Čo hovorí Biblia o adoptovaní?


Otázka: Čo hovorí Biblia o adoptovaní?

Odpoveď:
Adoptovanie je láskavý akt ľudí, ktorí sa z určitých dôvodov nemôžu starať o svoje deti. Tiež to môže byť odpoveďou na modlitby muža a ženy, ktorí nemôžu mať deti. Pre niekoho je adoptovanie spôsob, ako pôsobiť von zo svojej biologickej rodiny. O adoptovaní sa v Písme hovorí v pozitívnom svetle.

2. Mojžišova hovorí o žene, ktorá porodila syna v čase, keď faraón prikázal, aby každé mužské dieťa bolo usmrtené (2. Mojžišova 1:15-22). Táto žena vzala košík, obložila ho smolou a pustila dieťa po rieke. Jedna z faraónových dcér si všimla tento košík a zachránila dieťa. Po čase adoptovala toto dieťa a dala mu meno Mojžiš. On sa stal verným a požehnaným Božím sluhom (2. Mojžišova 2:1-10).

V knihe Ester sa hovorí o prekrásnom dievčati menom Ester, ktorú adoptoval jej príbuzný po smrti jej rodičov. Ona sa stala kráľovnou a vyslobodila izraelský národ. V Novom zákone Ježiš bol počatý skrze Ducha Svätého a nie skrze muža (Matúš 1:18). Jeho adoptoval Jozef, manžel Jeho matky a vychovával Ho ako svoje dieťa.

Keď odovzdáme svoje srdce Kristovi, stávame sa časťou jeho rodiny – nie ľudským biologickým spôsobom, ale adopciou. „Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (Rimanom 8:15). Adoptovať niekoho znamená prijať ho slobodnou vôľou a láskou: „keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti.“ (Efezanom 1:5). Tak, ako Boh prijíma nás do svojej duchovnej rodiny, aj my by sme mali prijímať deti do svojích rodín.

Je jasné, že adoptovanie, ako duchovné, tak aj fyzické je príjemné v Božích očiach. Rovnako ako tí, ktorí adoptujú, tak aj tí, ktorí sú adoptovaní prijímajú bohaté požehnanie, dostávajú privilégiu stať sa Božou rodinou.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo hovorí Biblia o adoptovaní?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha