settings icon
share icon
Otázka

Sú Ježiš a Satan bratia?

Odpoveď


Nie, Ježiš a Satan nie sú bratia. Ježiš je Boh a Satan je jedným z jeho stvorení. Nielenže Ježiš a Satan nie sú bratia, ale líšia sa od seba tak, ako sa líši noc od dňa. Ježiš je vtelený Boh - večný, vševediaci a všemocný, zatiaľ čo Satan je padlý anjel, ktorého stvoril Boh na Božie účely. Učenie, že Ježiš a Satan sú „duchovní bratia“, je jedným z mnohých falošných učení mormónov (svätých neskorších dní) a do istej miery aj svedkov Jehovových. Obe tieto skupiny sú správne označené ako sekty, pretože popierajú základné kresťanské učenie. Hoci používajú kresťanské pojmy ako Ježiš, Boh a spasenie, majú heretické názory a učenie o najzakladanejších a najpodstatnejších kresťanských doktrínach. (Všimnite si, že väčšina mormónov dnes rázne popiera, že verí, že Ježiš a Satan sú bratia. Toto učenie však rozhodne patrilo k viere prvých mormónov).

Učenie, že Ježiš a Satan sú „duchovní bratia“, sa zrodilo z nepochopenia a prekrúcania Písma mormónmi, ako aj niektorých mimobiblických učení, ktoré považujú za autoritatívne. Jednoducho povedané, nie je možné čítať Bibliu s použitím akýchkoľvek zdravých hermeneutických zásad a dospieť k názoru, že Ježiš a Satan sú „duchovní bratia“. Písmo veľmi jasne hovorí, že Ježiš je plne Boh, a nie nejaký druh menšieho boha, ako veria mormóni alebo iné kulty. Písmo tiež veľmi jasne hovorí, že Boh je transcendentný nad svojím stvorením, čo jednoducho znamená, že neexistuje žiadne porovnanie medzi Kristom Stvoriteľom a Satanom, jeho stvorením.

Mormóni veria, že Ježiš Kristus bol prvým „duchovným dieťaťom“, ktoré sa narodilo Bohu Nebeskému Otcovi s jednou z jeho mnohých manželiek. Namiesto toho, aby uznali Ježiša za jediného pravého Boha, veria, že sa stal Bohom, rovnako ako sa oni jedného dňa stanú bohmi. Podľa mormónskeho učenia mal Ježiš ako prvé z „duchovných detí“ Boha prednosť pred Satanom alebo Luciferom, ktorý bol druhým „Božím synom“ a Ježišovým „duchovným bratom“. Je ironické, že ako jeden zo svojich „dôkazových textov“ použijú Kolosanom 1:15, pretože sa tam píše: „On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva.“ Ignorujú však verš 16, kde vidíme, že „Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“ Všetky veci - tróny, panstvá, kniežatstvá alebo mocnosti - zahŕňajú aj satana a jeho démonov.

Aby sme mohli veriť, že Satan a Ježiš sú „duchovní bratia“, musíme popierať jasné učenie Písma. Písmo veľmi jasne hovorí, že to bol Ježiš Kristus, kto stvoril všetky veci, a že Kristus ako druhá osoba trojjediného Božstva je plne a jedinečne Boh. Ježiš sa na mnohých miestach Písma vyhlasuje za Boha. V Jánovi 10:30 Ježiš povedal: „Ja a Otec sme jedno.“ Ježiš netvrdil, že je ďalším menším Bohom. Vyhlasoval, že je úplne Boh. V Jánovi 1:1-5 je jasné, že Ježiš nebol stvorenou bytosťou a že on sám stvoril všetky veci. „Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.“ (Ján 1:3). O čo jasnejšie to môže byť? „Všetko“ znamená to, čo sa tam píše, a zahŕňa to aj Satana, ktorý ako anjel bol sám stvorenou bytosťou, rovnako ako ostatní anjeli a démoni. Písmo odhaľuje, že Satan je padlý anjel, ktorý sa vzbúril proti Bohu a Ježišovi ako Bohu. Jediný vzťah, ktorý existuje medzi Satanom a Ježišom, je vzťah Stvoriteľa a stvorenia, spravodlivého Sudcu Ježiša Krista a hriešnej stvorenej bytosti, Satana.

Podobne ako mormóni, aj svedkovia Jehovovi učia, že Ježiš a Satan sú duchovní bratia. Hoci sa niektorí mormóni a svedkovia Jehovovi môžu niekedy snažiť toto učenie obísť, pretože je v rozpore s tým, čo sa v skutočnosti píše v Biblii, napriek tomu tieto organizácie tomu veria a je to súčasťou ich oficiálneho učenia.

Mormóni veria, že nielen Ježiš a Lucifer boli „duchovnými deťmi Elohima“, ale že aj ľudia sú duchovnými deťmi. Inými slovami, veria, že „Boh, anjeli a ľudia sú toho istého druhu, jednej rasy, jednej veľkej rodiny“. Preto veria, že oni sami sa jedného dňa stanú takým istým Bohom ako Ježiš alebo dokonca Boh Otec. Namiesto toho, aby videli jasný rozdiel v Písme medzi Bohom a jeho stvorením, veria, že jedného dňa budú sami Bohom. Samozrejme, je to tá istá stará lož, ktorú nám satan nahovára už od rajskej záhrady (1. Mojžišova 3:15). Túžba uzurpovať si Boží trón je zrejme v ľudských srdciach endemická.

V Matúšovi 16:15 Ježiš položil dôležitú otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“ Toto je otázka, ktorá je pre spasenie zásadná a ktorú mormóni a svedkovia Jehovovi nesprávne chápu. Ich odpoveď, že Ježiš je duchovný brat Satana, je nesprávna. Ježiš je Boh Syn a v ňom telesne prebývala plnosť Božstva (Kolosanom 2:9). On stvoril Satana a jedného dňa ho hodí do ohnivého jazera ako spravodlivý trest za jeho vzburu proti Bohu. Žiaľ, v ten súdny deň budú do ohnivého jazera spolu so Satanom a jeho démonmi uvrhnutí aj tí, ktorí naletia Satanovým lžiam. Boh mormónov a svedkov Jehovových nie je Boh, ktorý sa zjavil v Písme. Pokiaľ nebudú robiť pokánie a nepochopia a neuctievajú jediného pravého Boha, nemajú nádej na spasenie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú Ježiš a Satan bratia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries