settings icon
share icon
Otázka

Bol Ježiš Žid?

Odpoveď


Stačí dnes hľadať na internete, aby sme zistili, že existuje veľká kontroverzia a nezhoda v otázke, či bol Ježiš z Nazareta skutočne Žid. Predtým, ako dokážeme na túto otázku adekvátne odpovedať, musíme si najskôr položiť ďalšiu otázku: kto (alebo čo) je Žid? Aj táto otázka má svoje kontroverzné prvky a odpoveď závisí od toho, kto odpovedá. Jedna z definícií, s ktorou by pravdepodobne súhlasila každá z hlavných sekcií judaizmu - pravoslávna, konzervatívna a reformovaná - znie: „Žid je každá osoba, ktorej matkou bola židovka, alebo každá osoba, ktorá prešla formálnym procesom konverzie na judaizmus. .“

Aj keď hebrejská Biblia nikde konkrétne neuvádza, že by sa mal používať matrilineálny pôvod, moderný rabínsky judaizmus verí, že v Tóre existuje niekoľko pasáží, ktoré na to poukazujú, ako napríklad Deuteronómium 7:1–5; Leviticus 24:10; a Ezdráš 10:2–3. Tiež je v Biblii niekoľko príkladov pohanov, ktorí konvertovali na judaizmus (napr. Rút, Moábka; pozri Rút 1:16, kde Rút vyjadruje svoju túžbu obrátiť sa) a sú považovaní za Židov.

Zamyslime sa teda nad dvoma otázkami: Bol Ježiš Žid etnicky? A bol Ježiš Židom po náboženskej stránke?

Bol Ježiš Židom etnicky, bola Jeho matka Židovka? Ježiš sa jasne stotožňoval so Židmi svojej doby, so svojim národom a jeho náboženstvom (aj keď karhal ich chyby). Boh Ho zámerne poslal do Judska: „Do svojho vlastného (Judska) prišiel, ale Jeho vlastní (Júda) Ho neprijali. Tým však (Židom), čo Ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi... (Ján 1:11–12) a jasne povedal: „Vy (pohania) sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my (Židia) sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov.“ (Ján 4:22).

Hneď prvý verš Nového zákona jasne uvádza židovské etnikum Ježiša. „Kniha rodokmeňov Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma“ (Matúš 1:1). Z pasáží, ako sú Hebrejom 7:14, „Veď je zrejmé, že náš Pán pochádza z Júdu“, je zrejmé, že Ježiš pochádza z kmeňa Júdu, od ktorého pochádza aj pomenovanie „Žid“. A čo Mária, Ježišova matka? V genealógii v 3. kapitole Lukáša jasne vidíme, že Mária bola priamym potomkom kráľa Dávida, čo dalo Ježišovi zákonné právo vystúpiť na židovský trón a je to aj nespochybniteľným dôkazom, že Ježiš bol Židom etnicky.

Bol Ježiš nábožensky praktizujúci Žid? Obaja Ježišovi rodičia „urobili všetko, čo vyžaduje Pánov zákon“ (Lukáš 2:39). Jeho teta a strýko Zachariáš a Alžbeta boli tiež Židia, ktorí dodržiavali Tóru (Lukáš 1:6), takže vidíme, že pravdepodobne celá rodina brala svoju židovskú vieru veľmi vážne.

V Kázni na vrchu (Matúš 5–7) Ježiš neustále potvrdzoval autoritu Tóry a prorokov (Matúš 5:17) dokonca aj v nebeskom kráľovstve (Matúš 5:19–20). Pravidelne navštevoval synagógu (Lukáš 4:16) a Jeho učenie rešpektovali ostatní Židia svojej doby (Lukáš 4:15). Učil v židovskom chráme v Jeruzaleme (Lukáš 21:37) a keby nebol Žid, Jeho vstup do tejto časti chrámu by jednoducho nebol dovolený (Skutky 21:28-30).

Ježiš ukázal aj vonkajšie znaky toho, že bol nábožensky praktizujúcim Židom. Na oblečení mal nasadený tzitzit (strapce) (Lukáš 8:44; Matúš 14:36), ktorý bol pripomienkou prikázaní (Numeri 15:37-39). Dodržiaval Pesach (Ján 2:13) a v tento veľmi dôležitý židovský pútnický sviatok odišiel do Jeruzalema (5. Mojžišova 16:16). Dodržiaval Sukot, alebo sviatok svätostánkov (Ján 7:2, 10) a podľa nariadení Tóry išiel hore do Jeruzalema (Ján 7:14). Dodržiaval tiež Chanuku, sviatok svetiel (Ján 10:22) a pravdepodobne Roš Hašana (Ján 5:1), keď išiel pri oboch týchto príležitostiach do Jeruzalema, aj keď to nie je prikázané v Tóre. Ježiš sa jasne identifikoval ako Žid (Ján 4:22) a ako židovský kráľ (Marek 15:2). Od svojho narodenia do svojho posledného veľkonočného sedera (Luk. 22:14–15) Ježiš žil ako zbožný Žid.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bol Ježiš Žid?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries