settings icon
share icon
Otázka

Čo je Biblia?

Odpoveď


Slovo „Biblia“ pochádza z latinského a gréckeho slova „kniha“; je to vhodný názov, keďže Biblia je kniha pre všetkých ľudí a všetky časy. Je to kniha ako ani jedna iná, kvalita sama o sebe.

Biblia obsahuje šesťdesiatšesť rôznych kníh. Zahŕňa knihy zákona ako sú Levitikus a Deuteronomium; historické knihy ako Ezdráš a Skutky; knihy poézie ako sú Žalmy, Kazateľ; prorocké knihy ako Izaiáš a Zjavenie; biografie ako sú Matúš a Ján; a epištoly (formálne listy) ako sú List Títovi a Židom.

Autori
Zhruba 40 rôznych autorov prispelo do Biblie, ktorá bola písaná počas 1500 rokov. Autormi boli: králi, rybári, kňazi, vládny úradníci, farmári, pastieri a lekári. Z celej tejto odlišnosti prichádza neuveriteľná jednota so spoločnou pretkanou témou.

Jednota Biblie je možná skrze fakt, že v konečnom dôsledku má len jedného Autora – samého Boha. Biblia je “Bohom vdýchnutá” (2. Timoteovi 3:16). Ľudskí autori napísali presne to, čo Boh chcel, aby napísali a výsledkom bolo dokonalé a sväté Božie Slovo (Žalm 12:6; 2. Petrova 1:21).

Podelenie
Biblia je podelená na dve časti: Starú zmluvu a Novú zmluvu. Stručne povedané, Stará zmluva je príbehom národa a Nová zmluva je príbehom Človeka. Národ bol Boží spôsob, ktorým priviedol Človeka – Ježiša Krista na svet.

Stará zmluva opisuje základ a zachovanie Izraelského národa. Boh zasľúbil, že si použije Izrael, aby požehnal celý svet (Genesis 12:2-3). Keď bol Izrael ustanovený, Boh si vybral rodokmeň v národe, skrze ktorý príde požehnanie: z rodu Dávidovho (Žalm 89:3-4). A tak, z rodu Dávidovho bol zasľúbený Človek, ktorý prinesie zasľúbené požehnanie (Izaiáš 11:1-10).

Nová zmluva hovorí o detailoch príchodu toho Človeka. Jeho meno je Ježiš a On naplnil proroctvá Starej zmluvy tým, že žil dokonalým životom, zomrel, aby sa stal Spasiteľom a vstal z mŕtvych.

Hlavná postava
Ježiš je hlavnou postavou Biblie – celá kniha je vlastne o Ňom. Stará zmluva predpovedá Jeho príchod a pripravuje cestu pre Jeho príchod na svet. Nová zmluva opisuje Jeho príchod a Jeho dielo, ktoré prinieslo spásu na náš hriešny svet.

Ježiš je viac ako len historická osoba; vlastne, On je viac ako človek. On je Boh v tele a Jeho príchod bol najdôležitejšou udalosťou v dejinách sveta. Boh sa sám stal človekom, aby nám dal jasný obraz o tom, kým vlastne je. Aký je Boh? On je ako Ježiš; Ježiš je Boh v ľudskej podobe (Ján 1:14, 14:9).

Zhrnutie
Boh stvoril človeka a postavil ho do dokonalého prostredia; avšak, človek sa vzbúril proti Bohu a odpadol od toho, čo Boh predurčil pre neho. Boh dal svet pod kliatbu kvôli hriechu, ale okamžite postavil plán obnovenia ľudstva a celého stvorenia do jeho pôvodnej slávy.

Ako súčasť Jeho plánu vykúpenia, Boh povolal Abraháma von z Babylona do Kanaánu (okolo 2000 pred n. l.). Boh zasľúbil Abrahámovi, jeho synovi Izákovi a vnukovi Jakobovi (nazvaného Izrael), že požehná svet skrze ich potomkov. Izraelova rodina emigrovala z Kanaánu do Egypta, kde sa stali národom.

Okolo roku 1400 pred n. l. Boh vyviedol potomkov Izraelových von z Egypta pod Mojžišovým vedením a dal im zasľúbenú zem, Kanaán. Skrze Mojžiša Boh dal Izraelu zákon a urobil zmluvu s nimi. Ak zostanú verní Bohu a nebudú nasledovať modlárstvo alebo okolité národy, budú prosperovať. Ak by opustili Boha a nasledovali modly, Boh by zničil ich národ.

Asi 400 rokov neskôr, počas vlády Dávidovho syna Šalamúna, Izrael bol upevnený ako veľké a silné kráľovstvo. Boh zasľúbil Dávidovi a Šalamúnovi, že ich potomkovia budú vládnuť ako nekonečný kráľ.

Po Šalamúnovej vláde sa národ rozdelil. Desať kmeňov na severe sa nazývali „Izrael“ a obstáli okolo 200 rokov predtým, než ich Boh odsúdil pre ich modlárstvo. Asírsko zotročilo Izrael okolo roku 721 pred n. l. Dva kmene na juhu sa nazývali „Judsko“ a oni obstáli trochu dlhšie, ale časom sa aj oni odvrátili od Boha. Babylon ich vzal do zajatia okolo roku 600 pred n. l.

Zhruba 70 rokov neskôr, Boh milosrdne vyviedol zvyšok zo zajatia späť do ich krajiny. Jeruzalem, hlavné mesto bolo obnovené 444 roku pred n. l. a Izrael znova ustanovil svoju národnú identitu. Tu sa končí Stará zmluva.

Nová zmluva sa začína zhruba 400 rokov neskôr narodením Ježiša Krista v Betleheme. Ježiš bol potomok zasľúbený Abrahámovi a Dávidovi, Ten, ktorý naplní Boží plán vykúpenia ľudstva a obnoví stvorenie. Ježiš verne dokonal svoju prácu – zomrel za hriech a vstal z mŕtvych. Smrť Kristova je základ novej zmluvy so svetom. Každý, kto verí v Ježiša bude spasený od hriechu a bude žiť naveky.

Po svojom vzkriesení, Ježiš poslal svojich učeníkov, aby všade zvestovali správu o Jeho živote a Jeho moci spasiť. Ježišovi učeníci odišli v každom smere rozhlasujúc dobrú správu o Ježišovi a spasení. Cestovali cez malú Áziu, Grécko a cez celú Rímsku ríšu. Nová zmluva sa končí s predpoveďou o Ježišovom druhom príchode, keď príde súdiť neveriaci svet a oslobodiť stvorenie spod kliatby.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Biblia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries