settings icon
share icon
Otázka

Vyučujú skutky 2:38 že krst je nevyhnutný pre spásu?

Odpoveď


Skutky 2:38, „Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ Ako pri každom jednotlivom verši, alebo pasáži, aby sme textu porozumeli, musíme ho prefiltrovať cez to, čo vieme, že Biblia o danej téme učí. V prípade krstu a spasenia Biblia jasne hovorí, že spasenie je z milosti skrze vieru v Ježiša Krista, nie zo skutkov akéhokoľvek druhu, vrátane krstu (Efezanom 2:8-9). Takže každý výklad, ktorý dospeje k záveru, že krst, alebo akýkoľvek iný úkon je potrebný na spásu, je chybný výklad. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku na tému "Je spasenie len vierou, alebo vierou a skutkami?"

Prečo teda niektorí dochádzajú k záveru, že musíme byť pokrstení, aby sme boli spasení? Diskusia o tom, či táto pasáž učí o krste alebo nie, je často potrebná v súvislosti s výkladom gréckeho slova eis, ktoré je v tejto pasáži preložené ako „na(pre)“. Tí, ktorí sú presvedčení, že pre spasenie je potrebný krst, rýchlo poukazujú na tento verš a na skutočnosť, že hovorí „nechajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov“, za predpokladu, že slovo preložené ako „na(pre)“ v tomto verši znamená „dostať“. Avšak v gréčtine aj angličtine existuje veľa možných použití slova „na(pre)“.

Napríklad, keď sa povie „Vezmite si dva aspiríny na bolesť hlavy“, každému je jasné, že to neznamená „vezmite si dva aspiríny, aby vás bolela hlava“, ale namiesto toho „vezmite si dva aspiríny, pretože už máte bolesť hlavy.“ Existujú tri možné významy slova „na(pre)“, ktoré by mohli zapadať do kontextu Skutkov 2:38: 1 – „byť, stať sa, dostať, mať, zachovať si atď.“, 2 – „kvôli tomu, ako dôsledok“, alebo

3 – „s ohľadom na“. Keďže ktorýkoľvek z týchto troch významov by mohol zodpovedať kontextu tejto pasáže, je potrebné ďalšie štúdium, aby sa zistilo, ktorý z nich je správny.

Musíme začať tým, že sa pozrieme späť na pôvodný jazyk a význam gréckeho slova eis. Je to bežné grécke slovo (v Novom zákone sa používa 1774-krát), ktoré sa prekladá rôznymi spôsobmi. Rovnako ako anglické slovo „for“ môže mať niekoľko rôznych významov. Takže opäť vidíme aspoň dva, alebo tri možné významy tohto úryvku, jeden, ktorý by zrejme podporoval, že krst je potrebný na spasenie, a iné, ktoré to nepodporujú. Zatiaľ čo obidva významy gréckeho slova eis možno vidieť v rôznych pasážach Písma, známi grécki učenci ako A.T. Robertson a J. R. Mantey tvrdili, že grécka predložka eis v Skutkoch 2:38 by sa mala prekladať „kvôli“ alebo „vzhľadom na“ a nie „aby“, alebo „na účel“.

Jeden príklad toho, ako sa táto predložka používa je uvedený v Matúšovi 12:41, kde slovo eis vyjadruje „výsledok“ činnosti. V tomto prípade sa hovorí, že ľudia z Ninive „sa kajali na Jonášovo kázanie“ (slovo preložené ako „na“ je rovnaké grécke slovo eis). Je jasné, že význam tejto pasáže je, že činili pokánie „kvôli“, alebo „v dôsledku“ Jonášovho kázania. Rovnakým spôsobom by bolo možné, že Skutky 2:38 skutočne oznamujú skutočnosť, že mali byť pokrstení „v dôsledku“, alebo „pretože“ už uverili a tým už dostali odpustenie svojich hriechov (Ján 1:12; Ján 3:14-18; Ján 5:24; Ján 11:25-26; Skutky 10:43; Skutky 13:39; Skutky 16:31; Skutky 26:18; Rimanom 10:9; Efezanom 1:12-14). Tento výklad pasáže je v súlade aj s posolstvom zaznamenaným v ďalších dvoch Petrových kázňach neveriacim, kde spája odpustenie hriechov s pokáním a vierou v Krista bez toho, aby sa zmienil o krste (Skutky 3:17-26; Skutky 4:8-12).

Okrem Skutkov 2:38 existujú tri ďalšie verše, kde sa grécke slovo eis používa v spojení so slovom „krstiť“, alebo „krst“. Prvým z nich je Matúš 3:11, „ja vás síce krstím sa vodou na pokánie“. Je zrejmé, že grécke slovo eis nemôže v tejto pasáži znamenať „dostať“. Neboli pokrstení, „aby dosiahli pokánie“, ale boli „pokrstení, pretože činili pokánie“. Druhá pasáž je Rimanom 6:3, kde máme frázu „pokrstení v (eis) Jeho smrť“. To opäť zodpovedá významu „kvôli“, alebo „vzhľadom na“. Tretia a posledná pasáž je

1. Korinťanom 10:2: fráza „pokrstení v (eis) Mojžišovi v oblaku a v mori“. Opäť platí, že eis nemôže v tejto pasáži znamenať „dostať“, pretože Izraeliti neboli pokrstení preto, aby sa Mojžiš stal ich vodcom, ale preto, že bol ich vodcom a vyviedol ich z Egypta. V súlade s tým ako sa používa predložka eis v spojení s krstom, musíme dospieť k záveru, že Skutky 2:38 skutočne hovoria o tom, že boli pokrstení „pretože“ dostali odpustenie svojich hriechov. Niektoré ďalšie verše, kde grécka predložka eis neznamená „s cieľom získať“, sú Matúš 28:19; 1. Petra 3:21; Skutky 19:3; 1. Korinťanom 1:15; a 12:13.

Z gramatických dôkazov súvisiacich s týmto veršom a predložkou eis je jasné, že hoci oba názory na tento verš sú v rámci kontextu možnými významami pasáže, väčšina dôkazov je v prospech významu slova eis ako „kvôli“ alebo „vzhľadom na“ a nie „s cieľom získať“. Preto, ak sú Skutky 2:38 správne interpretované, neučia, že na spasenie je potrebný krst.

Okrem presného významu predložky preloženej ako „na(pre)“ v tejto pasáži je potrebné dôkladne zvážiť aj ďalší gramatický aspekt tohto verša – zmenu medzi druhou a treťou osobou medzi slovesami a zámenami v pasáži. Napríklad v Petrových príkazoch činiť pokánie a byť pokrstený je grécke sloveso preložené ako „kajať sa“ v druhej osobe množného čísla, zatiaľ čo sloveso „byť pokrstený“ je v tretej osobe jednotného čísla. Keď to spojíme so skutočnosťou, že zámeno „vašich“ vo fráze „odpustenie vašich hriechov“ je tiež v druhej osobe množného čísla, vidíme dôležitý rozdiel, ktorý nám pomáha pochopiť túto pasáž. Zdá sa, že výsledok tejto zmeny z druhej osoby množného čísla na tretiu osobu jednotného čísla a späť spája frázu „odpustenie vašich hriechov“ priamo s príkazom „čiňte pokánie“. Preto, keď vezmete do úvahy zmenu v osobe a čísle, v podstate to, čo máte, je: „Vy (plurál) čiňte pokánie na odpustenie svojich (plurál) hriechov a nech je každý (singulár) z vás pokrstený.“ Alebo inak povedané: „Všetci čiňte pokánie na odpustenie všetkých svojich hriechov a každý z vás nech je pokrstený.“

Ďalšia chyba, ktorej sa dopúšťajú tí, ktorí veria, že Skutky 2:38 učia, že na spasenie je potrebný krst, je to, čo sa niekedy nazýva klam negatívnej inferencie. Jednoducho povedané, ide o myšlienku, že na základe toho, že je výrok pravdivý, nemôžeme predpokladať, že všetky negácie (alebo protiklady) tohto výroku sú pravdivé. Inými slovami, to, že Skutky 2:38 hovoria: „Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť ... na odpustenie hriechov ... a dar Ducha Svätého“, neznamená to, že ak niekto činí pokánie a nie je pokrstený, nedostane odpustenie hriechov, alebo dar Ducha Svätého.

Je dôležitý rozdiel medzi podmienkou spasenia a požiadavkou na spásu. Biblia jasne hovorí, že viera je podmienkou aj požiadavkou, ale to isté nemožno povedať o krste. Biblia nehovorí, že ak človek nebude pokrstený, nebude spasený. K viere (ktorá je potrebná na spasenie) možno pridať ľubovoľný počet ďalších vecí a človek môže byť stále spasený. Napríklad, ak niekto uverí, je pokrstený, chodí do kostola a dáva chudobným, bude spasený. Chyba v myslení nastáva vtedy, ak človek predpokladá, že všetky tieto ďalšie veci, „krst, chodenie do kostola, dávanie chudobným“, sú nutné, aby bol spasený. Hoci môžu byť dôkazom spasenia, nie sú podmienkou spasenia. (Dôkladnejšie vysvetlenie tohto logického omylu nájdete v otázke: Učí Marek 16:16, že na spasenie je potrebný krst?).

Skutočnosť, že na prijatie odpustenia a daru Ducha Svätého nie je potrebný krst, by mala byť zrejmá aj z toho, čo sa píše v knihe Skutkov o kúsok ďalej. V Skutkoch 10:43 Peter hovorí Kornéliovi, že „v Jeho mene dostane odpustenie hriechov každý, kto v Neho verí“ (upozorňujeme, že v tomto bode nebola žiadna zmienka o krste, no Peter spája vieru v Krista s prijatím odpustenia hriechov). Ďalšia vec, ktorá sa stala, je, že keď uveril Petrovmu posolstvu o Kristovi, „Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali slovo“ (Skutky 10:44). Až potom, čo uverili, a preto dostali odpustenie svojich hriechov a dar Ducha Svätého, boli Kornélius a jeho domácnosť pokrstení (Skutky 10:47-48). Kontext a pasáž sú veľmi jasné; Kornélius a jeho domácnosť dostali odpustenie hriechov a Ducha Svätého ešte predtým, ako boli pokrstení. V skutočnosti dôvod, prečo im Peter dovolil dať sa pokrstiť, bol ten, že preukázali, že prijali Ducha Svätého „tak ako Peter a židovskí veriaci“.

Na záver, Skutky 2:38 neučia, že na spasenie je potrebný krst. Aj keď je krst dôležitý ako znamenie, že človek bol ospravedlnený vierou a ako verejné vyhlásenie svojej viery v Krista a členstva v miestnom zbore veriacich, nie je prostriedkom na odpustenie hriechov. Biblia veľmi jasne hovorí, že sme spasení iba milosťou jedine skrze vieru v Krista (Ján 1:12; Ján 3:16; Skutky 16:31; Rimanom 3:21-30; Rimanom 4:5; Rimanom 10:9-10; Efezanom 2:8-10; Filipanom 3:9; Galaťanom 2:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Vyučujú skutky 2:38 že krst je nevyhnutný pre spásu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries