Bol Ježiš v pekle medzi svojou smrťou a vzkriesením?Otázka: Bol Ježiš v pekle medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Odpoveď:
Bola Ježišova duša v pekle v čase jeho smrti a vzkriesenia? Existuje veľký zmätok, čo sa týka tejto otázky. V prvom rade tento koncept vychádza z Apoštolského kréda, ktoré hovorí: „Zostúpil do pekla.“ Sú aj niektoré biblické verše, ktoré vzhľadom na to ako sú preložené hovoria, že Ježiš zostúpil do „pekla“. Študovaním tohto problému je veľmi dôležité pochopiť, čo Biblia učí o „ríši“ mŕtvych.

V židovských spisoch slovo, ktoré sa používa ako opis ríše mŕtvych sa nazýva „Šeol“. Ono proste znamená „miesto zosnulých duší/duchov.“ Novozmluvné grécke slovo, ktoré sa používa za označenie pekla je „Hades“, ktoré sa tiež vzťahuje na „miesto zosnulých/mŕtvych.“ Iné verše v Novej zmluve poukazujú na to, že je Šeol/Hades dočasné miesto, kde sú držané duše, ktoré očakávajú vzkriesenie a posledný súd. Zjavenie Jána 20:11-15 ukazuje na jasný rozdiel medzi týmito dvomi vecmi. Peklo (ohnivé jazero) je trvalé a konečné miesto súdu pre zatratených. Hades je dočasné miesto. Takže nie, Ježiš nezostúpil do „pekla“ preto, že je „peklo“ budúca ríša, ktorá začne pôsobiť po Veľkom Bielom Súde Trónu (Zajvenie Jána 20:11-15).

Šeol/Hades je ríša podelená na dva diely (Matúš 11:23; 16:18; Lukáš 10:15; 16:23; Skutky 2:27-31), s príbytkom pre spasených a zatratených. Príbytok pre spasených sa menuje „Raj“ a „Abrahámova náruč“. Príbytok spasených a zatratených je oddelené „veľkou priepasťou“ (Lukáš 16:26). Keď bol Ježiš vzatý na nebo so sebou vzal tých, ktorý prebývali v Raji (veriacich) (Efežanom 4:8-10). Zatratená časť Šeola/Hadesa zostala nezmenená. Všetci neveriaci mŕtvi odišli tam očakávajúc posledný súd v budúcnosti. Či Ježiš zostúpil do Šeolu/Hadesu? Áno, podľa Efežanom 4:8-10 a + Petrovej 3:18-20.

Určité konfúzie sa javia kvôli oddielu ako čo je Žalm 16:10-11, „Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu...“ „Ríša smrti“ nie je dobrý preklad v tomto verši. Správne by bol „hrob“ alebo „Šeol“. Ježiš mnoho rokov neskôr povedal lotrovi na kríži vedľa neho, „Dnes budeš so mnou v Raji“. Jeho telo bolo v hrobe; Jeho duša/duch odišla do „Raja“, ríši Šeolu/Hadesa. On vtedy zobral všetkých spravodlivých z raja a zobral ich so sebou do neba. Žiaľ, v mnohých prekladoch Biblie, prekladatelia nie sú dôslední alebo presní v preklade Židovských a Gréckych slov za „Šeol“, „Hades“ a „peklo“.

Niektorí chápu, že Ježiš šiel do „pekla“ tj. Na inú stranu Šeola/Hadesa, aby bol ešte viac potrestaný za naše hriechy. Tento názor je úplne nebiblický! Kristova smrť na kríži a Jeho utrpenie namiesto nás bola úplne dostatočná pre naše vykúpenie. Vylievanie Jeho krvi bola výmena pre naše obmytie od hriechu (1 Jána 1:7-9). Kým visel tam na kríži, On prevzal všetky hriechy celého ľudstva na seba. „Stal sa hriechom kvôli nám“, 2 Korinťanom 5:21 hovorí: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.“ Hriechy, ktoré sú mu pripísané nám pomáhajú, aby sme pochopili Kristov boj v Getsemanskej záhrade s kalichom hriechu, ktorý bude vyliaty na Neho na kríži.

Keď Ježiš vykríkol na kríži, „Otče, prečo si ma opustil?“, vtedy bol oddelený od Otca kvôli hriechu, ktorý sa na Neho vylial. Kým odovzdával svoj duch povedal, „Otče, do Tvojich rúk svojho ducha porúčam“. Jeho utrpenie sa stalo namiesto nášho. Jeho duch/duša odišla do rajskej časti Hadesu. Ježišovo utrpenie sa ukončilo v tom momente keď umrel. Odplata za hriech je splatená. On vtedy počkal vzkriesenie svojho tela a návrat do slávy v novom povznesení. Či Ježiš zostúpil do pekla? Nie. Či Ježiš zostúpil do Šeolu/Hadesu? Áno.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuBol Ježiš v pekle medzi svojou smrťou a vzkriesením?