Čo sú štyri duchovné zákony?Otázka: Čo sú štyri duchovné zákony?

Odpoveď:
Štyri duchovné zákony sú spôsobom ako sa podeliť o dobrú zvesť o spasení, ktoré sa ponúka každému skrze vieru v Ježiša Krista. Je to jednoduchý spôsob usporiadania dôležitých informácií z evanjelia do štyroch bodov.

Prvý duchovný zákon je „Boh ťa miluje a má s tvojím životom úžasný plán.“ Ján 3:16 nám hovorí: „Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 10:10 nám dáva dôvod, pre ktorý Ježiš prišiel: „Ja som prišiel, aby mali život, a to život v plnosti.“ Čo nás zdržiava od Božej lásky? Čo nám bráni v tom, aby sme mali život v plnosti?

Druhý duchovný zákon je „Ľudstvo je poznačené hriechom, a to ho oddeľuje od Boha. V dôsledku toho nedokážeme rozpoznať úžasný Boží plán pre náš život.“ Rímskym 3:23 túto informáciu potvrdzuje: „...lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu.“ Rímskym 6:23 hovorí o dôsledkoch hriechu: „...odplatou za hriech je smrť.“ Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s Ním. Avšak skrze ľudí prišiel do sveta hriech a ten ho oddelil od Boha. Zničili sme spoločenstvo, ktoré Boh s nami chcel mať. Aké je riešenie?

Tretí duchovný zákon je „Ježiš Kristus je jedinou cestou, ktorú pre nás Boh určil, aby sme mohli byť vykúpení z hriechu. Skrze Ježiša Krista nám môžu byť odpustené naše hriechy a môže byť znovu obnovený náš vzťah s Bohom.“ Rímskym 5:8 nám hovorí: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ 1 Korintským 15:3-4 nás informuje o tom, čo potrebujeme vedieť a čomu máme veriť, aby sme boli spasení, „...Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem, a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem...“ Ježiš sám hovorí, že On je jedinou cestou spasenia v Jánovi 14:6, „Ja som cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ Ako môžem ja prijať tento úžasný dar spasenia?

Štvrtý duchovný zákon je: „Musíme vložiť svoju vieru v Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa, aby sme obdržali dar spasenia a poznali Boží úžasný plán pre naše životy.“ Ján 1:12 nám to opisuje: „Ale tým, čo Ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ V Skutkoch 16:31 sa jasne hovorí: „Uverte v Pána Ježiša a budete spasení!“ Spasení môžeme byť jedine milosťou, skrze vieru a jedine skrze Ježiša Krista (Efezským 2:8-9).

Ak chceš uveriť v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, povedz tieto slová Bohu. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuČo sú štyri duchovné zákony?