Čo znamená bohabojnosť?Otázka: Čo znamená bohabojnosť?

Odpoveď:
Pre neveriacich, bohabojnosť je strach z Božieho súdu a večnej smrti, čo znamená večné oddelenie od Boha (Lukáš 12:5; Židom 10:31). Pre veriaceho, bohabojnosť je niečo celkom iné. Bohabojnosť veriaceho je úcta k Bohu. V liste Židom 12:28-29 je toto dobre opísané: „Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s úctou a bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.“ Táto úcta a bázeň je presne to, čo bohabojnosť znamená pre kresťanov. Je motivačným faktorom pre nás odovzdať sa Stvoriteľovi vesmíru.

Príslovie 1:7 hovorí: „bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.“ Kým nepochopíme, kto je Boh a nevyvinieme bohabojnú úctu, nemôžeme mať pravú múdrosť. Pravá múdrosť pochádza len z poznania, kto je Boh a že On je svätý, spravodlivý a bezúhonný. Deuteronomium 10:12; 20-21 hovorí: „Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou; Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj, On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči.“ Bohabojnosť je základom pre naše chodenie po Jeho cestách, slúžiac Mu a, áno, milujúc Ho.

Niektorí predefinovali bohabojnosť veriacich na „rešpektovanie“ Ho. Kým rešpekt je rozhodne súčasťou konceptu bohabojnosti, je tam omnoho viac, než len to. Biblická bohabojnosť pre veriaceho zahŕňa chápanie, ako veľmi Boh nenávidí hriech a obavu z Jeho odsúdenia hriechu - i v živote veriaceho. Židom 12:5-11 opisuje Božiu výchovu veriaceho. Aj keď je to robené v láske (Židom 12:6), je to stále výstražné. U detí strach z rodičovskej disciplíny nepochybne zabráňuje niektorým zlým skutkom. To isté by malo platiť v našom vzťahu s Bohom. Mali by sme sa báť Jeho výchovy, a preto sa snažiť žiť svoj život takým spôsobom, ktorý Ho poteší.

Veriaci sa nemajú báť Boha. Nemáme žiadny dôvod báť sa Ho. Máme Jeho zasľúbenie, že nás nič nemôže odlúčiť od Jeho lásky (Rimanom 8:38-39). Máme Jeho zasľúbenie, že nás nikdy nenechá, ani nás neopustí (Židom 13:5). Bohabojnosť znamená mať úctu k Nemu, ktorá má veľký vplyv na to, ako žijeme svoj život. Božia bázeň znamená rešpektovať Ho, poslúchať Ho, podrobovať sa Jeho výchove a uctievať Ho v bázni.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo znamená bohabojnosť?