settings icon
share icon
Otázka

Aké sú knihy Biblie? Čo znamená, že sa Biblia skladá z rôznych kníh?

Odpoveď


Svätá Biblia je antológia spisov, ktorá obsahuje 66 kníh. Biblia sa skladá z dvoch častí: Starého zákona a Nového zákona. Starý zákon obsahuje 39 kníh a Nový zákon obsahuje 27 kníh.

V Starom zákone sú štyri hlavné rozdelenia kníh. Prvým rozdelením je Pentateuch, ktorý zahŕňa 1., 2. 3. 4. a 5. knihu Mojžišovu.

Druhé rozdelenie sa nazýva Dejepisné knihy a zahŕňa dvanásť spisov: Jozue, Sudcovia, Rút, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Kráľovská, 1. a 2. Kronická, Ezdráš, Nehemiáš a Ester.

Tretí oddiel sa nazýva Básnické knihy (alebo Póučné knihy) a obsahuje Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ a Pieseň Šalamúnovu (alebo Pieseň piesní).

Štvrtý oddiel sa nazýva Prorocké knihy a zahŕňa päť veľkých prorokov (Izaiáš, Jeremiáš, Náreky, Ezechiel a Daniel) a dvanásť malých prorokov (Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš).

Nový zákon tiež obsahuje štyri hlavné časti. Prvou časťou sú evanjeliá, ktoré tvoria Matúš, Marek, Lukáš a Ján.

Druhý oddiel zahŕňa Dejepisnú knihu, knihu Skutkov apoštolov.

Tretím oddelením sú listy. Patrí sem trinásť Pavlových listov (List Rimanom, 1. a 2. List Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, 1. a 2. list Tesaloničanom, 1. a 2. List Timotejovi, List Títovi a List Filemonovi) a osem všeobecných listov (List Hebrejom, Jakubov list, 1. a 2. Petrov list, 1., 2. a 3. Jánov list a Judov list).

Štvrtý oddiel zahŕňa Prorockú knihu, knihu Zjavenie Jána.

Týchto 66 kníh napísalo v priebehu približne 1 400 rokov, 40 rôznymi autormi, v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. Spisy boli potvrdené ranými cirkevnými vodcami (v prípade starozákonných spisov židovskými vodcami). 66 kníh Biblie sú inšpirované Božie slová, ktoré sa používajú na vytváranie učeníkov (Matúš 28:18-20) a rozvoj veriacich v súčasnosti (2. Timotejovi 3:16-17). Bibliu nevytvorila obyčajná ľudská múdrosť, ale bola inšpirovaná Bohom (2. Petrov 1:20-21) a bude trvať naveky (Matúš 24:35).

Hoci sa Biblia zaoberá mnohými témami, jej hlavným posolstvom je, že židovský Mesiáš, Ježiš Kristus, prišiel na svet, aby zabezpečil cestu spásy pre všetkých ľudí (Ján 3:16). Jedine prostredníctvom Ježiša Krista z Biblie môže byť človek spasený (Ján 14:16; Skutky 4:12). „Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo“ (Rimanom 10:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú knihy Biblie? Čo znamená, že sa Biblia skladá z rôznych kníh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries