settings icon
share icon
Otázka

Som katolík, prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom?

Odpoveď


Najprv, prosím, pochopte, že formuláciou tejto otázky sme nemali v úmysle niekoho uraziť. Naozaj dostávame otázky od katolíkov v tomto zmysle: „Aký je rozdiel medzi katolíkmi a kresťanmi?” V osobných rozhovoroch s katolíkmi doslova zazneli tvrdenia typu „Ja nie som kresťan, ja som katolík.” Pre mnohých katolíkov sú pojmy „kresťan” a „protestant” zhodné. Na základe uvedeného je zámerom tohto článku viesť katolíkov k štúdiu toho, čo hovorí Biblia o tom, kto je kresťan a možno zvážiť, či je katolícka viera tou najlepšou reprezentáciou toho, čo popisuje Biblia. Na lepšie objasnenie si, prosím, prečítajte náš článok na tému „Kto je kresťan?”

Kľúčovým rozlíšením medzi katolíkmi a kresťanmi je pohľad Biblie. Katolíci vnímajú Bibliu ako rovnakú autoritu popri cirkvi a tradícii. Kresťania vnímajú Bibliu ako najvyššiu autoritu pre vieru a praktický život. Otázkou je, ako prezentuje Biblia samu seba? 2 Timoteovi 3:16-17 nám hovorí, „Každé písmo vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.” Písmo samotné, je dostatočné pre Kresťana, aby bol dokonale pripravený ku každému dobrému skutku. Tento text nám hovorí, že Písmo nie je „len začiatok” alebo „len súborom základných pravidiel” či „základom pre kompletnejšiu cirkevnú tradíciu”. Naopak, Písmo je dokonale a úplne dostatočné na všetko v živote kresťana. Písmo nás môže učiť, napomínať, naprávať, školiť a zdokonaľovať. Biblickí kresťania nepopierajú hodnotu kresťanskej tradície. Kresťania skôr tvrdia, že ak má byť cirkevná tradícia platná, musí sa zakladať na jasnom učení Písma a musí byť v úplnom súlade s Písmom. Milý priateľ katolík/milá priateľka katolíčka, sám/sama si preštuduj Božie Slovo. V Božom Slove nájdeš Boží popis a zámer pre Jeho Cirkev. 2 Timoteovi 2:15 vyhlasuje, „Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí.”

Druhým kľúčovým rozdielom medzi katolíkmi a „biblickými kresťanmi” je porozumenie tomu, ako môžeme pristupovať k Bohu. Katolíci majú tendenciu pristupovať k Bohu cez prostredníkov, ako je Mária alebo svätí. Kresťania pristupujú k Bohu priamo, pričom nepredkladajú modlitby nikomu inému okrem samotného Boha. Biblia vyhlasuje, že my sami smieme pristupovať k Božiemu trónu milosti so smelou dôverou (Židom 4:16). Biblia úplne jasne uvádza, že Boh túži po tom, aby sme sa modlili k Nemu, aby sme s Ním mali spoločenstvo, aby sme Ho prosili za veci, ktoré potrebujeme (Filipänom 4:6; Matúš 7:7-8; 1 Jána 5:14-15). Nie sú potrební žiadni prostredníci či sprostredkovatelia, keďže Kristus je našim jediným prostredníkom (1 Timoteovi 2:5), pričom Kristus aj Duch Svätý sa už prihovárajú za nás (Rimanom 8:26-27; Židom 7:25). Milý priateľ katolík/milá priateľka katolíčka, Boh Ťa miluje intímnou láskou a zaistil otvorené dvere k priamej komunikácii prostredníctvom Ježiša.

Najpodstatnejší rozdiel medzi katolíkmi a „biblickými kresťanmi” spočíva v otázke spasenia. Katolíci vnímajú spasenie takmer úplne ako proces, zatiaľ čo kresťania vnímajú spasenie ako dokončený stav a aj ako proces. Katolíci sa na seba dívajú ako „zúčastnení v neustálom procese spasenia,” zatiaľ čo kresťania sa na seba dívajú ako „zúčastnení v procese po spasení”. 1 Korinťanom 1:2 nám hovorí, „…posväteným v Kristu Ježišovi a povolaným svätým…” Slová „posvätený” a „svätý” pochádzajú z rovnakého gréckeho koreňa. Tento verš vyhlasuje, že kresťania sú aj posvätení aj sú povolaní svätí. Biblia prezentuje spasenie ako dar, ktorý sa prijíma v momente, keď nejaký človek uverí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa (Ján 3:16). Keď niekto príjme Krista ako Spasiteľa, je ospravedlnený (vyhlásený za spravodlivého – Rimanom 5:9), vykúpený (zachránený z otroctva hriechu – 1 Petra 1:18), zmierený (dosiahol pokoj s Bohom – Rimanom 5:1), posvätený (oddelený pre Božie zámery – 1 Korinťanom 6:11) a znovuzrodený ako nové stvorenie (1 Petra 1:23; 2 Korinťanom 5:17). Každá z týchto skutočností je ukončeným procesom, plne prijatá v momente spasenia. Kresťania sú potom povolaní k praktickému životu (povolaní k svätosti), čo už je z hľadiska pozície skutočnosťou (posvätení).

Katolícke hľadisko vyplýva z toho, že spasenie sa získava vierou, ale potom sa musí „zachovávať” dobrými skutkami a účasťou na sviatostiach. Biblickí kresťania nepopierajú dôležitosť dobrých skutkov ani to, že nás Kristus povoláva, aby sme dodržiavali nariadenia na Jeho pamiatku a z poslušnosti k Nemu. Rozdiel je však v tom, že kresťania vnímajú tieto veci ako výsledok spasenia, nie ako požiadavku na spasenie či prostriedok na zachovanie spasenia. Spasenie je dokonané dielo, kúpené obeťou Ježiša Krista za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Boh nám ponúka spasenie a aj istotu spasenia, pretože Ježišova obeť bola plne, kompletne a dokonale postačujúca. Ak príjmeme vzácny dar spasenia od Boha, môžeme vedieť, že sme naozaj spasení. 1 Jána 5:13 vyhlasuje, „To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život.”

Môžme vedieť, že máme večný život a môžme mať aj istotu nášho spasenia kvôli veľkosti Kristovej obete. Nie je potrebné, aby sa Kristova obeť znovu prinášala či znovu predkladala. Židom 7:27 hovorí, „Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba”. Židom 10:10 vyhlasuje, „…v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy ”. 1 Petra 3:18 hovorí, „Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu…” Kristova obeť raz navždy bola absolútne a dokonale postačujúca. Ježiš vyhlásil na kríži, „Dokonané je” (Ján 19:30). Ježišova obeť za odčinenie našich hriechov bola úplnou platbou za naše hriechy (1 Jána 2:2). Výsledkom je odpustenie všetkých našich hriechov a zasľúbenie večného života v Nebi v momente, keď príjmeme dar, ktorý nám Boh ponúka – spasenie prostredníctvom Ježiša Krista (Ján 3:16).

Milý priateľ katolík/milá priateľka katolíčka, túžiš po tomto „tak úžasnom spasení” (Židom 2:6)? Ak áno, tak jediné, čo musíš urobiť, je prijať ho (Ján 1:12) vierou (Rimanom 5:1). Boh nás miluje a ponúka nám spasenie ako dar (Ján 3:16). Ak príjmeme Jeho milosť, a to vierou, získame spasenie ako naše večné vlastníctvo (Efežanom 2:8-9). Ako spasených nás nič nedokáže odlúčiť od Jeho lásky (Rimanom 8:38-39). Nič nás nedokáže vytrhnúť z Jeho ruky (Ján 10:28-29). Ak túžiš po tomto spasení, ak túžiš po odpustení všetkých svojich hriechov, ak túžiš mať istotu spasenia, ak túžiš po priamom prístupe k Bohu, ktorý ťa miluje – príjmi ho a bude tvoje. Toto je spasenie, za ktoré zomrel Ježiš a ktoré Boh ponúka ako dar.

Ak si prijal/prijala Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, a to vierou, kvôli tomu, čo si dnes na tomto mieste čítal/čítala, daj nám, prosím, vedieť kliknutím na tlačidlo „Dnes som sa rozhodol prijať Krista” nižšie. Vitaj do Božej rodiny! Vitaj milý priateľ katolík/milá priateľka katolíčka v kresťanskom živote!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista” dolu.
EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Som katolík, prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries