settings icon
share icon
Otázka

Aké sú časti pravej biblickej bohoslužby?

Odpoveď


Ľudia majú prirodzené sklony k uctievaniu. Žalmista to vyjadril, keď napísal: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! (Žalm 42:2, Evanjelický preklad). Cicero v 1. storočí p. n. l. pozoroval, že náboženstvo bez ohľadu na jeho formu, je všeobecnou črtou človeka. Keď vidíme, že ľudia idú niečo alebo niekoho uctievať, mali by sme sa pýtať, čo je to uctievanie? Koho by sme mali uctievať? Čo tvorí biblickú bohoslužbu a hlavne či budeme „praví ctitelia“ (Ján 4:23) alebo falošní?

Kristus povedal, že praví ctitelia budú uctievať v duchu a pravde (Ján 4:23-24). Apoštol Pavol vysvetľoval, že uctievame v Božom Duchu (Filipanom 3:3), myslel tým, že pravé uctievanie prichádza len od tých, ktorí boli zachránení vierou v Ježiša Krista a Duch Svätý prebýva v ich srdciach. Uctievanie v duchu tiež poukazuje na správny postoj srdca, nie len dodržiavať obrady a rituály. Uctievanie v pravde znamená uctievanie v súlade s tým, čo Boh o sebe vyjavil v Písme. Aby bolo naše uctievanie biblické, musí sa riadiť doktrínami o Kristovi (2. Jána 1:9, pozri tiež Deuteronómium 4:12, 12:32, Zjavenie 22:18-19). Skutočné uctievanie závisí na inštrukciách daných v Biblii a môže byť ponúkané s alebo bez Knihy vyznania (Book of Confessions), Pravidiel poriadku (Rules of Order), alebo iných kníh s inštrukciami napísaných človekom.

Cirkev v prvom storočí si určila niekoľko náboženských úkonov počas ich bohoslužieb, na základe ktorých si môžeme určiť, čo by mala zahŕňať pravá biblická bohoslužba: večera Pánova (spomenutá ako lámanie chleba v Skutkoch 20:7), modlitby (1. Korinťanom 16:2), čítanie Písem (Kolosanom 4:16) a hlásanie Božieho Slova (Skutky 20:7).

Večera Pánova je pripomínanie si Ježišovej smrti, kým sa nevráti (1. Korinťanom 11:25-26). Modlitba by mala byť smerované jedine k Bohu (Nehemiáš 4:9, Matúš 6:9), nikdy nie k mŕtvej osobe ako v katolicizme. Nemáme používať pri uctievaní veci ako ruženec alebo „modlitebné mlynčeky“ ako budhisti. Najdôležitejšie je, aby boli naše modlitby v súlade s Božou vôľou (1. Jánov 5:14).

Pri uctievaní by sme mali aj spievať. Apoštol Pavol hovorí: „ Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista (Efezským 5:19-20, Evanjelický preklad). Spievanie Pánovi a medzi sebou je vyjadrenie pravdy skrze hudbu (Kolosanom 3:16).

Súčasťou pravej bohoslužby je aj dávanie alebo zbierka, ako aj Pavol poučil Korintský zbor: „Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. (1. Korinťanom 16:1-2). Pravidelné dávanie na podporu Pánovej práce je veľká zodpovednosť. Príležitosť na dávanie by sme mali vidieť ako požehnanie, nie ako bremeno alebo dôvod na šomranie (2. Korinťanom 9:7). Navyše darovanie z vlastnej vôle je jediná výlučná biblická metóda na financovanie práce cirkvi. Cirkev nemá oprávnenie, aby viedla biznis, robila bingo večierky alebo platené koncerty. Cirkev Kristova nebola plánovaná ako komerčný podnik (pozri Matúš 21:12-13).

Nakoniec, kázanie a vyučovanie sú hlavné časti pravej bohoslužby. Naše učenie musí byť Písmo samotné, to je jediný spôsob ako vybaviť veriacich na život a zbožnosť (2. Timoteovi 3:16-17). Zbožný kazateľ alebo učiteľ bude učiť jedine zo Slova a spoliehať sa na Božieho Ducha, že vykoná svoju prácu v srdciach a mysliach poslucháčov. Pavol pripomínal Timoteovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením“ (2. Timoteovi 4:2, Ekumenický preklad). Zhromaždenie, ktorého hlavnou súčasťou nie je Božie Slovo, nie je biblické zhromaždenie.

Keď nasledujeme vzor pravej bohoslužby, uctievajme Boha s veľkým nadšením. Nesmieme budiť vo svete dojem, že uctievanie nášho Boha je nudný a bezduchý rituál. Boli sme vykúpení z hriechu. Uctievajme teda nášho Stvoriteľa ako Jeho deti, ktoré sú vďačné za Jeho štedré požehnania. „A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.“ (Hebrejom 12:28, Ekumenický preklad)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú časti pravej biblickej bohoslužby?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries