Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?Otázka: Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Odpoveď:
1 Petra 3:18-19 hovorí: „Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale obživený Duchom, v ktorom aj zostúpil a kázal väzneným duchom.“

Slovo „Duchom“ vo verši 18 je presne v takej gramatickej konštrukcii ako „telesne.“ Zdá za teda najvhodnejšie zaradiť slovo „duch“ do jednej roviny so slovom „telo.“ Telo a duch sú Kristovým telom a duchom. Slová „obživený Duchom“ ukazujú na skutočnosť, že keď Kristus vzal na seba náš hriech a smrť, oddelilo to Jeho ľudského ducha od Jeho Otca (Matúš 27:46). Je to kontrast medzi telom a duchom, ako v Matúšovi 27:41 a Rímskym 1:3-4, a nie medzi Kristovým telom a Svätým Duchom. Keď bola Kristova zástupná obeť za hriech dokonaná, Jeho duch sa znovu navrátil do spoločenstva, ktoré bolo prerušené.

Prvý list Petrov 3:18-22 opisuje nutné spojenie medzi Kristovým utrpením (verš 18) a Jeho oslávením (verš 22). Len Peter udáva konkrétne informácie o tom, čo sa dialo medzi týmito dvomi bodmi. Slovo „kázal“ vo verši 19 nie je zvyčajným novozmluvným výrazom pre kázanie evanjelia. Doslova znamená byť poslom zvesti. Ježiš trpel a zomrel na kríži, Jeho telo bolo usmrtené a Jeho duch zahynul, keď mal na sebe ťarchu našich hriechov. Ale jeho duch bol obživený a On ho vydal svojmu Otcovi. Podľa Petra niekedy medzi smrťou a vzkriesením Ježiš vydal zvláštne vyhlásenie „väzneným duchom.“

Po prvé, Peter označuje ľudí ako „duše“ a nie „duchov“ (3:20). V Novej Zmluve slovo „duchovia“ označuje anjelov alebo démonov, nie ľudské bytosti a verš 22 zrejme odráža tento význam. Rovnako sa nikde v Biblii nehovorí, že Ježiš navštívil peklo. V Skutkoch 2:31 sa hovorí, že išiel do „Hádu“, ale „Hádes“ nie je peklo. Slovo „Hádes“ sa vzťahuje na ríšu mŕtvych, dočasné miesto odpočinku, kde čakajú na vzkriesenie. Zjavenie 20:11-15 podľa nového medzinárodného prekladu jasne rozlišuje medzi týmito dvomi. Peklo je večným a konečným miestom súdu všetkých stratených. Hádes je dočasným miestom.

Náš Pán vydal svojho ducha Otcovi, zomrel, a niekedy medzi smrťou a vzkriesením navštívil ríšu mŕtvych, kde odovzdal posolstvo duchom (pravdepodobne padlým anjelom; viď Sudcov 6), ktorí boli nejako spojení s obdobím pred potopou a časmi Noeho. Verš 20 to hovorí jasne. Peter nám nehovorí, čo zvestoval týmto uväzneným duchom, ale nemohla to byť zvesť vykúpenia, keďže anjeli nemôžu byť spasení (Židom 2:16). Pravdepodobne to bolo vyhlásenie víťazstva nad satanom a jeho mocou (1 Petra 3:22; Kolosenským 2:15). Efezským 4:8-10 tiež naznačuje, že Kristus navštívil „raj“ (Lukáš 16:20; 23:43) a vzal do neba všetkých, ktorí uverili v Neho pred Jeho smrťou. V tejto pasáži nie je mnoho detailov o tom, čo sa dialo, ale väčšina učencov sa zhoduje na tejto interpretácii.

Biblia teda neudáva jednoznačne čo Kristus robil počas troch dní od svojej smrti po vzkriesenie. Zdá sa ale, že hlásal víťazstvo nad padlými anjelmi a/alebo neveriacimi. Môžeme si však byť istí, že Ježiš nedával ľuďom druhú šancu spasenia. Biblia nám hovorí, že po smrti nás čaká súd (Židom 9:27), nie druhá šanca. Nie je v skutočnosti žiadna definitívne jasná odpoveď na to, čo Ježiš robil medzi svojou smrťou a vzkriesením. Azda sa nám toto tajomstvo odhalí, keď dosiahneme slávu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuKde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?