settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o forme cirkevného zriadenia?

Odpoveď


Vo svojom slove Pán veľmi jasne hovorí o tom, ako chce, aby bola Jeho cirkev organizovaná a riadená. Za prvé, Kristus je hlavou Cirkvi a jej najvyšší orgán (Efezským 1:22; 4:15, Kolosenským 1:18). Za druhé, miestny zbor má byť autonómny, bez akejkoľvek vonkajšej autority alebo riadenia, s právom na samosprávu a nezávislosť na zasahovaní akejkoľvek hierarchie osôb alebo organizácií (Titus 1:5). Za tretie, cirkev má byť riadená duchovným vedením skladajúcim sa z dvoch hlavných úradov, starších a diakonov.

„Starší“ boli vedúcim orgánom medzi izraelitmi od čias Mojžiša. Nájdeme ich robiť politické rozhodnutia, (2. Samuelova 5:3; 2. Samuelova 17:4, 15), v neskorších dejinách radiť kráľovi (1. Kráľovská 20:7), a zastupovať ľudí v duchovných záležitostiach (Exodus 7:17, 24:1, 9; Numeri 11:16; 24-25). Skorý grécky preklad Starého zákona, Septuaginta, používa pre výraz „starší“ grécke slovo presbuteros. Rovnaké grécke slovo v Novom zákone sa tiež prekladá ako „starší“.

Nový zákon odkazuje niekoľkokrát na starších, ktorí slúžili vo vedení Cirkvi (Skutky 14:23; 15:2; 20:17; Titus 1:5; Jakub 5:14) a zrejme každá cirkev mala viac ako jedeného staršieho, keďže toto slovo je zvyčajne v množnom čísle. Jediné výnimky sa vzťahujú na prípady, v ktorých je jeden starší bol vybraný z nejakého dôvodu (1. Timoteovi 5:1, 19). V Jeruzalemskom zbore boli starší súčasťou vedenia spoločne s apoštolmi (Skutky 15:2-16:4).

Zdá sa, že pozícia staršieho bola rovná pozícii episkopos, čo sa prekladá ako „dozorca“ a „biskup“ (Skutky 11:30; 1. Timoteovi 5:17). Termín „starší“ môže odkazovať na dôstojnosť úradu, zatiaľ čo termín „biskup/dozorca“ opisuje právomoci a povinnosti (1. Petrova 2:25; 5:1-4). Vo Filipským 1:1, Pavol pozdraví biskupov a diakonov, ale nezmieňuje starších, pravdepodobne preto, že starší sú biskupmi. Podobne v 1. liste Timoteovi 3:2, 8 sa hovorí o kvalifikácii biskupov a diakonov, ale nie starších. Z Titovi 1:5-7 sa dá usúdiť, že obidva pojmy sú spojené.

Pozícia „diakon“ z diakonos, čo znamená „skrze nečistotu“, bola jedná zo služobných pozícií vedenia cirkvi. Diakoni sa odlišujú od starších, aj keď kvalifikáciu majú v mnohých smeroch podobnú starším (1. Timoteovi 3:8-13). Diakoni pomáhali Cirkvi vo všetkom čo bolo potrebné, ako je zaznamenané v Skutkoch kapitole 6.

Pokiaľ ide o slovo poimen, v preklade „pastor“, ako odkaz na ľudského vodcu cirkvi, v Novom zákone sa nachádza iba na jednom mieste, v Efezským 4:11: „A on dal jed¬ných za apoštolov, jed¬ných za prorokov, jed¬ných za evan¬jelis¬tov, jed¬ných za pas¬tierov a za učiteľov.“ Väčšinou pojmy „pastor“, „učiteľ“ odkazujú na jednu pozíciu, pastor a učiteľ. Je pravdepodobné, že pastor, učiteľ bol duchovný pastier konkrétneho miestneho zboru.

Z uvedených pasáží sa zdá, že v zboroch bolo viac starších, ale to nepopiera Božie obdarovanie, obzvlášť starších, darom vyučovania, iných s darom spravovania, modlitby apod. (Rímskym 12:3-8; Efezským 4:11). Ani tu nie je popierané Božie povolanie do služby, v ktorom sa budú tieto dary používať (Skutky 13:1). Tak sa jeden starší môže ukázať ako „pastor“, iný môže prevažne navštevovať členov zboru, pretože má dar súcitu, zatiaľ čo iný môže „vládnuť“ v zmysle spravovania organizačných detailov. Veľa zborov spravovaných radou pastorov a diakonov majú tiež rôznych starších, ktorí sa delia o službu a pracujú spolu pastorom a pluralitu starších uplatňujú v tom, že zdieľajú službu a spolupracujú pri niektorých rozhodnutiach. V Písme tiež mnohé rozhodnutia vykonával zbor. Takže vodca, „diktátor“, ktorý robí rozhodnutia sám (či už sa volá starší, či biskup či pastor) je nebiblický (Skutky 1:23, 26; 6:3, 5; 15:22, 30; 2. Korintským 8:19). Tak tiež je aj zhromaždenie, ktoré pri rozhodovaní nedáva váhu návrhom starších a cirkevných predstaviteľov.

V súhrne Biblia učí, že vedenie sa skladá z viacerých starších (biskupov/dozorcov) spolu so skupinou diakonov, ktorí slúžia Cirkvi. Ale nie je v rozpore s pluralitou starších, keď jeden zo starších slúži vo širšej roli „pastora“. Boh povoláva niektorých ako „pastorov/učiteľov“ (aj keď niektorých povolal byť misionármi v Skutkoch 13), a dáva ich ako dary zboru (Efezským 4:11). Tak môže mať zbor mnoho starších, ale nie všetci starší sú povolaní k službe v pastoračnej roli. Ako jeden zo starších však pastor alebo „učiteľ“, nemá väčšie právomoci v rozhodovaní ako akýkoľvek iný starší.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o forme cirkevného zriadenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries