settings icon
share icon
Otázka

Prečo musel Ježiš zakúsiť toľko utrpenia?

Odpoveď


Ježiš počas svojho súdu, mučenia a ukrižovania veľmi trpel (Matúš 27, Marek 15, Lukáš 23, Ján 19). Trpel fyzicky: v Izaiášovi 52:14 sa píše: „Ako sa nad ním mnohí začudovali; jeho výzor je neľudsky znetvorený a Jeho tvár sa nepodobá človeku“. Trpel emočne: „Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali“ (Matúš 26:56). Trpel duchovne: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom“ (2. Korinťanom 5:21). Ježiš na svojich pleciach niesol ťarchu hriechu celého sveta (1. Jánov 2:2). Práve hriech bol zdrojom Ježišovho výkriku: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27:46). Ježišovo brutálne fyzické utrpenie bolo umocnené tým, že musel niesť vinu za naše hriechy a zomrieť, aby za ne zaplatil výkupné (Rimanom 5:8).

Izaiáš predpovedal Ježišovo utrpenie: „Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.” (Izaiáš 53:3; 53:5). Tieto verše nám objasňujú, prečo Ježiš trpel: „za naše hriechy,“ za naše uzdravenie a aby nám priniesol pokoj.

Ježiš svojim učeníkom povedal, že jeho utrpenie je neodvratné: „Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený“ (Lukáš 9:22, porovnaj s 17:25). Všimnite si slovo musí – musí trpieť a musí byť zabitý. Kristovo utrpenie bolo Božím plánom na vykúpenie sveta.

Žalm 22:14-19 čiastočne opisuje utrpenie Mesiáša: „Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.“ Ježiš musel trpieť, aby sa naplnilo toto i ďalšie proroctvá.

Prečo musel Ježiš tak veľmi trpieť? Princíp, pri ktorom nevinní zomierali za vinných, bol ustanovený už v záhrade Eden: Adam a Eva dostali šaty zo zvieracej kože, aby mohli zakryť svoju hanbu (Genezis 3:21) – v Edene teda došlo ku preliatiu krvi. Ďalej sa tento princíp objavuje v Mojžišovom zákone: „Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie“ (Levitikus 17:11, porovnaj s Hebrejom 9:22). Ježiš musel podstúpiť utrpenie, pretože utrpenie je súčasťou obety, a Ježiš bol „Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1:29). Ježišove fyzické muky boli súčasťou ceny, ktorú bolo treba zaplatiť za naše hriechy. Sme vykúpení drahou krvou Krista, bezchybného a nepoškvrneného baránka (1 Petrov 1:19).

Ježišovo utrpenie na kríži bolo svedectvom o ničivej podstate hriechu, o Božom hneve, o ľudskej krutosti a o Satanovej nenávisti. Na Kalvárii mohlo ľudstvo Synovi človeka urobiť to najhoršie, zatiaľ čo On sa stal Vykupiteľom ľudstva. Satan si možno myslel, že zinkasoval veľké víťazstvo, no práve na kríži Boží Syn zvíťazil nad Satanom, hriechom aj smrťou. „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von“ (Ján 12:31, porovnaj s Kolosanom 2:15).

Ježiš trpel a zomrel, aby všetci, ktorí uveria, mohli byť spasení. V tú noc, keď ho zatkli, sa modlil v Getsemane, a celým svojím bytím sa zhostil svojej úlohy: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ (Lukáš 22:42). Kalich utrpenia Ho neminul; vypil ho celý a urobil to pre nás. Neexistoval iný spôsob, ako nás zachrániť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo musel Ježiš zakúsiť toľko utrpenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries