settings icon
share icon
Otázka

Je cezacionizmus biblický?

Odpoveď


Cezacionizmus je názor, že „zázračné dary“ jazykov a uzdravenia už pominuli - že so skončením apoštolskej éry skončili aj zázraky viazané na túto dobu. Väčšina cezacionistov verí, že kým Boh môže a stále robí zázraky, Duch Svätý už nepoužíva jednotlivcov na to, aby robili zázračné zjavenia.

Biblický záznam ukazuje, že zázraky sa vyskytovali počas konkrétnych období pre špecifický zámer, aby potvrdili novú správu od Boha. Mojžiš mohol robiť zázraky, aby potvrdil svoju službu pred faraónom (Exodus 4:1-8). Eliáš robil zázraky aby potvrdil svoju službu pred Achábom (1. Kráľov 17:1, 18:24). Apoštoli robili zázraky, aby potvrdili svoju službu pred Izraelom (Skutky 4:10, 16).

Ježišova služba bola tiež výrazná zázrakmi, ktoré apoštol Ján nazýva „znamenia“(John 2:11). Jánova myšlienka bola, že znamenia boli dôkaz potvrdzujúci Ježišovu správu.

Po Ježišovom zmŕtvychvstaní, keď vznikala cirkev a písala sa Nová zmluva, učeníci predvádzali „znamenia“, ako hovorenie v jazykoch alebo moc uzdravovať. „A jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, kým proroctvo je nie pre neveriacich, ale pre veriacich.“ (1. Korinťanom, Ekumenický preklad). Tento verš zjednodušene hovorí, že tento dar nebol určený pre poúčanie cirkvi.

Apoštol Pavel predpovedal, že jazyky umĺknu (1. Korinťanom 13:8). Tu je šesť dôkazov, že už umĺkli:

1) Učeníci, skrze ktorých jazyky prišli, boli výnimoční v histórii cirkvi. Keď bola ich služba splnená, potreba potvrdzovania znameniami pominula.

2) Dary činenia zázrakov (znamení) sú spomínané len v najskorších epištolách, ako 1. Korinťanom. Neskoršie knihy ako Efezanom a Rimanom obsahujú podrobné časti o daroch Ducha, ale dary robenia zázrakov už nie sú spomínané, aj keď list Rimanom spomína dar proroctva. Grécke slovo preložené ako „proroctvo“ znamená „hovoriť vopred“ a nemusí to nevyhnutne zahŕňať predpovedanie budúcnosti.

3) Dar jazykov bol znamením pre neveriacich Izraelcov, že Božie spasenie je teraz dostupné pre ostatné národy. Pozri 1. Korinťanom 14:21-22 and Izaiáš 28:11-12.

4)Hovorenie jazykmi bol dar podriadený proroctvu (kázaniu). Kázanie Božieho Slova poúča veriacich, kým hovorenie v jazykoch samo o sebe nie. Veriacim je povedané, aby hľadali viac prorokovanie ako hovorenie v jazykoch (1. Korinťanom 14:1-3).

5) História naznačuje, že jazyky pominuli. Hovorenie jazykmi nie je vôbec spomínané postapoštolskými učiteľmi. Ostatní pisatelia ako Justin mučeník, Origen, Chrysostom, a Augustín, považovali hovorenie jazykmi za niečo, čo sa dialo iba v počiatkoch cirkvi.

6) Niektoré náznaky ukazujú, že tento zázrak hovorenia jazykmi už pominul. Ak by sa tento dar dial aj dnes, misionári by nemuseli navštevovať jazykové školy. Mohli by cestovať do ktorejkoľvek krajiny a hovoriť ktorýmkoľvek jazykom plynule, tak ako to robili učeníci v Skutkoch 2. Rovnako ako zázrak uzdravovania, v Písme vidíme, že uzdravenia boli spojené so službou Ježiša a učeníkov (Lukáš 9:1-2). Vidíme, že tak ako sa éra učeníkov blížila ku koncu, boli uzdravenia rovnako ako jazyky menej časté. Apoštol Pavol, ktorý vzkriesil Eutycha z mŕtvych (Skutky 20:9-12), neuzdravil Epafrodita (Filipanom 2:25-27), Trofima (2. Timoteovi 4:20), Timotea (1. Timoteovi 5:23), dokonca ani seba (2. Korinťanom 12:7-9). Dôvody Pavlových „zlyhaní v uzdravovaní“ sú : 1. dar nebol určený na to, aby sa každý kresťan mal dobre, ale na potvrdenie apoštolstva.

2. autorita učeníkov bola dostatočne preukázaná, takže ďalšie zázraky už neboli nevyhnutné.

Zmienené dôvody sú dôkazmi pre cezacionizmus. Podľa 1. Korinťanom 13:13-14:1, urobíme dobre ak sa budeme „snažiť o lásku“, ktorá je najväčším darom zo všetkých. Ak túžime po daroch, mali by sme túžiť prehlasovať (prorokovať) Božie Slovo, ktoré môže všetkých poučiť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je cezacionizmus biblický?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries