Prečo Boh poslal Ježiša vtedy, keď Ho poslal? Prečo nie skôr? Prečo nie neskôr?Otázka: Prečo Boh poslal Ježiša vtedy, keď Ho poslal? Prečo nie skôr? Prečo nie neskôr?

Odpoveď:
„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom“ (Galatským 4:4). Tento verš vyhlasuje, že Boh Otec poslal svojho Syna, keď „prišla plnosť času“. Bolo veľa vecí, ktoré sa diali v prvom storočí, ktoré sa aspoň podľa ľudského názoru zdajú byť ideálnymi pre Kristov príchod.

1) Bolo veľké očakávanie medzi Židmi v tej dobe, že príde Mesiáš. Rímska nadvláda nad Izraelom spôsobila, že Židia boli hladní po Mesiášovom príchode.

2) Rím zjednotil veľkú časť sveta pod svoju nadvládu, ktorá dávala pocit jednoty rôznym krajinám. A keďže ríša bola relatívne pokojná, bolo možné cestovanie, ktoré dovolilo prvým kresťanom šíriť evanjelium. Takáto sloboda cestovania by bola nemožná v inom období.

3) Kým Rím podmaňoval vojensky, Grécko podmaňovalo kultúrou. „Bežná“ forma gréckeho jazyka (odlišná od klasickej gréčtiny) bola obchodným jazykom a hovorilo sa ňou v celej ríši, čo umožnilo komunikovať evanjelium mnohým odlišným skupinám ľudí skrze jeden spoločný jazyk.

4) Skutočnosť, že mnoho falošných modiel im nedokázalo získať víťazstvo nad rímskymi dobyvateľmi spôsobila, že mnohí opustili uctievanie týchto modiel. V rovnakom čase, v „kultúrnejších“ mestách, grécka filozofia a súčasná veda zanechali duchovnú prázdnotu tak, ako dnes vláda komunistického ateizmu zanechala duchovnú prázdnotu.

5) Tajomné náboženstvá tej doby zdôrazňovali záchrancu-boha a požadovali od uctievačov prinášanie krvavých obetí, čím učinili evanjelium Krista, ktoré zahŕňalo jedinú konečnú obeť, pre nich prijateľnú. Gréci tiež verili v nesmrteľnosť duše (ale nie tela).

6) Rímska armáda regrutovala vojakov z provincií a predstavila týmto mužom rímsku kultúru a idey (ako napr. aj evanjelium), ktoré ešte nezasiahli tie vzdialené provincie. Najskoršie predstavenie evanjelia v Británii bolo výsledkom snáh kresťanských vojakov, ktorí boli tam umiestnení.

Vyššie uvedené vyhlásenia sú založené na ľudskom pohľade na tú dobu a špekulovaní o tom, prečo práve ten čas v histórii bol dobrý pre príchod Krista. Ale my chápeme, že Božie cesty nie sú naše cesty (Izaiáš 55:8), a tieto môžu, ale nemusia byť niektoré z dôvodov, prečo si vybral práve ten konkrétny čas poslať svojho Syna. Z kontextu Galatským 3 a 4 je zrejmé, že Boh položil základ v židovskom zákone, ktorý by pripravil príchod Mesiáša. Zákon mal za cieľ pomôcť ľuďom pochopiť hĺbku ich hriešnosti (v ktorej boli neschopní dodržať zákon), aby mohli jednoduchšie prijať liek za ten hriech skrze Ježiša Mesiáša (Galatským 3:22-23; Rimanom 3:19-20). Zákon bol tiež „ustanovený“ (Galatským 3:24), aby viedol ľudí k Ježišovi ako Mesiášovi. Urobil to cez mnohé proroctvá o Mesiášovi, ktoré Ježiš splnil. Pridajte k tomu obetný systém, ktorý poukazoval na potrebu obeti za hriech, ako aj vlastnú nedostatočnosť (každá obeť vždy vyžadovala neskôr ďalšiu). Starozákonná história tiež spodobnila obraz osoby a diela Ježiša Krista prostredníctvom niekoľkých udalostí a náboženských sviatkov (napr. ochota Abraháma obetovať Izáka alebo podrobnosti o Paschy počas východu z Egypta, apod).

Napokon, Kristus prišiel ako naplnenie konkrétneho proroctva. Daniel 9:24-27 hovorí o „sedemdesiatich týždňoch“ alebo o sedemdesiatich „sedmičkách“. Z kontextu, tieto „týždne“ alebo „sedmičky“ sa vzťahujú na skupiny siedmich rokov, nie siedmich dní. Môžeme skúmať históriu a porovnať detaily prvých šesťdesiat deväť týždňov (sedemdesiaty týždeň sa udeje v budúcnosti). Odpočítavanie sedemdesiatich týždňov začína s „vyjdením príkazu na obnovenie a vybudovanie Jeruzalema“ (verš 25). Tento príkaz bol daný Artaxerxom Longimanom v roku 445 pred n.l. (pozri Nehemiáš 2:5). Po siedmich „sedmičkách“ plus 62 „sedmičkách“, alebo 69 x 7 rokov, proroctvo hovorí: „Pomazaný bude vytrhnutý a nebude mať nič. Ľudia vládcu, ktorý príde zničia mesto a svätyne“ a že „koniec príde ako povodeň“ (čo znamená veľké zničenie) (verš 26). Tu máme bezchybný odkaz na smrť Spasiteľa na kríži. Pred sto rokmi vo svojej knihe Príchod princa, pán Robert Anderson dal podrobné výpočty šesťdesiatich deviatich týždňov, pomocou „prorockých rokov“, vezmúc do úvahy prestupné roky, chyby v kalendári, zmenu z BC na AD, atď, a usúdil, že šesťdesiat deväť týždňov skončilo v samotný deň víťazného vstupu Ježiša do Jeruzalema, päť dní pred Jeho smrťou. Či niekto používa tento časový plán alebo nie, faktom je, že načasovanie Ježišovho vtelenia je spojené s týmto podrobným proroctvom, ktoré je zaznamenané skrze Daniela pred päťsto rokmi.

Načasovanie Kristovho vtelenia bolo také, že ľudia tej doby boli pripravení na jeho príchod. Ľudia každého storočia od tej doby majú viac než dostatočné dôkazy, že Ježiš bol naozaj zasľúbený Mesiáš skrze naplnenie Písma, ktoré zobrazilo a prorokovalo Jeho príchod do veľkých podrobností.Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo Boh poslal Ježiša vtedy, keď Ho poslal? Prečo nie skôr? Prečo nie neskôr?