settings icon
share icon
Otázka

Čo je pentateuch?

Odpoveď


Pentateuch je pomenovanie pre prvých päť kníh Biblie, ktorých väčšinu považujú konzervatívny učenci Biblie za napísanú Mojžišom. Aj keď knihy pentateuchu jasne autora neuvádzajú, je v nich veľa častí, ktoré sa prisudzujú Mojžišovi, alebo sú to zaznamenané jeho slová (Exodus 17:14, 24:4-7, Numeri 33:1-2, Deuteronómium 31:9-22). Najdôležitejším dôkazom, že Mojžiš je autorom pentateuchu je, že sám Ježiš sa odkazuje na tieto časti ako na „Mojžišov zákon“ (Lukáš 22:44). Kým niektoré verše pentateuchu, ktoré sa zdajú byť pridané niekým iným ako Mojžišom - napríklad Deuteronómium 34:5-8, ktoré opisujú smrť Mojžiša a jeho pochovanie - väčšina učencov pripisuje podstatnú časť týchto kníh Mojžišovi. Aj keby napísal pôvodné rukopisy Józua alebo niekto iný, učenie a zjavenie môžeme sledovať od Boha cez Mojžiša a nezáleží na tom, kto vlastne tieto slová zapísal, pôvodným autorom bol Boh a kniha je stále inšpirovaná.

Slovo „pentateuch“ pochádza z kombinácie gréckeho slova „penta“, čo znamená „päť“ a „teuchos“ , čo môžeme preložiť ako „zvitok“. Takže „pentateuch“ odkazuje na päť zvitkov, ktoré tvoria prvú z troch častí židovského zákona. Názov pentateuch môžeme datovať do roku 200 n. l., kedy Tertullian použil tento výraz, keď sa zmieňoval o prvých piatych knihách Biblie. Týchto päť kníh Biblie - Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium - je tiež známych ako Tóra, čo je hebrejské slovo pre „zákon“.

Židia rozdelili Starý zákon na tri rozličné sekcie - Zákon, Proroci a Spisy. Zákon alebo Tóra obsahuje historické pozadie stvorenia a Božie vyvolenie Abraháma a židovského národa ako Božieho vyvoleného ľudu. Tóra tiež obsahuje zákon daný Izraelu na hore Sinai. Písmo sa odkazuje na týchto päť kníh rôzne. V knihe Józua 1:7 hovoria o zákone (Tóra), „ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš“ a v 1. kráľov 2:3 je spomenutý ako „Mojžišov zákon“.

Päť kníh v Biblii, ktoré tvoria pentateuch, sú začiatkom Božieho postupného zjavenia človeku. V Genesis nájdeme začiatok stvorenia, pád človeka, zasľúbenie vykúpenia, začiatok ľudskej civilizácie a začiatok Božej zmluvy s Jeho vyvoleným národom, Izraelom.

V ďalšej knihe Exodus, ktorá zaznamenáva vyvedenie Božieho ľudu z otroctva a ich prípravu na vlastníctvo zasľúbenej zeme, ktorú Boh pre nich pripravil. Exodus zaznamenáva vyvedenie Izraela z Egypta po 400 rokoch otroctva tak, ako to Boh zasľúbil Abrahámovi (Genesis 15:13). Exodus zaznamenáva zmluvu, ktorú uzavrel Boh s Izraelom na hore Sinai, inštrukcie na stavbu svätostánku, odovzdanie desiatich Božích prikázaní a ďalšie inštrukcie o tom, ako majú Izraelci uctievať Hospodina.

Levitikus nasleduje po knihe Exodus a rozširuje inštrukcie o tom, ako majú Izraelci uctievať Boha a vládnuť sami sebe. Stanovuje požiadavky na systém obetovania, ktorý mal umožniť Bohu nehľadieť na hriechy Jeho ľudu, kým nebudú hriechy úplne vykúpené dokonalou obeťou Ježiša Krista.

Po knihe Levitikus nasleduje Numeri, ktorý zahŕňa kľúčové udalosti počas 40 rokov, čo Izraelci putovali na púšti a dáva inštrukcie k uctievaniu Boha a k životu podľa Božej zmluvy. Poslednou knihou pentateuchu je Deuteronómium. Deuteronómium sa niekedy nazýva ako „druhý zákon“ alebo „opakovanie zákona“. Zaznačuje posledné slová Mojžiša pred tým, ako Izraelci vstúpia do zasľúbenej zeme (Deuteronómium 1:1). V knihe Deuteronómium je zopakovaný a vysvetlený Boží zákon daný na vrchu Sinai. Keď Izrael vstupuje do novej kapitoly svojej histórie, Mojžiš im pripomína Božie prikázania a požehnanie, ktoré im bude patriť, ak budú poslúchať Boha a prekliatia, ktoré prídu v prípade neposlušnosti.

Päť kníh pentateuchu je všeobecne považovaných za historické knihy, pretože zaznamenávajú historické udalosti. Aj keď sú nazývané ako Tóra alebo Zákon, v skutočnosti obsahujú viac ako len zákon. Poskytujú náhľad na Boží plán vykúpenia a poskytujú pozadie všetkému, čo nasleduje v Písme. Tak ako zbytok Starej zmluvy, zasľúbenia a proroctvá obsiahnuté v pentateuchu, majú celkové naplnenie v osobe a skutkoch Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je pentateuch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries