, čo znamená, že by nemohli existovať. Ak by však neexistoval Boh, potom by neexistovalo ani nič iné. On jediný je nevyhnutnou bytosťou, vďaka ktorej všetko ostatné v súčasnosti existuje - túto skutočnosť uvádza Jób: „Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil.“ (Jób 34:14-15).

Po tretie, Boh je osobná bytosť. Slovo osobný v tomto kontexte neoznačuje osobnosť (napr. zábavný, spoločenský atď.); skôr znamená „mať zámer“. Boh je cieľavedomá bytosť, ktorá má vôľu, tvorí a riadi udalosti tak, aby mu vyhovovali. Prorok Izaiáš napísal: „Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.“ (Izaiáš 46:9-10).

Po štvrté, Boh je trojjediná bytosť. Táto pravda je tajomstvom, no celé Písmo hovorí o tejto skutočnosti. Biblia jasne vyjadruje, že Boh je len jeden: „Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný!“ (5. Mojžišova 6:4). Biblia však tiež vyhlasuje, že Boh je pluralitný. Predtým, ako Ježiš vystúpil na nebesia, prikázal svojim učeníkom: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Matúš 28:19). Všimnite si, že v tomto verši je použité jednotné číslo „meno“; nie je tam napísané „mená“, čo by vyjadrovalo troch bohov. Existuje jedno meno, ktoré patrí trom Osobám, ktoré tvoria Božstvo.

Písmo na rôznych miestach jasne nazýva Otca Bohom, Ježiša Bohom a Ducha Svätého Bohom. Napríklad skutočnosť, že Ježiš má vlastnú existenciu a je prvou príčinou všetkého, sa uvádza v prvých veršoch Jánovho evanjelia: „Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život...“ (Ján 1:3-4). Biblia tiež hovorí, že Ježiš je nevyhnutná bytosť: „A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom“ (Kolosanom 1:17).

Po piate, Boh je milujúca bytosť. Rovnako ako mnoho vecí môže existovať, ale len jedna vec môže byť existenciou, aj ľudia a iné živé veci môžu mať a prežívať lásku, ale len jedna vec môže byť láskou. V 1. Jánovom liste 4:8 sa uvádza jednoduché ontologické tvrdenie: „...Boh je láska.“

Čo je Boh? Boh je jediný, kto môže povedať: „Ja som, ktorý som.“ Boh je čistá existencia, je sám sebou a je zdrojom všetkého ostatného, čo má existenciu. Je jediným nevyhnutným bytím, je účelný/osobný a má jednotu aj rozmanitosť.

Boh je tiež láska. Pozýva vás, aby ste ho hľadali a objavili lásku, ktorú má k vám vo svojom Slove a v živote svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel za vaše hriechy a vytvoril vám cestu, aby ste s ním mohli žiť na večnosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Boh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries