settings icon
share icon
Otázka

Je Ježiš mýtus? Je Ježiš iba kópiou pohanských bohov iných starovekých náboženstiev?

Odpoveď


Sú ľudia, ktorí tvrdia, že správy o Ježišovi zaznamenané v Novom zákone sú jednoducho mýty inšpirované pohanským folklórom, ako sú príbehy Osirisa, Dionýza, Adonisa, Attisa a Mithrasa. Tvrdí sa, že tieto mýty sú v podstate rovnakým príbehom, ako príbeh Nového zákona o Ježišovi Kristovi z Nazareta. Ako tvrdí Dan Brown v Da Vinciho kóde, „nič v kresťanstve nie je originálne“.

Aby sme odhalili pravdu o tvrdení, že pisatelia Nového zákona sa inšpirovali mytológiou, je dôležité (1) odhaliť históriu týchto tvrdení, (2) preskúmať opisy falošných bohov v porovnaní s Kristom (3), odhaliť akékoľvek logické omyly a (4) pozrieť sa na to, prečo sú novozákonné evanjeliá dôveryhodným vyobrazením pravého a historického Ježiša Krista.

Tvrdenie, že Ježiš bol mýtus malo pôvod v spisoch liberálnych nemeckých teológov v devätnástom storočí. V podstate tvrdili, že Ježiš nie je nič iné, ako kópia obľúbených umierajúcich a ožívajúcich bohov plodnosti na rôznych miestach -Tammuz v Mezopotámii, Adonis v Sýrii, Attis v Malej Ázii a Horus v Egypte. Za povšimnutie stojí fakt, že vtedajší akademici žiadnu z kníh obsahujúcich tieto teórie nebrali vážne. Tvrdenie, že Ježiš bol napríklad recyklovaný Tammuz, skúmali súčasní vedci a považovali ho za úplne nepodložené. Len nedávno boli tieto tvrdenia vzkriesené, a to predovšetkým kvôli rozmachu internetu a masovej distribúcie informácií z nezodpovedných zdrojov.

To nás privádza k ďalšej oblasti skúmania - skutočne mytologickí bohovia staroveku odzrkadľujú osobu Ježiša Krista? Film Zeitgeist napríklad uvádza tieto tvrdenia o egyptskom bohovi Horusovi:

• Narodil sa 25. decembra panne: Isis Márii

• Hviezda na východe ohlásila jeho príchod

• Traja králi začali uctievať novorodeného „spasiteľa“

• Ako 12-ročný sa stal zázračným dieťaťom - učiteľom

• Vo veku 30 rokov bol „pokrstený“ a začal „službu“

• Horus mal dvanásť „učeníkov“

• Horus bol zradený

• Horus bol ukrižovaný

• Bol tri dni pochovaný

• Po troch dňoch bol vzkriesený

Keď však dôsledne preskúmame spisy o Horovi, zistíme toto:

• Horus sa narodil Isis; v histórii nie je žiadna zmienka o tom, že sa volala „Mária“.

• Isis nebola panna; bola vdovou po Osirisovi a počala Horusa s Osirisom.

• Horus sa narodil v mesiaci Khoiak (október/november), nie 25. decembra. Ďalej v Biblii nie je žiadna zmienka o Kristovom skutočnom dátume narodenia.

• Neexistuje žiadny záznam o troch kráľoch, ktorí navštívili Hora pri jeho narodení. Biblia nikdy neuvádza skutočný počet mágov, ktorí prišli vidieť Krista.

• Horus nie je v žiadnom prípade „záchrancom“; za nikoho nezomrel.

• Neexistujú žiadne správy o tom, že by Horus bol učiteľom vo veku 12 rokov.

• Horus nebol „pokrstený“. Jediný záznam o Horusovi, ktorý obsahuje vodu, je jeden príbeh, v ktorom je Horus roztrhaný na kusy, pričom Isis požiadala boha krokodíla, aby ho vylovil z vody.

• Horus nemal „službu“.

• Horus nemal 12 učeníkov. Horus mal mať štyroch nasledovníkov, polobohov a existujú určité náznaky, že ho nasledovalo 16 ľudí a neznámy počet kováčov, ktorí s ním bojovali.

• Neexistuje žiadny záznam o tom, že by Horusa zradil priateľ.

• Horus nezomrel ukrižovaním. Existujú rôzne správy o Horovej smrti, ale žiadna z nich nezahŕňa ukrižovanie.

• Neexistuje žiadny záznam o tom, že by bol Horus tri dni pochovaný.

• Horus nebol vzkriesený. Neexistuje žiadny záznam o tom, že by Horus vyšiel z hrobu s telom, s ktorým vošiel. Niektoré správy uvádzajú, že Isis opäť priviedla Horusa/Osirisa k životu, a potom sa stal pánom podsvetia.

Keď ich porovnávame, Ježiš a Horus sa navzájom len veľmi málo podobajú.

Tí, ktorí tvrdia, že Ježiš Kristus je mýtus ho často prirovnávajú aj Mithrasovi. Všetky vyššie uvedené opisy Horusa platia pre Mithrasa (napr. narodenie z panny, ukrižovanie, vzkriesenie za tri dni atď.). O čom však skutočne hovorí mýtus o Mithrasovi?

• Narodil sa z pevnej skaly, nie zo ženy.

• Bojoval najskôr so slnkom, a potom s pravekým býkom, považovaným za prvý akt stvorenia. Mithras zabil býka, ktorý sa potom stal základom života pre ľudskú rasu.

• Mithrasove narodenie sa oslavovalo 25. decembra spolu so zimným slnovratom.

• Neexistuje žiadna zmienka o tom, že by bol veľkým učiteľom.

• Neexistuje žiadna zmienka o tom, že by Mithras mal 12 učeníkov. Myšlienka, že Mithras mal 12 učeníkov, mohla pochádzať z nástennej maľby, v ktorej je Mithras obklopený dvanástimi znameniami zverokruhu.

• Mithras neprešiel žiadnym telesným vzkriesením. Keď Mithras dokončil svoje pozemské poslanie, bol odvezený do raja na voze, živý a zdravý. Raný kresťanský spisovateľ Tertullian písal o mitraistickými kultami uvádzaných scénach vzkriesenia, ale toto sa stalo dlho po novozákonných časoch, takže ak sa robilo nejaké kopírovanie, bolo to kopírovanie kresťanstva mitraizmom.

Je možné uviesť viac príkladov, Krišnu, Attisa, Dionýza a ďalších mytologických bohov, ale výsledok je rovnaký. Historický Ježiš zobrazený v Biblii je nakoniec jedinečný. Údajné podobnosti Ježišovho príbehu s pohanskými mýtmi sú veľmi prehnané. Ďalej, zatiaľ čo príbehy o Horusovi, Mithrasovi a ďalších predchádzajú kresťanstvu, existuje len veľmi málo historických záznamov o predkresťanských vierach týchto náboženstiev. Prevažná väčšina najskorších spisov týchto náboženstiev pochádza z tretieho a štvrtého storočia n. l. Predpokladať,

že pred-kresťanské presvedčenia týchto náboženstiev (o ktorých neexistuje žiadny záznam) boli identické s ich post-kresťanským presvedčením je naivné. Logickejšie je pripisovať akékoľvek podobnosti medzi týmito náboženstvami a kresťanstvom kopírovaniu kresťanského učenia o Ježišovi.

To nás privádza k ďalšej oblasti, ktorú musíme preskúmať: logické bludy, ktorých sa dopúšťajú tí, ktorí tvrdia, že kresťanstvo čerpalo z pohanských tajomných náboženstiev. Budeme zvažovať predovšetkým dva omyly: omyl falošnej príčiny a terminologický omyl.

Ak jedna vec predchádza druhej, niektorí usúdia, že prvá vec musela spôsobiť druhú. Toto je omyl falošnej príčiny. Kohút môže každé ráno kikiríkať pred východom slnka, ale to neznamená, že kohút spôsobuje východ slnka. Aj keby sa mytologickí bohovia z predkresťanských spisov podobali Kristovi (ale nepodobajú sa), neznamená to, že spôsobili, že pisatelia evanjelií vymysleli falošného Ježiša. Takéto tvrdenie sa podobá tvrdeniu, že televízny seriál Star Trek spôsobil program NASA Space Shuttle.

K terminologickému omylu dochádza vtedy, keď sú slová predefinované, aby dokázali zmysel. Film Zeitgeist napríklad hovorí, že Horus „začal svoju službu“, ale slovo služba sa predefinuje. Horus nemal žiadnu skutočnú „službu“ - nič také, ako bola Kristova služba. Tí, ktorí tvrdia, že existuje prepojenie medzi Mithrasom a Ježišom, hovoria o „krste“, ktorý inicioval vyhliadky do mithraistického kultu, ale čo to vlastne bolo? Mithraistickí kňazi umiestnili zasvätencov do jamy, zavesili býka nad jamu a rozrezali mu žalúdok, pričom zasvätencov pokryla jeho krv. Takáto prax sa vôbec nepodobá na kresťanský krst - keď človek, je človek ponorený do vody (symbolizuje to Kristovu smrť) a potom sa vynorí z vody (symbolizuje to Kristove vzkriesenie). Ale zástancovia mytologického Ježiša klamlivo používajú rovnaký výraz „krst“ na opis oboch obradov v nádeji, že ich spoja.

Tým sa dostávame k téme pravdivosti Nového zákona. Žiadne iné dielo staroveku nemá viac dôkazov o svojej historickej pravdivosti ako Nový zákon. Nový zákon má viac spisovateľov (deväť), lepších a skorších spisovateľov, ako ktorýkoľvek iný existujúci dokument z tej doby. História ďalej svedčí o tom, že títo spisovatelia riskovali život keď tvrdili, že Ježiš vstal z mŕtvych. Aj keď niektorí môžu zomrieť za lož, o ktorej si myslia, že je pravdou, žiadny človek nezomrie za lož, o ktorej vie, že nie je pravdou. Zamyslite sa - ak by vám hrozilo ukrižovanie, čo sa podľa tvrdenia tradície stalo apoštolovi Petrovi, a jediné, čo by ste museli urobiť, aby ste si zachránili život, by bolo zrieknutie sa klamstva, ktoré ste vedome povedali, čo by ste urobili?

História navyše ukázala, že kým sa mýtus môže zapísať do historického príbehu, uplynú najmenej dve generácie. Je to preto, že pokiaľ existujú očití svedkovia udalosti, je možné odhaliť a vyvrátiť nepravdivé tvrdenia. Všetky evanjeliá Nového zákona boli napísané počas života očitých svedkov, pričom niektoré Pavlove epištoly boli napísané už v roku 50 n. l. Pavol priamo apeluje na vtedajších očitých svedkov, aby overili jeho svedectvo (1. Korinťanom 15:6).

Nový zákon svedčí o tom, že v prvom storočí si Ježiša nemýlili so žiadny iným bohom. Keď Pavol kázal v Aténach, elitní myslitelia tohto mesta povedali: „Zdá sa, že hlása cudzie božstvá“, pretože kázal Ježiša a vzkriesenie. „A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť.“ (Skutky 17:18–20). Je zrejmé, že ak by Pavol jednoducho zhrnul príbehy iných bohov, Aténčania by jeho doktrínu neoznačovali za „nové“ a „zvláštne“ učenie. Ak by bolo v prvom storočí umierajúcich a vzkriesených bohov viac, prečo, keď apoštol Pavol kázal Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, epikurejci a stoici nepoznamenali: „Ach, rovnako ako Horus a Mithras“?

Na záver, tvrdenie, že Ježiš je kópiou mytologických bohov, pochádza od autorov, ktorých práce boli z akademického hľadiska málo hodnotné a obsahujú logické omyly. Nemôžu sa porovnávať s novozákonnými evanjeliami, ktoré prešli takmer 2 000 rokmi intenzívneho skúmania. Údajné paralely medzi Ježišom a inými bohmi miznú, keď sa skúmajú pôvodné mýty. Teória, že Ježiš je mýtus, sa opiera o selektívne opisy, predefinované slová a falošné predpoklady.

Ježiš Kristus je v histórii jedinečný a jeho hlas sa týči nad všetkými falošnými bohmi, keď kladie otázku, ktorá v konečnom dôsledku určuje večný osud človeka: „Za koho ma pokladáte? (Matúš 16:15)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Ježiš mýtus? Je Ježiš iba kópiou pohanských bohov iných starovekých náboženstiev?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries