Kde Starý zákon predpovedá Kristov príchod?Otázka: Kde Starý zákon predpovedá Kristov príchod?

Odpoveď:
Existuje mnoho starozákonných proroctiev o Ježišovi Kristovi. Niektorí interpreti počítajú mesiánske proroctvá v stovkách. Nižšie sú uvedené tie, ktoré sú považované za najjasnejšie a najdôležitejšie.

V súvislosti s Ježišovým narodením – Izaiáš 7:14: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ Izaiáš 9:6: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Micheáš 5:1: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“

V súvislosti s Ježišovou službou a smrťou – Zachariáš 9:9: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ Žalm 22:17-19: „Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si počítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“

Pravdepodobne najjasnejšie proroctvo o Ježišovi je celá 53. kapitola Izaiáša. Izaiáš 53:3-7 je zvlášť nezameniteľný: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.”

Proroctvo o „Sedemdesiatich“ v 9. kapitole proroka Daniela predpovedá presný dátum, kedy Ježiš, Mesiáš, bude „odrezaný“. Izaiáš 50:6 presne opisuje bitie, ktoré Ježiš vytrpel. Zachariáš 12:10 predpovedá „prebodnutie“ Mesiáša, ktoré nastalo potom, ako Ježiš zomrel na kríži. Mnoho ďalších príkladov by mohlo byť poskytnutých, ale tieto postačia. Starý zákon celkom určite prorokuje príchod Ježiša ako Mesiáša.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuKde Starý zákon predpovedá Kristov príchod?