Bol Ježiš ukrižovaný v piatok? Ak áno, ako to, že strávil tri dni v hrobe ak vstal z mŕtvych v nedeľu?



Otázka: Bol Ježiš ukrižovaný v piatok? Ak áno, ako to, že strávil tri dni v hrobe ak vstal z mŕtvych v nedeľu?

Odpoveď:
Biblia nešpecifikuje presne deň, v ktorý bol Ježiš ukrižovaný. Dva najširšie držané názory sú, že sa jedná o piatok alebo stredu. Niektorí však používajú synézu argumentov piatka a stredy a tak, prijali štvrtok ako ten deň.

Ježiš v Matúša 12:40 povedal „Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srdci zeme tri dni a tri noci.“ Tí, ktorí tvrdia, že bol ukrižovaný v piatok hovoria, že aj napriek tomu existuje validný spôsob, ktorým sa môže považovať, že bol v hrobe tri dni. V židovskom zmýšľaní prvého storočia, časť dňa sa chápala ako celý deň. Vzhľadom na to, že Ježiš bol v hrobe časť z piatku, celú sobotu a časť z nedeli – môže sa chápať, že bol v hrobe tri dni. Jeden z hlavných argumentov sa nachádza zapísaný v Markovom evanjeliu 15:42 kde je zapísané, že Ježiš bol ukrižovaný „deň pred Šabatom“. Ak to bol týždenný Šabat, tj. sobota, tak tento fakt ukazuje na piatok. Iný argument, týkajúci sa piatku je, že verše ako Matúš 16:21 a Lukáš 9:22 učia, že Ježiš vstane na tretí deň, a preto on nemusel byť v hrobe plné tri dni a noci. A kým niektorí používajú preklad týchto veršov „v tretí deň“ iný ich nepoužívajú a nezhodujú sa , že je to najlepší spôsob prekladu tých veršov. Ďalej, Marek 8:31 hovorí, že Ježiš „po troch dňoch“ vstane.

Argument o štvrtku vyplýva z tvrdenia o piatku tvrdiac, že sa udialo príliš veľa vecí (niektorí tvrdia že až dvadsať) medzi Ježišovým pohrebom a nedeľajším ránom, aby sa to mohlo stať za ten čas. Oni ukazujú, že je to zvlášť problém, keď sa vezme do ohľadu, že jediný celý deň medzi piatkom a nedeľou je sobota, židovský Šabat. Ak by existoval deň alebo dva navyše, to by riešilo problém. Tí, ktorí sa držia teórie štvrtku môžu takto rozmýšľať: Povedzme, že ste sa so svojím priateľom nevideli od pondelku večera do štvrtku rána a vy poviete, „Nevidel som ťa tri dni“ aj keď sa technicky jedná o 60 hodín (2.5 dňa). Ak bol Ježiš ukrižovaný vo štvrtok, tento príklad ukazuje, ako sa to môže počítať ako tri dni.

Ďalší názor, ktorý hovorí, že sa to stalo vo štvrtok tvrdí, že v tom týždni boli dva Šabaty. Po prvom (tom, ktorý sa udial v deň ukrižovania, Marek 15:42; Lukáš 23:52-54) ženy nakupovali vonné veci – všimnime si, že nakupovali po Šabate (Marek 16:1). Zástancovia teórie o strede tvrdia, že tento Šabat bola vlastne Pascha (3 Mojžišova 16:29-31; 23:24-32, 39, kedy sa najsvätejšie dni, aj keď neboli v sobotu, počítali za Šabat). Druhý Šabat v tom týždni bola normálna sobota. Všimnime si, že v Lukáši 23:56, ženy, ktoré nakúpili voňavých vecí, sa vrátili domov pripraviť ich a potom si „oddýchli v deň Šabatu“ (Lukáš 23:56). Tento názor tvrdí, že nebolo možné nakúpiť voňavé veci po Šabate, a ani pripraviť ich pred Šabatom – iba ak boli dva Šabaty. Názor o dvoch Šabatoch hovorí, ak bol Kristus ukrižovaný vo štvrtok, vtedy sa presvätý Šabat (Pascha) započal vo štvrtok večer a ukončil v piatok večer – v začiatok týždenného Šabatu alebo soboty. Kúpa vonných vecí po prvom Šabate (Pasche) by znamenala, že ich kúpili v sobotu a tým porušili Šabat.

Teda, tento názor hovorí, že jediné vysvetlenie, ktoré neohrozuje biblický popis o ženách a voňavých veciach, a pridŕža sa doslovného chápania z Matúša 12:40, je to, ktoré tvrdí, že bol Ježiš ukrižovaný v stredu. Šabat, ktorý je najsvätejší deň (Pascha) sa udial vo štvrtok, ženy nakúpili voňavé veci (po tom) v piatok a vrátili sa a pripravili ich v istý deň, oddýchli si v sobotu, ktorá sa počíta za týždenný Šabat a potom priniesli voňavé veci k hrobu v nedeľu ráno. Ježiš bol ukrižovaný v stredu predvečer čo sa v židovskom kalendári počíta ako začiatok štvrtka. Podľa židovského kalendára máte štvrtok večer (prvá noc), štvrtok deň (prvý deň), piatok noc (druhá noc), piatok deň (druhý deň), sobota noc (tretia noc), sobota deň (tretí deň). Nevieme presne kedy vstal, ale vieme, že to bolo pred svitaním v nedeľu ráno (Ján 20:1 Mária Magdaléna prišla k hrobu „keď ešte bola tma“ a kameň bol odvalený, odišla k Petrovi a povedala mu: „vzali Pána z hrobu“), takže On mohol vstať najskôr v sobotu večer, hneď ako sa zotmelo, čo sa počítalo ako začiatok prvého dňa v týždni u Židov.

Eventuálny problém, týkajúci sa teórie stredy je, že učeníci, ktorí boli na ceste do Emausu sa stretli s Ježišom v „rovnakom dni“ jeho vzkriesenia (Lukáš 24:14). Učeníci, ktorí nespoznali Ježiša, mu svedčili o Ježišovom ukrižovaní (24:20) hovoriac „dnes je tomu už tretí deň ako sa to stalo“ (24:21). Od stredy do nedele je štyri dni. Možné vysvetlenie je, že počítali od stredy večera keď bol Ježiš pochovaný, čo je podľa Židov už štvrtok, a od štvrtku do nedele sa môže počítať ako tri dni.

V ohromnom množstve vecí, ktoré sa udiali, nie je toľko dôležité v ktorý deň bol presne Ježiš ukrižovaný. Keby to bolo toľko dôležité, Boh by iste jasne komunikoval o ktorom dni sa presne robí. To, čo je však dôležité je, že On zomrel, a že fyzicky v tele vstal z mŕtvych. To, čo je rovnako dôležité je dôvod, pre ktorý zomrel – aby prevzal trest, ktorí si všetci hriešnici zaslúžili. Aj Ján 3:16 a 3:36 hlásajú, že viera v Neho prináša večný život!

English



Návrat na slovenskú domovskú stránku



Bol Ježiš ukrižovaný v piatok? Ak áno, ako to, že strávil tri dni v hrobe ak vstal z mŕtvych v nedeľu?