settings icon
share icon
Otázka

Čo učí Biblia o Trojici?

Odpoveď


Najťažšou vecou na kresťanskom učení o Trojici je, že niet spôsobu, ako ho adekvátne vyložiť. Učenie o Trojici je koncept, ktorý nemožno dokonale pochopiť, nehovoriac o vysvetľovaní. Boh je nekonečne väčší ako sme my, nemali by sme teda očakávať, že Ho dokážeme plne pochopiť. Biblia učí, že Otec je Boh, Ježiš je Boh a Svätý Duch je Boh. Biblia tiež učí, že je len jeden Boh. Aj keď dokážeme pochopiť niektoré veci o vzťahu osôb v Trojici, v konečnom dôsledku je to pre ľudský rozum nepochopiteľné. To však neznamená, že to nie je pravdivé, alebo že sa to nezakladá na biblickom učení.

Pri štúdiu tohto učenia musíme mať na mysli, že slovo „Trojica“ sa v Písme nenachádza. Je to termín použitý v snahe opísať trojjediného Boha; skutočnosť, že existujú tri spolujestvujúce večné osoby, ktoré sú jediným Bohom. Pripomíname, že toto v žiadnom prípade nesmie byť vysvetľované ako traja Bohovia. Trojica je jeden Boh v troch osobách. Nie je zlé, ak používame termín „Trojica“, aj keď sa toto slovo nenachádza v Biblii. Je kratšie povedať „Trojica“ ako hovoriť „tri spolujestvujúce večné osoby jediného Boha.“ Ak je toto problémom pre vás, uvážte nasledovné: slovo starý otec sa tiež v Biblii nepoužíva. Avšak vieme, že Biblia vypovedá aj o niektorých starých otcoch. Abrahám bol starým otcom Jákoba. Nedajte sa teda termínom „Trojica“ zmiasť. To, čo je skutočne dôležité, je sám koncept OBSIAHNUTÝ v slove „Trojica“, ktorý sa v Písme nachádza. Po tomto úvode nasleduje diskusia o Trojici na základe biblických veršov.

1) Je len jeden Boh: Deuteronómium 6:4; 1 Korintským 8:4; Galatským 3:20; 1 Timoteovi 2:5.

2) Trojica pozostáva z troch osôb: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izaiáš 6:8; 48:16; 61:1; Matúš 3:16-17; Matúš 28:19; 2 Korintským 13:14. Pre starozmluvné pasáže je výhodné mať poznatky z hebrejčiny. V Genesis 1:1 je použitý plurál mena „Elohim“. V Genesis 1:26; 3:22; 11:7 a Izaiášovi 6:8 je použité zámeno v množnom čísle „nás“. Že sa toto „Elohim“ a „nás“ vzťahuje na viac ako dvoch je MIMO akýchkoľvek pochybností. My poznáme len dve možnosti – jednotné alebo množné číslo. V hebrejčine existujú tri možnosti: jednotné číslo, množné číslo a pomnožné – tzv. duál. Duál je LEN pre číslo dva. V hebrejčine sa duál používa na všetko, čo existuje v pároch, ako oči, uši, či ruky. Názov „Elohim“ a zámeno „nás“ sú v množnom čísle – určite označujú počet vyšší ako dva – a musia sa vzťahovať k počtu tri a viac (Otec, Syn, Svätý Duch).

V Izaiášovi 48:16 a 61:1 hovorí Syn a spomína Otca a Svätého Ducha. Porovnajte Izaiáša 61:1 s Lukášom 4:14-19 a uvidíte, že hovorí Syn. Matúš 3:16-17 opisuje udalosť Ježišovho krstu. Tu možno vidieť Boha Svätého Ducha ako zostupuje na Boha Syna, kým Boh Otec vyslovuje svoje zaľúbenie v Synovi. Matúš 28:19 a 2 Korintským 13:14 sú príkladmi 3 osobitných osôb v Trojici.

3) Osoby Trojice sú od seba navzájom odlíšené v rôznych pasážach: V Starej zmluve je „HOSPODIN“ odlíšený od „Pána“ (Genesis 19:24; Hozeáš 1:4). „HOSPODIN“ má „Syna“ (Žalm 2:7, 12; Príslovia 30:2-4). Duch je odlíšený od „HOSPODINA“ (Numeri 27:18) a od „Boha“ (Žalm 51:10-12). Boh Syn je odlíšený od Boha Otca (Žalm 45:6-7; Židom 1:8-9). V Novej zmluve v Jánovi 14:16-17 Ježiš hovorí s Otcom, aby poslal Pomocníka, Svätého Ducha. Toto ukazuje, že Ježiš sa nepovažoval za Otca alebo Svätého Ducha. Zvážte aj ostatné miesta v evanjeliách, kde Ježiš hovorí s Otcom. Hovoril k sebe samému? Nie. Hovoril s inou osobou v Trojici – s Otcom.

4) Každá osoba v Trojici je Boh: Otec je Boh: Ján 6:27; Rímskym 1:7; 1 Petra 1:2. Syn je Boh: Ján 1:1, 14; Rímskym 9:5; Kolosenským 2:9; Židom 1:8; 1 Jána 5:20. Svätý Duch je Boh: Skutky 5:3-4; 1 Korintským 3:16 (Ten, ktorý prebýva je Svätý Duch - Rímskym 8:9; Ján 14:16-17; Skutky 2:1-4).

5) Podriadenosť v rámci Trojice: Písmo ukazuje, že Svätý Duch je podriadený Otcovi a Synovi, Syn je podriadený Otcovi. Toto je vnútorný vzťah a nepopiera božskosť žiadnej z osôb v Trojici. Toto je jednoducho oblasť, ktorú naše obmedzené mysle nemôžu pochopiť, keďže ide o nekonečného Boha. V súvislosti so Synom viď: Lukáš 22:42; Ján 5:36; Ján 20:21; 1 Jána 4:14. V súvislosti so Svätým Duchom viď: Ján 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 a zvlášť Ján 16:13-14.

6) Úlohy jednotlivých osôb v Trojici: Otec je prvotným zdrojom alebo príčinou: a) vesmíru (1 Korintským 8:6; Zjavenie 4:11); b) božského zjavenia (Zjavenie 1:1); c) spasenia (Ján 3:16-17); a d) Ježišovho diela ako človeka (Ján 5:17; 14:10). Otec je pôvodcom všetkých týchto vecí.

Syn je prostredníkom, skrze ktorého Otec vykonal nasledovné: a) stvorenie a udržiavanie vesmíru (1 Korintským 8:6; Ján 1:3; Kolosenským 1:16-17); b) božské zjavenie (Ján 1:1; Matúš 11:27; Ján 16:12-15; Zjavenie 1:1); a c) spasenie (2 Korintským 5:19; Matúš 1:21; Ján 4:42). Otec činí všetky tieto veci skrze Syna, ktorý je sprostredkovateľom Jeho diela.

Svätý Duch je prostriedkom, skrze ktorý Otec činí nasledovné: a) stvorenie a udržiavanie vesmíru (Genesis 1:2; Jób 26:13; Žalm 104:30); b) božské zjavenie (Ján 16:12-15; Efezským 3:5; 2 Petra 1:21); c) spasenie (Ján 3:6; Títovi 3:5; 1 Petra 1:2); a d) Ježišove dielo (Izaiáš 61:1; Skutky 10:38). Takto Otec koná všetky tieto veci v moci Svätého Ducha.

Žiadna z populárnych ilustrácií nedokáže úplne zobraziť Trojicu. Vajce (alebo jablko) sú nedostatočné, keďže škrupinka, bielok a žĺtok sú súčasťou vajíčka, nie vajíčko samo. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú časťami Boha, každý z nich je Boh. Ilustrácia vody je o čosi lepšia, ale stále adekvátne nepopisuje Trojicu. Tekutina, para a ľad sú formami vody. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú formami Boha, každý z nich je Boh. Tieto ilustrácie poskytujú čiastočný obraz Trojice, nie sú však dokonalým zobrazením. Nekonečný Boh nemôže byť dostatočne ilustrovaný nejakým konečným obrazom. Namiesto sústredenia sa na Trojicu sa pokúsme sústrediť na Božiu veľkosť a nekonečne vyššiu podstatu, než je tá naša. „Ó hlbokosť bohatstva a známosti a múdrosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho! Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?“ (Rímskym 11:33-34).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo učí Biblia o Trojici?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries