settings icon
share icon
Otázka

Ako by sa mal kresťan pozerať na bohatstvo?

Odpoveď


Kresťanský pohľad na bohatstvo by mal vychádzať z Písma. V Starej zmluve sa mnohokrát píše, že Boh dal svojmu ľudu bohatstvo. Šalamúnovi bolo prisľúbené bohatstvo a stal sa najbohatším zo všetkých kráľov zeme (1. Korinťanom 3:11-13; 2. kroník 9:22); Dávid v 1. kroník 29:12 povedal: „Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým.“ Abrahám (1. Mojžišova 17-20), Jákob (1. Mojžišova 30-31), Jozef (1. Mojžišova 41), kráľ Jozafat (2. kroník 17:5) a mnohí ďalší boli Bohom požehnaní bohatstvom. Židia však boli vyvoleným národom s pozemskými zasľúbeniami a odmenami. Bola im daná krajina a všetko bohatstvo, ktoré sa v nej nachádzalo.

V Novej zmluve platí iné meradlo. Cirkev nikdy nedostala pôdu ani prísľub bohatstva. V liste Efezanom 1:3 sa píše: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.“ Kristus v Matúšovi 13:22 hovorí o semene Božieho slova, ktoré padá medzi tŕnie a „mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody“. Toto je prvá zmienka o pozemskom bohatstve v Novej zmluve. Je zrejmé, že nejde o pozitívny obraz.

V Markovi 10:23 sa „Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: ,Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo!‘ Nebolo to nemožné - veď u Boha je všetko možné - ale bolo by to "ťažké". V Lukášovi 16:13 Ježiš hovoril o „mamone“ (aramejské slovo pre „bohatstvo“): „Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Ježišove slová opäť predstavujú bohatstvo ako negatívny vplyv na duchovnosť, ktorý nás môže vzdialiť od Boha.

O skutočnom bohatstve, ktoré nám dnes prináša, hovorí Boh v liste Rimanom 2:4: „Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?“ Toto je bohatstvo, ktoré prináša večný život. Opäť sa to vyzdvihuje v Rimanom 9:23: „aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu — na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov.“ Tiež Efezanom 1:7: „V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti.“ V súvislosti s Božou milosťou Pavol chváli Boha v liste Rimanom 11:33: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty.“ V Novej zmluve sa kladie dôraz na Božie bohatstvo v nás: „aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými“ (Efezanom 1:18). Boh chce vlastne ukázať svoje bohatstvo v nás v nebi: „spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi.“ (Efezanom 2:6-7).

Bohatstvo, ktoré Boh chce pre nás: „Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku“ (Efezanom 3:14-16). Najväčší verš pre novozmluvných veriacich týkajúci sa bohatstva je Filipanom 4:19: „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ Tento výrok napísal Pavol preto, lebo Filipanom poslal obetné dary, aby sa postarali o Pavlove potreby.

V 1. liste Timotejovi 6:17 sa nachádza varovanie pre bohatých: „Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.“ Jakubov 5:1-3 nám dáva ďalšie varovanie pred neoprávnene získaným bohatstvom: „Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole, vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo.“ Naposledy sa bohatstvo v Biblii spomína v Zjavení 18:17, kde sa hovorí o veľkom zničení Babylonu: „a za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“

Ak to zhrnieme, Izrael dostal pozemské zasľúbenia a odmeny ako Bohom vyvolený ľud na zemi. Boh prostredníctvom nich dal mnoho ilustrácií, typov a právd. Mnohí ľudia túžia prijať ich požehnania, ale nie ich prekliatia. V postupnom zjavení však Boh prostredníctvom Ježiša Krista zjavil dokonalejšiu službu: „Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami“ (Hebrejom 8:6).

Boh nikoho neodsudzuje za to, že má bohatstvo. Bohatstvo prichádza k ľuďom z mnohých zdrojov, ale dáva vážne varovanie tým, ktorí sa oň usilujú viac ako o Boha a dôverujú mu viac ako Bohu. Jeho najväčšou túžbou je, aby sme svoje srdcia upriamili na veci hore, a nie na veci na tejto zemi. Môže to znieť veľmi vysoko a nedosiahnuteľne, ale Pavol napísal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipanom 4:13). Tajomstvo spočíva v tom, že poznáme Krista ako Spasiteľa a dovolíme Duchu Svätému, aby prispôsobil našu myseľ a srdce jeho mysli (Rimanom 12:1-2).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by sa mal kresťan pozerať na bohatstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries