settings icon
share icon
Otázka

Aké rôzne sú mená alebo oslovenia Ježiša Krista?

Odpoveď


V Biblii môžeme nájsť okolo 200 rôznych mien a oslovení Krista. Nasledujúce mená sú z tých viac dôležitých, zoradené do 3 skupín podľa toho, či odrážajú Kristovu prirodzenosť, Jeho pozíciu v trojedinom Bohu a Jeho dielo na zemi pre nás.

Kristova prirodzenosť

Uholný kameň: (Efežanom 2:20) Ježiš je základný kameň stavby, ktorou je cirkev. On spája dohromady Židov a pohanov, mužov a ženy - všetkých svätých rôzneho veku a umiestňuje ich na jednu stavbu, budovanú na viere v Neho, ktorá je spoločná pre všetkých.

Prvorodený všetkého tvorstva: (Kolosanom 1:15) - Ježiš nie je prvá vec, ktorú Boh stvoril, ako niektorí mylne tvrdia, pretože verš 16 hovorí, že všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho. Skôr to znamená, že Kristus zastáva popredné miesto prvorodeného nad všetkými vecami, má najviac vyvýšenú pozíciu vo vesmíre, je nadradený nad všetkým ostatným a je hlavou všetkého.

Hlava cirkvi: (Efežanom 1:22; 4:15; 5:23) - Ježiš Kristus, nie kráľ či pápež, je jediný najvyšší, zvrchovaný vládca cirkvi - tých, za ktorých zomrel, ktorí vložili v Neho vieru na spasenie.

Svätý: (Skutky apoštolov 3:14) - Kristus je svätý aj vo svojej božskej aj ľudskej prirodzenosti, je prameňom svätosti pre Jeho ľud. Svojou smrťou nás urobil svätými a čistými pred Bohom.

Sudca: (Skutky apoštolov 10:42; 2. Timotejovi 4:8) - Pán Ježiš je Bohom ustanovený súdiť svet a udeľovať odmenu večnosti.

Kráľ kráľov a Pán pánov: (1. Timotejovi 6:15; Zjavenie 19:16) - Ježiš má moc nad všetkými autoritami na zemi, nad všetkými kráľmi a vládcami, nikto Mu nedokáže zabrániť v dosiahnutí jeho zámerov. Smeruje ich ako sa Mu páči.

Svetlo sveta: (Ján 8:12) - Ježiš prišiel do temného sveta hriechu a vniesol doň svojimi skutkami a slovami svetlo života a pravdy. Tým, ktorí veria v Neho, otvoril oči a kráčajú vo svetle.

Knieža pokoja: (Izaiáš 9:5) - Ježiš neprišiel aby svetu priniesol mier, ktorý chýba v čase vojny, ale mier medzi Bohom a človekom, ktorých oddeľuje hriech. Zomrel, aby zmieril hriešnikov so svätým Bohom.

Syn Boží: (Lukáš 1:35; Ján 1:49) - Ježiš je „od Otca jednorodený Syn“ (Ján 1:14). V Novej zmluve je tento výraz „Boží Syn“ použitý 42 - krát a potvrdzuje Kristove božstvo.

Syn človeka: (Ján 5:27) - použité ako kontrast k „Boží Syn“, toto označenie potvrdzuje, že Kristus bol človekom a zároveň Bohom.

Slovo: (Ján 1:1; 1. Jána 5:7-8) - Slovo je druhá osoba trojediného Boha, ktorá povedala a bolo vykonané, ktorá slovom pri stvorení vytvorila všetko z ničoho, ktorá bola na začiatku s Bohom Otcom a bola Boh, a ktorou bolo všetko stvorené.

Božie Slovo: (Zjavenie Jána 19:12-13) - toto je meno dané Kristovi, ktoré nikto nepozná, len On. Toto poukazuje na tajomstvo Jeho božskej osoby.

Slovo života: (1. Jána 1:1) - Ježiš nielen, že povedal slová, ktoré vedú k večnému životu, ale podľa tohto verša On je samotné slovo života, ktoré odkazuje na večný život v radosti a naplnení, ktorý dáva On.

Jeho postavenie v trojici

Alfa a Omega: (Zjavenie Jána 1:8; 22:13) - Ježiš sa vyhlásil za začiatok a koniec všetkého, odkaz na nikoho iného len pravého Boha. Toto tvrdenie o večnosti je možné aplikovať len na Boha.

Emanuel: (Izaiáš 9:6; Matúš 1:23) - doslovne „Boh je s nami“. Izaiáš aj Matúš tvrdia, že Kristus, ktorý sa narodí v Betleheme, bude Boh sám, ktorý príde na zem v ľudskom tele a bude žiť medzi Jeho ľudom.

Ja som: (Ján 8:58, Exodus 3:14) - keď si Ježiš pripísal tento titul, Židia sa Ho snažili ukameňovať za rúhanie. Pochopili, že sa vyhlasuje za večného Boha, nemenného Jehovah Starej zmluvy.

Pán všetkých: (Skutky 10:36) - Ježiš je zvrchovaný vládca nad celým svetom a všetkým v ňom, všetkých národov vo svete, hlavne ľudí, ktorých si Boh vyvolil, pohanov rovnako ako Židov.

Pravý Boh: (1. Ján 5:20) - toto je priame tvrdenie, že Ježiš, je pravý Boh, nie len boží, ale On je Boh. Keďže Biblia učí, že existuje iba jeden Boh, toto tvrdenie môže popisovať jedine Jeho ako súčasť trojediného Boha.

Jeho skutky na zemi

Pôvodca a Dokonávateľ viery: (Židom 12:2, Evanjelický preklad) – spasenie je dokonané skrze vieru, ktorá je darom od Boha (Efežanom 2:8-9) a Ježiš je zakladateľom našej viery a tiež jej dokonávateľ. Od začiatku do konca, On je zdrojom a podporou viery, ktorá nás zachraňuje.

Chlieb života: (Ján 6:35; 6:48) - tak ako chlieb podporuje život vo fyzicky, Ježiš je Chlieb, ktorý je podporou pre večný život. Boh zabezpečil mannu na púšti, aby nakŕmil svoj ľud, poskytol Ježiša, aby nám dal večný život skrze Jeho telo, ktoré bolo zlomená pre nás.

Ženích: (Matúš 9:15) - obraz Krista ako Ženícha a cirkvi ako Jeho nevesty odhaľuje špeciálny vzťah, ktorý máme s Ním. Sme spojení zmluvou milosti, ktorá nemôže byť zlomená.

Vysloboditeľ: (Rímskym 11:26) - práve tak, ako Izraelci potrebovali Boha, aby ich vyslobodil z otroctva v Egypte, tak aj Kristus je našim Vysloboditeľom z otroctva hriechu.

Dobrý pastier: (Ján 10:11,14) - v biblických časoch, dobrý pastier bol ochotný riskovať svoj život, aby ochránil svoje ovce pred predátormi. Ježiš položil svoj život za svoje ovce, stará sa o nás, vychováva a dáva nám potravu.

Veľkňaz: (Hebrejom 2:17) - Židovský veľkňaz vstupoval do chrámu raz za rok, aby urobil pokánie za hriechy ľudu. Pán Ježiš vykonal túto úlohu na kríži, pre Jeho ľud, raz a navždy.

Baránok Boží: (Ján 1:29) - Boží zákon požadoval obeť bezchybného baránka bez poškvrny, ako ospravedlnenie za hriech. Ježiš sa stal tým Baránkom, pokorne vedeným na zabitie, ukázal nám tak trpezlivosť v Jeho utrpení a Jeho odhodlanie zomrieť za Jeho vlastných.

Prostredník: (1. Timotejovi 2:5) - prostredník je niekto, kto je medzi dvoja stranami, aby ich zmieril. Kristus je jeden a jediný Prostredník, ktorý zmieruje človeka s Bohom. Modlitby k Márii alebo svätým sú modlárstvo, pretože obchádzajú najdôležitejšiu Kristovu úlohu a pripisujú úlohu Prostredníka niekomu inému.

Skala: (1. Korinťanom 10:4) - tak ako životodarná voda vytryskla zo skaly, keď po nej Mojžiš udrel na púšti, Ježiš je Skala, z ktorej prúdia živé vody večného života. On je Skala, na ktorej budujeme náš duchovný dom, aby ním búrka neotriasla.

Vzkriesenie a Život: (Ján 11:25) - stelesnené v Ježišovi, znamená vzkriesenie hriešnikov k večnému životu, tak ako aj On bol vzkriesený z hrobu. Náš hriech je pochovaný s Ním a my sme vzkriesení, aby sme kráčali v novom živote.

Záchranca: (Matúš 1:21; Lukáš 2:11) - On zachraňuje smrťou svoj ľud, aby ich vykúpil, dáva im Ducha Svätého, aby ich obnovil svojou mocou, umožňuje im prekonať duchovných nepriateľov, podporuje v skúškach a v smrti a vyzdvihne ich v posledný deň.

Pravý vinič: (Ján 15:1) - Pravý vinič poskytuje všetkým konárom (veriacim), to čo potrebujú, aby produkovali ovocie Ducha - živú vodu spasenia a živiny zo Slova.

Cesta, Pravda, Život: (Ján 14:6) - Ježiš je jedinou cestou k Bohu, je jedinou Pravdou vo svete klamstiev a je jediný pravý zdroj večného života. Predstavuje všetky tieto tri veci v dočasnom aj večnom zmysle.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké rôzne sú mená alebo oslovenia Ježiša Krista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries