settings icon
share icon
Otázka

Čo je antinomianizmus?

Odpoveď


Slovo antinomianizmus pochádza z gréckehych slov anti (čo znamená „proti“) a nomos (čo znamená „zákon“). Takže antinomianizmus znamená „proti zákonu“. Teologicky je antinomianizmus viera, že Boh od kresťanov neočakáva poslúchať žiadne morálne zákony. Antinomianizmus z biblického učenia vyvodzuje nebiblické závery. Biblické učenie je, že kresťania nemusia dodržiavať starozmluvný zákon k dosiahnutiu spasenia. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, naplnil zákon Starej zmluvy (Rimanom 10:4, Galaťanom 3:23-25, Efezanom 2:15). Nebiblický záver je, že kresťania nemusia dodržiavať žiadne morálne zákony.

Apoštol Pavol sa s prípadom antinomianizmu zaoberal v Liste Rimanom 6:1-2 „Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom?“ Najčastejší útok na doktrínu o spasení z milosti je, že podporuje hriech. Ľudia môžu premýšľať takto: “Ak som spasený milosťou a všetky moje hriechy sú odpustené, prečo nehrešiť koľko chcem?“ Takéto rozmýšľanie však nie je výsledkom skutočného obrátenia, pretože zo skutočného obrátenia vzchádza väčšia túžba po poslušnosti, nie menšia. Božou túžbou - a našou túžbou, keď sne znovuzrodení Duchom Svätým - je, že sa snažíme nehrešiť. Z vďačnosti za Jeho milosť a odpustenie Ho chceme potešiť. Boh nám dal svoj nekonečne milostivý dar spasenia skrze Ježiša (Ján 3:16, Rimanom 5:8). Našou odpoveďou je zasvätiť Mu svoj život z lásky, uctievania a vďačnosti za to, čo pre nás urobil (Rimanom 12:1-2). Antinomizmus je nebiblický v tom, že nesprávne používa význam Božej milosti.

Druhý dôvod prečo je antinomianizmu nebiblický je, že Boh od nás očakáva dodržiavať morálne zákony. Prvý list Jánov 5:3 hovorí: „Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké“. Ktorý je to zákon, čo Boh od nás očakáva, že budeme poslúchať? Je to Kristov zákon - „Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci“ (Matúš 22:37-40). Nie, nie sme pod zákonom Starej zmluvy, ale sme pod zákonom Kristovým. Kristov zákon nie je rozsiahly zoznam právnych kódexov. Je to zákon lásky. Ak milujeme Boha celým srdcom, dušou, mysľou a silou, nebudeme robiť nič, čo by sa Mu nepáčilo. Ak milujeme svojich blížnych ako samých seba, nebudeme im robiť nič, čo by im škodilo. Dodržiavanie Kristovho zákona nie je podmienkou na získanie alebo udržanie spasenia. Kristov zákon je to, čo Boh očakáva od kresťana.

Antinomizmus je v protiklade so všetkým čo učí Biblia. Boh od nás očakáva, že budeme žiť životom morálky, bezúhonnosti a lásky. Ježiš Kristus nás oslobodil od zaťažujúcich príkazov zákona Starej zmluvy, nie je to ale povolenie hrešiť, skôr je to zmluva milosti. Máme sa usilovať prekonať hriech a pestovať spravodlivosť v závislosti od Ducha Svätého, ktorý nám pomôže. Fakt, že sme milostivo oslobodení od požiadaviek Starého zákona by nás mal viesť k tomu, že budeme žiť naše životy v poslušnosti Kristovmu zákonu. Prvý list Jánov 2:3-6 vyhlasuje: „Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je antinomianizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries