settings icon
share icon
Otázka

Môžete mi poskytnúť základnú časovú os Biblie?

Odpoveď


V tom najzákladnejšom zmysle je časová os Biblie nekonečná a večná, pretože zachytáva stvorenie (dátum neznámy; 1. Mojžišova 1:1-31) až po koniec vekov (Matúš 28:20). Z praktickejšieho hľadiska sa biblická časová os, na ktorej sa zhoduje väčšina učencov, začína povolaním Abrama, ktorého Boh premenoval na „Abraháma“ (1. Mojžišova 17:4-6), v roku 2166 pred Kristom a končí napísaním knihy Zjavenie približne v roku 95 n. l. Pred Abrahámovým narodením obsahuje biblická časová os začínajúca v 1. knihe Mojžišovej bohatú históriu stvorenia, Adama a Evy, pádu človeka, rozsiahle rodokmene, príbehy o ľudských bolestiach vedúcich až k Noemovi a veľkej potope (dátum tiež nie je známy) a mnoho ďalšieho.

V období medzi narodením Abraháma a napísaním knihy Zjavenie apoštola Jána história pomáha datovať mnohé udalosti a osoby, o ktorých sa hovorí v Starom a Novom zákone. Napríklad Mojžiš sa podľa odhadov narodil v roku 1526 pred Kristom a Jozue vstúpil do zasľúbenej zeme približne v roku 1406 pred Kristom. Obdobie desiatich izraelských sudcov sa skončilo okolo roku 1052 pred n. l., teda na začiatku vlády kráľa Saula, keď sa väčšina vedcov zhoduje, že je možné konkrétne, historicky overiteľné datovanie.

Kráľ Saul, slávny kráľ Dávid - z ktorého rodu sa mal narodiť Ježiš Kristus - a Dávidov syn, múdry kráľ Šalamún, stáli na čele zjednoteného izraelského kráľovstva. V roku 931 pred Kr. po vláde kráľa Šalamúna sa Izrael rozdelil na severné a južné kráľovstvo. Rôzni králi vládli severu (Izraelu) a juhu (Judsku) až do pádu severného kráľovstva v roku 722 pred Kr. a pádu Jeruzalema (hlavného mesta južného kráľovstva) v roku 586 pred Kr.

Júdsky exil trval približne do roku 538 pred n. l., keď perzský kráľ Kýros nariadil Ezdrášovi, aby sa vrátil do Izraela a postavil v Jeruzaleme chrám pre Boha (Ezdráš 1). Židia obnovili Jeruzalem približne medzi týmto obdobím a rokom 432 pred n. l., keď bola napísaná posledná kniha Starého zákona (Malachiáš). Nasledovalo medzizákonné obdobie, ktoré trvalo približne 430 rokov.

Približne v roku 5 pred Kr. sa v Betleheme narodil Ježiš Kristus, Mesiáš Izraela. Po smrti Herodesa Veľkého v roku 4 pred Kr. sa Ježiš a jeho rodičia vrátili do Nazareta v Galilei (Matúš 2:19-23). Počas nasledujúcich desiatich rokov nie je o Ježišovom živote nič zaznamenané, až kým nevidíme dvanásťročného Ježiša, ktorý udivuje učiteľov v chráme (Lukáš 2:40-52). Ježiš začal svoju verejnú službu približne v roku 27 n. l., počnúc krstom (Matúš 3:13-17). Ježišova služba trvala približne tri a pol roka.

V období rokov 29 - 30 n. l. strávil Ježiš väčšinu času v Judsku, kde kázal, učil, robil zázraky - vrátane vzkriesenia Lazára z mŕtvych - a ďalej pripravoval učeníkov, aby mohli pokračovať po jeho smrti. Začiatkom roku 30 sa obrátil k Jeruzalemu. Počas posledného týždňa svojho života slávil Ježiš so svojimi priateľmi Veľkú noc, kde ustanovil Večeru Pánovu (Lukáš 22:14-20) a predniesol svoju rozlúčkovú reč. Nakoniec bol zradený, zatknutý, súdený, ukrižovaný a vzkriesený (Matúš 26:36-28, 8). Zmŕtvychvstalý Kristus ukončil 40-dňovú službu, ktorá sa skončila jeho nanebovstúpením (Skutky 1: 3-11; 1. Korinťanom 15:6-7).

Krátko po Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení jeho apoštoli a nasledovníci napísali Nový zákon. Prvá kniha Nového zákona, ktorá bola napísaná (buď list Galaťanom, alebo Jakub), mohla byť napísaná už v roku 49 n. l., teda v priebehu dvoch desaťročí po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. To znamená, že pôvodné texty napísali očití svedkovia, ktorí podali svedectvo o tom, čo sa stalo, z prvej ruky. Poslednú knihu Nového zákona, Zjavenie Jána, napísal Ján približne v roku 95 n. l.

Nižšie je uvedený časový prehľad hlavných udalostí v Biblii s uvedením dátumu každej z nich. Poznámka: Všetky dátumy sú približné. Aj dátumy raných ľudských dejín (pred Abrahámom) odrážajú názor kreacionizmu mladej Zeme.

4000 pred n. l. (?) - Stvorenie sveta

2344 pred n. l. (?) - Noe a archa

2166 pred n. l. - Abramovo povolanie

2141 pred n. l. - narodenie Izáka

1526 pred n. l. - narodenie Mojžiša

1446 pred n. l. - odchod Izraela z Egypta

1406 pred n. l. - vstup Izraela do zasľúbenej zeme

1420 pred n. l. - Jozueho smrť

1052 pred n. l. - korunovácia kráľa Saula

1011-971 pred n. l. - vláda kráľa Dávida

959 pred n. l. - dokončenie Šalamúnovho chrámu

931 pred n. l. - rozdelenie kráľovstva

875-797 pred n. l. - pôsobenie Eliáša a Elizea v Izraeli

739-686 - Izaiášova služba v Judsku

722 pred n. l. - pád severného kráľovstva do Asýrie

586 pred n. l. - pád južného kráľovstva do rúk Babylonu

538-445 pred n. l. - návrat Židov do Jeruzalema po vyhnanstve

515 pred n. l. - dokončenie druhého chrámu

5 pred n. l. - narodenie Ježiša Krista

26 - 30 n. l. - Kristova služba, ktorá sa skončila jeho smrťou a zmŕtvychvstaním

34 n. l. - obrátenie Saula z Tarzu

44-47 n. l. - Pavlova prvá misijná cesta

49 n. l. - Jeruzalemský koncil

60 n. l. - Pavlovo uväznenie v Ríme

95 n. l. - Jánovo videnie na Patme a napísanie Zjavenia

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môžete mi poskytnúť základnú časovú os Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries