settings icon
share icon
Otázka

Prečo je dôležitá Večera Pánova/kresťanské spoločenstvo?

Odpoveď


Študovanie Večere Pánovej je vzrušujúca skúsenosť pre hĺbku významu, ktorý zobrazuje. Stalo sa to počas osláv starého sviatku Paschy, večer pred Jeho smrťou, kedy ustanovil jeden nový dôležitý spoločný pokrm, ktorý praktikujeme dodnes, a to je najvznešenejšie vyjadrenie kresťanského uctievania. Je to jeden prakticky znázornený „čin kázania“, pamiatka na smrť Pánovu a vzkriesenie a očakávanie Jeho budúceho príchodu v sláve.

Pascha bola najsvätejší sviatok v Židovskom náboženskom roku. Pripomínala poslednú Egyptskú ranu, keď všetci prvorodení Egypťania zomreli a Izraelský národ bol zachovaný vďaka krvi baránka, ktorou boli potreté ich dvere. Baránok sa potom upiekol a zjedol s nekvaseným chlebom. Božie prikázanie bolo, aby sa tento sviatok svätil aj cez nastávajúce generácie. Toto je zapísané v 2 Mojžišovej 12.

Počas slávnosti, Ježiš a učeníci spievali jednu alebo viac oslavných Žalmov (Žalm 111-118). Ježiš vzal do rúk chlieb a poďakoval Bohu. Kým ho lámal a dával im, hovoril: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás.“ Rovnako vzal i kalich, pil a podal i učeníkom a pili z neho. Povedal: „Tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás; to čiňte na moju pamiatku.“ Slávnosť ukončili spievaním hymny a odišli von do tmy na Olivový vrch. Tam bol Ježiš zradený, ako čo predpovedal Judáš. Nasledovný deň bol ukrižovaný.

Správa o Večery Pánovej je zapísaná v Evanjeliu podľa Matúša 26:26-29, Marka 14:17-25, Lukáša 22:7-22, a Jána 13:21-30. Apoštol Pavel písal o Večeri Pánovej, božskom zjavení v 1 Korinťanom 11:23-29. (Lebo Pavel pravdaže nebol v hornej izbe, keď sa to odohrávalo.) Pavel doložil jednu vetu, ktorú nenachádzame v Evanjeliách: „Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ (11:27-29). Možno sa pýtame, čo to znamená „nehodne“ jedol chlieb a pil z kalicha. To môže znamenať, že si nectíme opravdivý význam chleba a kalicha, že zabúdame, nakoľko je neuveriteľná cena, ktorú náš Spasiteľ zaplatil za naše spasenie. Alebo to môže znamenať, že dovolíme, aby sa ceremónia stala iba mŕtvym a formálnym rituálom, alebo, že prichádzame k stolu bez toho, aby sme si vyznali svoj hriech. V dodržiavaní Pavlových inštrukcií, každý nech spytuje sám seba pred tým, ako je chlieb a pije kalich, a nech má toto na zreteli.

Druhá veta, ktorú Pavel napísal a nie je zapísaná v Evanjeliách je: „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde“ (11:26). Toto kladie časové obmedzenie na túto slávnosť – do príchodu nášho Pána. Z týchto krátkych správ sme sa naučili, ako Ježiš využil dva najkrehkejšie elementy ako symboly Svojho tela a krvi, a zasvätil ich, aby sa stali pamiatkou na Jeho smrť. To nebol pamätník z vytesaného mramoru alebo liatej medi, ale z chleba a vína.

On vyhlasuje, že ten chlieb hovorí o Jeho tele, ktoré bude zlomené – nemal zlomené kosti, ale Jeho telo bolo tak zlomené, že bol k nespoznaniu (Žalm 22:12-17, Izaiáš 53:4-7). Víno hovorí o Jeho krvi, ukazujúc na hroznú smrť, ktorú mal čoskoro okúsiť. On, dokonalý Syn Boží, sa stal splnením mnohopočetných Staro zmluvných proroctiev, ktoré sa vzťahujú na Vykupiteľa. (1 Mojžišova 3:15, Žalm 22, Izaiáš 53, atď.) Keď povedal: „Toto čiňte mne na pamiatku“ poukazoval na slávnosť, ktorá sa má konať do budúcna. Tiež poukazoval na to, že Pascha, ktorá vyžadovala smrť baránka a očakávala príchod Božieho Baránka, ktorý má zobrať hriechy sveta, je teraz zastaraná. Nová zmluva začala platiť, keď Kristus, Veľkonočný Baránok (1 Korinťanom 5:7), bol obetovaný (Židom 8:8-13). Forma obetovania už viac nebola potrebná (Židom 9:25-28).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je dôležitá Večera Pánova/kresťanské spoločenstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries