settings icon
share icon
Otázka

Ktoré sú Pavlove misijné cesty?

Odpoveď


Nový zákon hovorí o troch Pavlových misijných cestách na ktorých šíril evanjelium po malej Ázii a Európe. Apoštol Pavel bol vzdelaný Žid menom Saul. Žil v Jeruzaleme po Ježišovej smrti a usiloval sa zničiť kresťanstvo; spoluučinkoval vo vražde prvého kresťanského mučeníka Štefana (Skutky 7:55—8:4).

Keď bol na ceste do Damasku aby zotročil ďalších kresťanov, stretol Pána. Činil pokánie a obrátil sa k Ježišovi Kristovi. Po tejto skúsenosti rozprával aj Židom aj kresťanom o svojej zmene. A mnohý pochybovali v jeho slová. Ale kresťania ako čo bol Barnabáš ho prijali a stal sa jeho zástancom; tak sa oni dvaja stali spolupracovníkmi.

Na troch rozličných cestách – každá trvala niekoľko rokov – Pavel kázal evanjelium o Ježišovi v mnohých mestách a dedinách. Chronologický napočítame jeho misijné cesty:

Prvá misijná cesta (Skutky 13-14): odpovedá Bohu na povolanie aby kázal o Ježišovi a spolu s Barnabášom odchádza do Antióchie v Sýrii. Na začiatku ich spôsob šírenia evanjelia bol kázanie v sinagógach. Ale keď mnohý Židia odmietli Krista, tak pochopili že maju isť k pohanom.

Pre jeho smelé svedectvo o Ježišovi, Saul sa stal Pavlom. Tí ktorí odmietli jeho zvesť o Ježišovi sa ho pokúsili zastaviť. V jednom meste bol ukameňovaný a nechali ho nech zomrie. Ale Boh ho zachránil. Aj cez mučenie a trápenie pokračoval kázať evanjelium.

Pavlovo kázanie evanjielia pohanom prinieslo diskúsiu o tom kto môže byť zachránený a ako je možné sa zachrániť. Medzi prvou a druhou cestou sa zúčastnil apoštolského konventu o záchrane. Výsledok bol, že pohania môžu byť spasený bez toho aby prijali židovskú tradíciu.

Druhá misijná cesta (Skutky 15:36 – 18:22): Po určitom si čase v Antiochii a keď sa už vybudovala cirkev, Pavel bol pripravený aby šiel na druhú misijnú cestu. Poprosil Barnabáša aby šiel s nim a aby znovu navštívili zbory v ktorých boli na prvej misijnej ceste. Ale nesúhlasili v tom a tak sa rozišli. Boh ich rozchod obrátil na dobré, takže nastali dva misijné tími. Barnabáš odišiel na Cyprus s Jánom a Marekom a Pavel so sebou vzal Sílu do malej Ázie.

Boh úmyselne poslal Pavla a Sílasa do Grécka aby priniesli evanjelium do Európy. Vo Filipách tento tím bol zbičovany a hodený do väzenia. Ale Boh zatriasol zemou a dvere vo väzení sa otvorili a všetci boli oslobodený zo svojich reťazí. Strážnik uveril v Ježiša Krista, ale poprední ľudia v meste ich poprosili aby odišli.

Na ceste do Atén Pavel kázal na Areopágu. Zvestoval jediného Boha ktorého môžu poznať a ten Boh nie je urobený ľudskými rukami. Niektorí uverili a niektorí sa posmievali.

Tych ktorí uverili, tých Pavel vyučoval a postavoval ich do zborov. Počas svojej druhej misijnej cesty Pavel učinil mnoho učeníkov: mladý chlapec Timotej, žena Lýdia, manželský pár Akvila a Priscila.

Tretia misijná cesta (Skutky 18:23 – 20:38): Počas svojej tretej misijnej cesty Pavel kázal v malej Ázii. A Boh potvrdzoval jeho slovo divmi. Skutky 20:7-12 hovoria ako Pavel kázal v Troáde a bola to dlhá kázeň. Mládenec ktorý sedel na okne na poschodí zaspal sa vypadol z okna. Zomrel kôli tomu pádu, ale Pavel ho vzkriesil z mŕtvich.

Veriaci v Efeze spálili všetky knihy ktoré sa týkali čarodejníctva. Ale tí ktorí neuverili, sa hnevali kôli tomu a zvlášť preto že to vplívalo na ich prácu. Preto Demetrius začal vzburu v meste a vyvyšoval ich bohyňu Dianu. Takéto prenasledovania vždy boli prítomne v Pavlovom kresťanskom živote. Ale to len posilňovalo kresťanov a evanjelium sa šírilo ďalej.

Na konci tretej misijnej cesty vedel že pojde do väzenia a že bude zavraždený. Jeho posledné slová efezskej cirkvy poukazuju na jeho oddanosť Kristovi: „Keď prišli k nemu, hovoril im: Vy sami viete, ako od prvého dňa, v ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas a slúžil som Pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokušeniach, čo prichádzali na mňa pre úklady židovské; ako som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval; ale vydával som svedectvo aj Židom, aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a verili v nášho Pána Ježiša [Krista]. A teraz, hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej.“ (Skutky 20:18-24).

Niektorí biblický učenci považuju, že sa uskutočnila aj štvrtá misijná cesta a kresťanské dejiny to podporuju. Ale dôkazi pre také niečo neexistuju v Písme, ak sa to stalo po ukončení kniky Skutkov.

Dôvod pre Pavlove cesty je rovnaký: kazánie Božej milosti o odpustení hriechov skrze Jeho Syna. Boh použil Pavlovu službu aby evanjelium počuli pohania a aby bola založená cirkev. Jeho listy ktoré písal zborom sú v Novom zákone a usmerňuju cirkevný život a doktrínu. Ikeď všetko obetoval, predsa jeho misijné cesty sú hodné tej obete (Filipanom 3:7-11).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktoré sú Pavlove misijné cesty?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries