settings icon
share icon
Otázka

Učí Marek 16:16, že krst je nevyhnutný pre spasenie?

Odpoveď


Ako pri každom jednotlivom verši, alebo pasáži Biblie, aj tu potrebujeme text dať do kontextu s tým, čo Biblia učí o danej téme. V prípade krstu a spasenia Biblia jasne hovorí, že spasenie je z milosti skrze vieru v Ježiša Krista, nie zo skutkov akéhokoľvek druhu, vrátane krstu (Efezanom 2:8-9). Takže každý výklad, ktorý dospeje k záveru, že krst, alebo akýkoľvek iný úkon je potrebný pre spásu, je chybný výklad. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku na tému "Je spasenie len vierou, alebo vierou a skutkami?"

Čo sa týka Mareka 16:16, je dôležité si uvedomiť, že v kapitole 16, vo veršoch 9-20 podľa Marka sú nejaké textové problémy. Existuje otázka, či tieto verše boli pôvodne súčasťou Evanjelia podľa Marka, alebo či ich neskôr pridal pisár. V dôsledku toho je najlepšie nezaložiť kľúčovú doktrínu na ničom z Marka 16:9-20, ako napríklad ohľadom zaobchádzania s hadmi, pokiaľ to nie je podporené aj inými pasážami Písma.

Za predpokladu, že verš 16 je pôvodný Marekov text, učí, že na spasenie je potrebný krst? Krátka odpoveď je, nie, nie. Čo tento verš učí, je, že viera je nevyhnutná pre spasenie, čo je v súlade s nespočetnými veršami, kde sa spomína iba viera (napr. Ján 3:18; Ján 5:24; Ján 12:46; Ján 20:31; 1. Jána 5:13).

„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Marek 16:16). Tento verš sa skladá z dvoch základných výrokov. 1 — Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. 2 — Kto neuverí, bude odsúdený.

Aj keď nám tento verš hovorí niečo o veriacich, ktorí boli pokrstení (sú spasení), nehovorí nič o veriacich, ktorí neboli pokrstení. Aby tento verš učil, že krst je nevyhnutný pre spasenie, bolo by potrebné tretie vyhlásenie, a to: „Kto uverí a nebude pokrstený, bude odsúdený“, alebo „Kto nie je pokrstený, bude odsúdený“. Ale, samozrejme, ani jeden z týchto výrokov sa vo verši nenachádza.

Tí, ktorí sa pokúšajú použiť Mareka 16:16, aby učili, že krst je nevyhnutný pre spasenie, sa dopúšťajú bežnej, ale vážnej chyby, ktorá sa niekedy nazýva klam negatívnej inferencie. Tento omyl možno uviesť takto: „Ak je výrok pravdivý, nemôžeme predpokladať, že všetky negácie (alebo protiklady) tohto výroku sú tiež pravdivé.“ Napríklad výrok „pes s hnedými škvrnami je zviera“ je pravdivý. Nepravdivé je však negatívum „ak pes nemá hnedé škvrny, nie je zviera.“ Rovnako platí, že „kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“, avšak výrok „ten kto uverí, ale nie je pokrstený, nebude spasený“ nie je pravdivý. Je to neopodstatnená domnienka, no presne toto je predpoklad tých, ktorí podporujú znovuzrodenie z krstu.

Zamyslite sa nad týmto príkladom: „Kto uverí a žije v Kansase, bude spasený, ale tí, ktorí neveria, budú odsúdení.“ Toto tvrdenie je pravdivé; Kansasania, ktorí veria v Ježiša, budú spasení. Tvrdiť však, že spasení sú len tí veriaci, ktorí žijú v Kansase, je nelogický a nesprávny predpoklad. Vyhlásenie nehovorí, že veriaci musí žiť v Kansase, aby mohol ísť do neba. Podobne ani Marek 16:16 nehovorí, že veriaci musí byť pokrstený. Verš uvádza fakt o pokrstených veriacich (budú spasení), ale nehovorí nič o veriacich, ktorí neboli pokrstení. Môžu existovať veriaci, ktorí neprebývajú v Kansase, no napriek tomu sú stále spasení; a môžu byť veriaci, ktorí neboli pokrstení, no aj oni sú spasení.

Jedna konkrétna podmienka potrebná pre spásu je uvedená v druhej časti Marka 16:16: „Kto neuverí, bude odsúdený.“ Ježiš tak hovoril o pozitívnom dôsledku viery (kto uverí, bude spasený), aj negatívnom dôsledku nevery (kto neuverí, bude odsúdený). Preto môžeme s absolútnou istotou povedať, že viera je podmienkou spásy. Ešte dôležitejšie je, že vidíme, že tento stav je v celom Písme formulovaný pozitívne aj negatívne (Ján 3:16; Ján 3:18; Ján 3:36; Ján 5:24; Ján 6:53-54; Ján 8:24; Skutky 16:31 ).

Napríklad horúčka súvisí s chorobou, ale horúčka nie je potrebná na to, aby bola choroba prítomná. Nikde v Biblii nenájdeme výrok ako „kto nebude pokrstený, bude odsúdený“. Preto nemôžeme povedať, že krst je nevyhnutný na spasenie na základe Marka 16:16, alebo akéhokoľvek iného verša.

Učí Marek 16:16, že krst je alebo nie je potrebný na spasenie? Nie, nie. Jasne stanovuje, že na spásu je potrebná viera, ale nedokazuje ani nevyvracia myšlienku, že krst je podmienkou. Ako teda môžeme vedieť, či človek musí byť pokrstený, aby mohol byť spasený? Musíme hľadieť na plnú radu Božieho Slova. Tu je súhrn dôkazov:

1 — Biblia jasne hovorí, že sme spasení jedine vierou. Abrahám bol spasený vierou a my sme spasení vierou (Rimanom 4:1-25; Galaťanom 3:6-22).

2 — V Biblii je množstvo prípadov veriacich spasených bez toho, aby boli pokrstení. Každý veriaci v Starom zákone (napr. Abrahám, Jakob, Dávid, Šalamún) bol spasený, ale nebol pokrstený. Zlodej na kríži bol zachránený, ale nebol pokrstený. Kornélius bol spasený skôr, ako bol pokrstený (Skutky 10:44-46).

3 — Krst je svedectvom našej viery a verejným vyhlásením, že veríme v Ježiša Krista. Písmo nám hovorí, že večný život máme v okamihu, keď uveríme (Ján 5:24), a viera vždy prichádza pred krstom. Krst nás nezachráni o nič viac, ako prechádzka uličkou, alebo modlitba. Sme spasení, keď veríme.

4 — Biblia nikdy nehovorí, že ak niekto nie je pokrstený, nie je spasený.

5 — Ak by bol na spasenie potrebný krst, potom by nikto nemohol byť spasený bez prítomnosti inej osoby. Niekto tam musí byť, aby pokrstil človeka predtým, ako môže byť spasený. To silne obmedzuje, kto môže byť spasený a kedy môže byť spasený. Dôsledky tejto doktríny, keď sú dovedené do logického záveru, sú zničujúce. Napríklad vojak, ktorý uverí na bojovom poli, ale je zabitý skôr, ako by mohol byť pokrstený, by sa dostal do pekla.

6 — V Biblii vidíme, že v bode viery má veriaci všetky zasľúbenia a požehnania spasenia (Ján 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Skutky 10:43; 13:39; 16:31). Keď niekto verí, má večný život, nepodlieha súdu a prešiel zo smrti do života (Ján 5:24) – to všetko skôr, ako bude pokrstený.

Ak veríte v znovuzrodenie krstom, mali by ste sa na modlitbe zamyslieť nad tým, v čo, alebo v koho skutočne vkladáte svoju dôveru. Je vaša viera vo fyzický akt (byť pokrstený), alebo v dokončené dielo Krista na kríži? Komu, alebo čomu veríš na spasenie? Je to tieň (krst), alebo podstata (Ježiš Kristus)? Naša viera musí spočívať iba v Kristovi. „Máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie našich hriechov podľa bohatstva Jeho milosti“ (Efezanom 1:7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Učí Marek 16:16, že krst je nevyhnutný pre spasenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries