settings icon
share icon
Otázka

Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?

Odpoveď


V dnešnej cirkvi azda neexistuje rozporuplnejšia otázka, ako otázka pastoriek/kazateliek v službe. Je teda veľmi dôležité, aby sme tento problém nevnímali ako vec mužov verzus žien. Sú ženy, ktoré sú presvedčené, že ženy by nemali byť pastorkami, a že Biblia obmedzuje službu žien – a sú muži, ktorí veria, že ženy môžu byť kazateľkami a že pre službu žien niet nijakých obmedzení. Toto nie je otázka šovinizmu alebo diskriminácie. Je to otázka biblického výkladu.

1 Timoteovi 2:11-12 hovorí: „Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho chovala.” V cirkvi Boh určil rôzne role pre mužov a ženy. Toto je dôsledkom toho, ako bol človek stvorený (1 Timoteovi 2:13) a ako sa hriech dostal na svet (2 Timoteovi 2:14). Boh, skrze listy apoštola Pavla, obmedzuje možnosť žien slúžiť v roli duchovnej autority nad mužmi. Toto neumožňuje ženám slúžiť ako pastorky, čo definitívne zahŕňa kázanie, vyučovanie, a duchovnú autoritu nad mužmi.

Je mnoho „námietok" proti tomuto pohľadu na ženy v službe/kazateľky. Jednou z najznámejších je, že Pavol zakazoval ženám vyučovať, lebo v prvom storočí boli ženy zvyčajne nevzdelané. Avšak 1 Timoteovi 2:11-14 nikde nespomína úroveň vzdelanosti. Ak by vzdelanie bolo kvalifikáciou pre službu, väčšina Ježišových učeníkov by sa nikdy nekvalifikovala. Druhou známou námietkou je, že Pavol zakazuje učiť len efezským ženám (1 Timoteovi bola napísaná Timoteovi, ktorý bol pastorom zboru v Efeze). Efez bol známy svojím chrámom Artemis, falošnej gréckej/rímskej bohyne. Ženy boli autoritami v Artemidinom kulte. Avšak prvý list Timoteovi nikde nespomína Artemis, a ani Pavol neuvádza uctievanie Artemis ako dôvod svojho zákazu v 1 Timoteovi 2:11-12.

Treťou známou námietkou je, že Pavol má na mysli len manželov a manželky, nie mužov a ženy vo všeobecnosti. Grécke výrazy v 1 Timoteovi 2:11-14 sa môžu vzťahovať na manželov a manželky. Avšak základný význam slov sú ženy a muži. Ďalej, rovnaké grécke výrazy sú použité aj vo veršoch 8-10. Majú len manželia dvíhať sväté ruky v modlitbe bez hnevu a sváru (verš 8)? Majú sa len manželky obliekať skromne, konať dobré skutky a uctievať Boha (verše 9-10)? Samozrejme, že nie. Verše 8-10 jasne hovoria o mužoch a ženách vo všeobecnosti, nielen o manželoch a manželkách. V tomto kontexte sa nenachádza nič, čo by svedčilo o prechode k manželom a manželkám vo veršoch 11-14.

Ďalšou častou námietkou tejto interpretácii žien pastoriek/kazateliek je poukaz na Miriam, Deboru, Huldu, Priscilu, Fébu atď. – ženy, ktoré mali vedúce postavenie v Biblii. Táto námietka postráda niektoré významné faktory. Čo sa týka Debory, bola jedinou sudkyňou medzi 13 sudcami. Čo sa týka Huldy, bola jedinou prorokyňou medzi tuctami prorokov v Biblie. Jediným, čo Miriam spájalo s vodcovstvom bolo, že bola Mojžišova a Áronova sestra. Dvomi najprominentnejšími ženami v čase kráľov bi Atalja a Jezábel – ktoré mali ďaleko od zbožných vodkýň.

V Skutkoch 18 sú Priscila a Akvila predstavení ako verní služobníci Krista. Najskôr je spomenutá Priscila, čo môže znamenať, že bola v službe „prominentnejšia,“ ako jej manžel. Nikde však nie je uvedené, že by sa Priscila zúčastňovala aktivít v službe, ktoré sú v rozpore s 1 Timoteovi 2:11-14. Priscila a Aquila priviedli Apola do svojho domu a obaja mu svedčili a podrobnejšie vysvetľovali Slovo Božie (Skutky 18:26).

Aj keď je Féba v Rímskym 16:1 považovaná za „diakonku“ namiesto „služobníčky,“ nenaznačuje to, že Féba bola učiteľkou v zbore. „Schopný vyučovania“ je označením pre starších, ale nie pre diakonov (1 Timoteovi 3:1-13; Títovi 1:6-9). Starší/biskupi/diakoni sú opísaní ako „manželia jednej ženy,“ „muži, ktorých deti sú veriace“ a „muži hodní úcty.“ Naviac, v 1 Timoteovi 3:1-13 a Títovi 1:6-9 sú použité zámená mužského rodu určené výlučne pre starších/biskupov/diakonov.

Štruktúra 1 Timoteovi 2:11-14 dokonale objasňuje „dôvod“. Verš 13 začína s „lebo“ a udáva „dôvod“ pre to, čo Pavol hovorí vo veršoch 11-12. Prečo ženy nemôžu vyučovať alebo mať autoritu nad mužmi? Pretože – „Adam bol stvorený ako prvý, potom Eva. A Adam nebol zvedený; zvedená bola žena.“ To je tá príčina. Boh stvoril Adama ako prvého a potom Evu, aby bola „pomocníčkou“ Adama. Tento poriadok stvorenia je univerzálne aplikovaný na ľudstvo, na rodinu (Efezským 5:22-33) a na cirkev. Skutočnosť, že Eva bola zvedená, je tiež udaná ako dôvod, prečo ženy nemajú slúžiť ako pastorky alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi. V dôsledku tohto niektorí veria, že by ženy nemali vyučovať preto, že sa ľahšie nechajú zviesť. Tento koncept je diskutabilný...ale ak by sa ženy dali ľahšie zviesť, prečo potom môžu učiť deti (ktoré tiež možno ľahko zviesť) a iné ženy (ktoré tiež údajne možno ľahko zviesť)? Toto však text nehovorí. Ženy nemajú učiť alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi, lebo Eva bola zvedená. V dôsledku toho Boh dal mužom primárnu autoritu učiť v cirkvi.

Ženy sú výnimočné pre dary pohostinnosti, milosrdenstva, učenia a pomoci. Veľká časť práce cirkvi závisí na ženách. Ženy v cirkvi nemajú zakázané verejne sa modliť alebo prorokovať (1 Korintským 11:5), len nemajú mať duchovnú autoritu nad mužmi. Biblia nikde nebráni ženám, aby používali dary Ducha Svätého (1 Korintským 12). Ženy, tak ako muži, sú povolané k službe ostatným, aby niesli ovocie Ducha (Galatským 5:22-23) a hlásali evanjelium strateným (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8; 1 Petra 3:15).

Boh určil, aby jedine muži slúžili v pozícii duchovnej autority v cirkvi. Nie preto, že muži sú nevyhnutne lepší učitelia, alebo preto, že ženy sú menejcenné alebo menej inteligentné (čo nie je pravda). Boh skrátka určil, že tak má cirkev fungovať. Muži majú byť príkladom duchovného vodcu – svojím životom a skrze svoju reč. Ženy majú zaujať menej autoritatívnu rolu. Ženy sú povzbudzované k tomu, aby vyučovali iné ženy (Títovi 2:3-5). Biblia takisto nezakazuje ženám učiť deti. Jediná aktivita, ktorá nie je určená ženám, je vyučovať alebo mať duchovnú autoritu nad mužmi. Toto logicky zahŕňa aj službu žien pastoriek/kazateliek. V žiadnom prípade to neznamená, že ženy sú menej dôležité, ale skôr ich to odkazuje na službu so zameraním, ktoré je viac v súlade s Božím obdarovaním, ktoré majú.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries