settings icon
share icon
Otázka

Čo je Lectio Divina?

Odpoveď


Lectio Divina znamená v latinčine „Božie čítanie“, „duchovné čítanie“ alebo „sväté čítanie“ a predstavuje metódu modlitby a čítania Písma, ktorej cieľom je podporiť spoločenstvo s Bohom a poskytnúť špeciálne duchovné náhľady. Zásady lectio divina boli vyjadrené okolo roku 220 a neskôr ich praktizovali katolícki mnísi, najmä mníšske pravidlá sv. Pachomiosa, Augustína, Bazila a Benedikta.

Prax lectio divina je v súčasnosti medzi katolíkmi a gnostikmi veľmi populárna a získava si uznanie ako integrálna súčasť náboženských praktík Emerging Church. Pápež Benedikt XVI. vo svojom prejave v roku 2005 povedal: „Najmä by som chcel pripomenúť a odporučiť starodávnu tradíciu lectio divina: usilovné čítanie Svätého Písma sprevádzané modlitbou vedie k intímnemu dialógu, v ktorom čítajúci s dôverujúcou otvorenosťou srdca počúva Boha, ktorý hovorí a v modlitbe mu odpovedá.“ Hovorí sa, že lectio je prispôsobiteľné aj ľuďom iných vierovyznaní pri čítaní ich posvätných kníh – či už je to Bhagavadgíta, Tóra alebo Korán. Nekresťania môžu jednoducho urobiť vhodné modifikácie tejto metódy, aby vyhovovali sekulárnym tradíciám. Ďalej, štyri princípy lectio divina môžu byť tiež prispôsobené štyrom Jungovým psychologickým princípom vnímania, myslenia, intuície a cítenia.

Skutočná prax lectio divina začína časom relaxácie, uvoľnenia a očistenia mysle od všedných myšlienok a starostí. Niektorí praktizujúci lectio považujú za užitočné sústrediť sa tak, že začnú hlbokými, očistnými nádychmi a niekoľkokrát zopakujú vybranú frázu alebo slovo, aby si pomohli oslobodiť myseľ. Potom vykonajú štyri kroky:

Lectio – Čítanie biblického úryvku niekoľkokrát jemne a pomaly. Samotný úryvok nie je taký dôležitý ako vychutnávanie si každej časti čítania, neustále počúvanie „tichého, malého hlasu“ slova alebo frázy, ktorá nejakým spôsobom hovorí k praktizujúcim.

Meditatio – Uvažovanie nad textom úryvku a premýšľanie o tom, ako sa to vzťahuje na vlastný život. Toto sa považuje za veľmi osobné čítanie Písma a veľmi osobné uplatnentie.

Oratio – Reakcia na pasáž otvorením srdca Bohu. Primárne toto nie je intelektuálne cvičenie, ale predpokladá sa, že je to skôr začiatok rozhovoru s Bohom.

Contemplatio – Počúvanie Boha. Toto je oslobodenie sa od vlastných myšlienok, všedných aj svätých, a počúvanie Boha, ako sa k nám rozpráva. Otvorenie mysle, srdca a duše k vplyvu Boha.

Prirodzene, spojenie medzi čítaním Biblie a modlitbou treba podporovať; vždy by mali byť spolu. Nebezpečenstvá obsiahnuté v tomto druhu praktík a ich udivujúca podobnosť s transcendentálnou meditáciou a inými nebezpečnými rituálmi, by sa však mali starostlivo zvážiť. Má potenciál stať sa honbou za mystickým zážitkom, kde cieľom je oslobodiť myseľ a posilniť seba samého. Kresťan by mal používať Písmo, aby sa snažil o poznanie Boha, múdrosti a svätosti prostredníctvom objektívneho významu textu s cieľom premeniť myseľ podľa pravdy. Boh povedal, že Jeho ľud je zničený pre nedostatok vedomostí (Ozeáš 4:6), nie pre nedostatok mystických, osobných stretnutí s Ním.

Tí, ktorí k textu pristupujú nadprirodzene, majú tendenciu ho odpájať od jeho kontextu a prirodzeného významu a používať ho subjektívnym, individualistickým, zážitkovým spôsobom, pre ktorý nebol nikdy určený. Tu je miesto, kde lectio a gnosticizmus sa podobajú. Kresťanský gnosticizmus je presvedčenie, že človek musí mať „gnózu“ (z gréckeho Gnosko, „poznať“) alebo mystické, vnútorné poznanie získané až po správnej iniciácii. Len málokto môže vlastniť toto mystické poznanie. Prirodzene, pojem o vlastnosti špeciálnych vedomostí je veľmi príťažlivý a dáva „poznajúcemu“ pocit, že je dôležitý a jedinečný v tom, že on/ona majú špeciálnu skúsenosť s Bohom, akú nemá nikto iný. „Poznajúci“ verí, že masy nemajú duchovné poznanie a iba skutočne „osvietení“ môžu mať skúsenosť s Bohom. Teda opätovné zavedenie kontemplatívnej alebo centrujúcej modlitby – meditatívnej praxe, ktorá sa zameriava na získanie mystickej skúsenosti s Bohom – do Cirkvi. Kontemplatívna modlitba je podobná meditatívnym cvičeniam používaným vo východných náboženstvách a kultoch nového veku a nemá žiadny základ v Biblii, hoci kontemplatívne modlitby používajú Bibliu ako východiskový bod.

Ďalej, nebezpečenstvá spojené s otvorením našej mysle a počúvaním hlasov by mali byť zrejmé. Kontemplatívne modlitby sú tak dychtivé počuť niečo – hocičo –, že môžu stratiť objektivitu potrebnú na rozlišovanie medzi Božím hlasom, vlastnými myšlienkami a infiltráciou démonov do ich myslí. Satan a jeho prisluhovači sú vždy dychtiví preniknúť do myslí nič netušiacich a otvárať našu myseľ takýmito spôsobmi znamená privolať katastrofu. Nikdy nesmieme zabúdať, že Satan je stále na love a snaží sa pohltiť naše duše (1. Petrov 5:8) a môže sa objaviť ako anjel svetla (2. Korinťanom 11:14), ktorý nám šepká svoje podvody do našej otvorenej a ochotnej mysle.

Napokon, útok na dostatočnosť Písma je jasným znakom lectio divina. Tam, kde Biblia tvrdí, že je ona všetko, čo potrebujeme, aby sme žili kresťanský život (2. Timotejovi 3:16), prívrženci lectio to popierajú. Tí, ktorí praktizujú „konverzačné“ modlitby, hľadajúc zvláštne zjavenie od Boha, Ho žiadajú, aby obišiel to, čo už zjavil ľudstvu, akoby mal teraz porušiť všetky svoje zasľúbenia týkajúce sa Jeho večného Slova. Žalm 19:7-14 obsahuje definitívne vyhlásenie o dostatočnosti Písma. Je „dokonalé, občerstvujúce dušu“; je „správne, naplňujúce srdce radosťou“; je to „jasné, osvecujúce oči“; je to „pravdivé“ a „úplne spravodlivé“; a je to „vzácnejšie ako zlato“. Ak Boh myslel všetko, čo v tomto žalme povedal, nie je potrebné ďalšie zjavenie a žiadať Ho o jedno znamená popierať to, čo už zjavil.

Stará a Nová zmluva sú slová od Boha, ktoré treba študovať, rozjímať o nich, modliť sa a zapamätať si ich pre poznanie a objektívny význam, ktorý obsahujú, a autoritu od Boha, ktorú nesú, a nie pre mystickú skúsenosť alebo pocit osobnej sily a vnútorného pokoja, ktorý môžu stimulovať. Zdravé poznanie je na prvom mieste; potom trvalý druh skúsenosti a pokoja prichádzajú ako vedľajšie produkty správneho poznania a komunikácie s Bohom. Pokiaľ má človek takýto pohľad na Bibliu a modlitbu, zapája sa do rovnakého druhu meditácie a modlitby, aké vždy odporúčali Kristovi nasledovníci veriaci v Bibli.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Lectio Divina?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries