Čo to znamená chodiť v Duchu?


Otázka: Čo to znamená chodiť v Duchu?

Odpoveď:
Veriaci majú Ducha Kristovho, ktorý je nádej slávy v nich (Kolosenským 1:27). Tí, čo chodia v Duchu, ukážu svätosť každý deň, okamih za okamihom. To je spôsobené vedomou voľbou na základe viery spoľahnutím sa na Ducha Svätého, ktorý ich sprevádza v myšlienkach, slovách a skutkoch (Rimanom 6:11-14). Zlyhanie spoliehať sa na vedenie Ducha Svätého bude mať za následok, že veriaci nebude žiť povolanie a postavenie, ktoré mu spasenie poskytuje (Ján 3:3; Efezským 4:1; Filipským 1:27). Môžeme vedieť, že chodíme v Duchu, keď naše životy zobrazujú ovocie Ducha, ktoré je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Gal 5:22-23 ). Byť naplnený (chodiť) Duchom je rovnaké, ako dovoliť Kristovmu slovu (Biblii), aby bohato prebývalo v nás (Kolosenským 3:16).

Výsledkom je vďačnosť, spev a radosť (Efezským 5:18-20; Kolosenským 3:16). Božie deti budú pod vedením Ducha Božieho (Rímskym 8:14). Keď kresťania nechcú chodiť v Duchu, a tým hrešia a zarmucujú Ho, zabezpečené je obnovenie prostredníctvom vyznania previnení (Efezským 4:30; 1. Jána 1:9). „Chodiť v Duchu“znamená nasledovať vedenie Ducha. Je to v podstate „chodenie s“ Duchom, ktorému dovoľujete, aby sprevádzal vaše kroky a riadil vaše myšlienky. Aby sme to zhrnuli, tak ako sme prijali Krista vierou, vierou nás žiada, aby sme v Ňom chodili, kým nebudeme vzatí do neba a nebudeme počuť od Majstra: „Výborne!“ (Kolosenským 2:5; Matúš 25:23).

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo to znamená chodiť v Duchu?