Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?Otázka: Mal by veriaci cítiť Ducha Svätého?

Odpoveď:
Zatiaľ čo niektoré služby Ducha Svätého môžu zahŕňať pocit, ako je usvedčenie z hriechu, potešenie a zmocnenie, Písmo nás nepoúča, aby sme zakladali svoj vzťah s Duchom Svätým na svojich pocitoch. V každom znovuzrodenom veriacom prebýva Duch Svätý. Ježiš povedal, že keď Utešiteľ príde, On bude s nami a v nás. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ (Ján 14:16-17). Inými slovami, Ježiš posiela niekoho ako je On sám, aby bol s nami a v nás.

Vieme, že Duch Svätý je s nami, pretože Božie slovo nám tak hovorí. Každý znovuzrodený veriaci má Ducha Svätého, ale nie každý veriaci je riadený Duchom Svätým a tu je podstatný rozdiel. Keď vykročíme vo svojom tele, nie sme pod vedením Ducha Svätého, hoci On stále v nás prebýva. Apoštol Pavel komentuje ohľadom tejto pravdy a používa ilustráciu, ktorá nám pomáha toto pochopiť: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Efezským 5:18). Mnoho ľudí si tento verš interpretuje tak, že apoštol Pavel hovorí proti vínu. Avšak kontext tejto pasáže hovorí o chodení a boji Duchom-naplneného veriaceho. Takže, je tam čosi viac než len varovanie proti pitiu príliš veľa vína.

Keď sú ľudia opití, preukazujú určité charakteristiky: stanú sa nemotornými, ich reč je nezreteľná a ich posudzovanie je oslabené. Apoštol Pavel tu dáva porovnanie. Rovnako ako existujú určité charakteristiky, ktoré určujú, kto je pod vplyvom vína, mali by byť aj určité charakteristiky, ktoré určujú, kto je riadený Duchom Svätým. Čítame v Galatským 5:22-24 o ovocí Ducha. To je ovocie Ducha Svätého, a tým sa preukazujú znovuzrodení veriaci, ktorí sú pod Jeho vedením.

Slovesný čas v Efezským 5:18 znamená neustály proces „napĺňania“ sa Duchom Svätým. Keďže je to napomenutie, z neho vyplýva, že je tiež možné nenapĺňať sa alebo nebyť vedený Duchom. Zvyšok Efezským 5 nám dáva vlastnosti Duchom-naplneného veriaceho. „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej“ (Efezským 5:19-21).

Nie sme naplnení Duchom Svätým, pretože to tak cítime, ale pretože je to výsada a vlastníctvo kresťana. Naplnenie alebo vedenie Duchom je výsledkom chodenia v poslušnosti k Pánovi. To je dar milosti, a nie emocionálny pocit. Emócie nás môžu a budú podvádzať, a môžeme sa dostať do emocionálneho šialenstva, ktoré je úplne z tela, a nie z Ducha Svätého. „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha“. (Galatským 5:16; 25).

Ako sme povedali, nemôžeme poprieť, že sú časy, keď môžeme byť ohromení prítomnosťou a mocou Ducha, a toto je často emocionálny zážitok. Keď sa to stane, je to radosť ako žiadna iná. Kráľ Dávid „tancoval z celej sily“ (2. Samuelova 6:14), keď priniesli Truhlu Zmluvy do Jeruzalema. Prežitím radosti z Ducha pochopíme, že ako Božie deti sme boli požehnaní Jeho milosťou. Áno, absolútne, služba Ducha Svätého môže zapojiť naše pocity a emócie. Súčasne, nemáme si zakladať ubezpečenie o tom, že máme Ducha Svätého na základe toho, ako sa cítime.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMal by veriaci cítiť Ducha Svätého?