Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?Otázka: Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?

Odpoveď:
Azda neexistuje diskutovanejšia otázka v cirkvi dnes ako otázka pastoriek/kazateliek v službe. Je teda veľmi dôležité, aby sme nevnímali tento problém ako vec mužov verzus žien. Sú ženy, ktoré sú presvedčené, že ženy by nemali byť pastorkami, a že Biblia obmedzuje službu žien – a sú muži, ktorí veria, že ženy môžu byť kazateľkami a že pre službu žien niet nijakých obmedzení. Toto nie je otázka šovinizmu alebo diskriminácie. Je to otázka biblického výkladu.

1 Timoteovi 2:11-12 hovorí: “Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho chovala.” V cirkvi Boh určil rôzne role pre mužov a ženy. Toto je dôsledkom toho, ako bol človek stvorený (1 Timoteovi 2:13) a ako sa hriech dostal na svet (2 Timoteovi 2:14). Boh, skrze listy apoštola Pavla, obmedzuje možnosť žien slúžiť v roli duchovnej autority nad mužmi. Toto neumožňuje ženám slúžiť ako pastorky, čo definitívne zahŕňa kázanie, vyučovanie, a duchovnú autoritu nad mužmi.

Je mnoho "námietok" proti tomuto pohľadu na ženy v službe/kazateľky. Jednou z najznámejších je, že Pavol zakazoval ženám vyučovať lebo v prvom storočí boli ženy zvyčajne nevzdelané. Avšak 1 Timoteovi 2:11-14 nikde nespomína úroveň vzdelanosti. Ak by vzdelanie bolo kvalifikáciou pre službu, väčšina Ježišových učeníkov by sa nikdy nekvalifikovala. Druhou známou námietkou je, že Pavol zakazuje učiť len efezským ženám (1 Timoteovi bola napísaná Timoteovi, ktorý bol pastorom zboru v Efeze). Efez bol známy svojím chrámom Artemis, falošnej gréckej/rímskej bohyne. Ženy boli autoritami v Artemidinom kulte. Avšak prvý list Timoteovi nikde nespomína Artemis, a ani Pavol neuvádza uctievanie Artemis ako dôvod svojho zákazu v 1 Timoteovi 2:11-12.

Treťou známou námietkou je, že Pavol má na mysli len manželov a manželky, nie mužov a ženy vo všeobecnosti. Grécke výrazy v 1 Timoteovi 2:11-14 sa môžu vzťahovať na manželov a manželky. Avšak základný význam slov sú ženy a muži. Ďalej, rovnaké grécke výrazy sú použité vo veršoch 8-10. Majú len manželia dvíhať sväté ruky v modlitbe bez hnevu a sváru (verš 8)? Majú sa len manželky obliekať skromne, konať dobré skutky a uctievať Boha (verše 9-10)? Samozrejme, že nie. Verše 8-10 jasne hovoria o mužoch a ženách vo všeobecnosti, nielen o manželoch a manželkách. V tomto kontexte sa nenachádza nič, čo by svedčilo o prechode k manželom a manželkám vo veršoch 11-14.

Ďalšou častou námietkou tejto interpretácii žien pastoriek/kazateliek je poukaz na Miriam, Deboru, Huldu, Priscilu, Fébu atď. – ženy, ktoré mali vedúce postavenie v Biblii. Táto námietka postráda niektoré významné faktory. Čo sa týka Debory, bola jedinou sudkyňou medzi 13 sudcami. Čo sa týka Huldy, bola jedinou prorokyňou medzi tuctami prorokov v Biblie. Jediným spojivom Miriam s vodcovstvom bolo, že bola Mojžišova a Áronova sestra. Dvomi najprominentnejšími ženami v čase kráľov bola Atalja a Jezábeľ – ktoré mali ďaleko od zbožných vodkýň.

V knihe Skutkov, kapitola 18 Priscila a Aquila sú predstavení ako verní služobníci Krista. Najskôr je spomenutá Priscila, čo môže znamenať, že bola "prominentnejšia" v službe ako jej manžel. Avšak Priscila nie je nikde uvedená ako taka, ktorá by sa zúčastňovala na aktivitách v službe, ktoré sú v rozpore s 1 Timoteovi 2:11-14. Priscila a Aquila priviedli Apola do svojho domu a obaja mu svedčili a vysvetľovali Slovo Božie podrobnejšie (Skutky 18:26).

V Rímskym 16:1, aj keď je Féba považovaná za "diakonku" namiesto "služobníčku" – to nenaznačuje, že Féba bola učiteľkou v zbore. "Schopní vyučovania" je označením pre starších, ale nie pre diakonov (1 Timoteovi 3:1-13; Títovi 1:6-9). Starší/biskupi/diakoni sú opísaní ako "manželia jednej ženy," "muži, ktorých deti sú veriace," a "muži hodní úcty." Naviac v 1 Timoteovi 3:1-13 a Títovi 1:6-9, sú použité zámená mužského rodu určené výlučne pre starších/biskupov/diakonov.

Štruktúra 1 Timoteovi 2:11-14 objasňuje dokonale "dôvod". Verš 13 začína s "lebo" a dáva "dôvod" toho, čo Pavol hovorí vo veršoch 11-12. Prečo ženy nemôžu vyučovať alebo mať autoritu nad mužmi? Pretože - "Adam bol stvorený ako prvý, potom Eva. A Adam nebol zvedený; zvedená bola žena." To je tá príčina. Boh stvoril Adama ako prvého a potom Evu, aby bola "pomocníčkou" Adama. Tento poriadok stvorenia je univerzálne aplikovaný na ľudstvo a rodinu (Efezským 5:22-33) a na cirkev. Skutočnosť, že Eva bola zvedená je tiež udaný ako dôvod, prečo ženy nemajú slúžiť ako pastorky alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi. V dôsledkuk tohto niektorí veria, že ženy by nemali vyučovať preto, že sa ľahšie nechajú zviesť. Tento koncept je diskutabilný...ale ak by sa ženy dali ľahšie zviesť, prečo potom môžu učiť deti (ktoré tiež možno ľahko zviesť) a iné ženy (ktoré tiež údajne možno ľahko zviesť)? Toto však text nehovorí. Ženy nemajú učiť alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi, lebo Eva bola zvedená. V dôsledku toho Boh dal mužom primárnu autoritu učiť v cirkvi.

Ženy sú výnimočné pre dary pohostinnosti, milosrdenstva, učenia a pomoci. Veľká časť práce cirkvi závisí na ženách. Ženy v cirkvi nemajú zakázané verejne sa modliť alebo prorokovať (1 Korintským 11:5), len nemajú mať duchovnú autoritu nad mužmi. Biblia nikde nebráni ženám, aby používali dary Ducha Svätého (1 Korintským 12). Ženy, tak ako muži, sú povolané k službe ostatným, aby niesli ovocie Ducha (Galatským 5:22-23), a hlásali evanjelium strateným (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8; 1 Petra 3:15).

Boh určil, aby jedine muži slúžili v pozícii duchovnej autority v cirkvi. Toto nie je preto, že muži sú nevyhnutne lepší učitelia, alebo preto, že ženy sú menejcenné alebo menej inteligentné (čo nie je pravda). Je to skrátka spôsob ako Boh určil, že cirkev má fungovať. Muži majú byť príkladom duchovného vodcu – svojím životom a skrze svoju reč. Ženy majú zaujať menej autoritatívnu rolu. Ženy sú povzbudzované, aby vyučovali iné ženy (Títovi 2:3-5). Biblia tiež nezakazuje ženám učiť deti. Jediná aktivita, ktorá nie je určená ženám je vyučovať alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi. Toto logicky zahŕňa aj službu žien pastoriek/kazateliek. Toto neznamená, že ženy sú menej dôležité v žiadnom prípade, ale skôr ich odkazuje na službu so zameraním, ktoré je viac v súlade s Božím obdarovaním, ktoré majú.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMôžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?