Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?


Otázka: Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?

Odpoveď:
Odpoveď na túto otázku nájdete najskôr porozumením dôvodu, prečo Ján napísal svoje evanjelium. Zdá sa nám, že jeho účel je jasne vyjadrený v Jánovi 20:30–31. „Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“

Jánovým cieľom bolo predstaviť čitateľom jeho evanjelia Ježiša Krista, kým je (Boh v tele) a čo urobil. Jánovým jediným cieľom bolo viesť ľudí k tomu, aby vo viere prijali Kristovo spasiteľné dielo. Keď to pochopíme, dokážeme lepšie porozumieť tomu, prečo Ján v Ježišovi 1: 1 uvádza Ježiša ako „Slovo“.

Ján začína svoje evanjelium vyhlásením: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“. Predstavuje tak Ježiša pojmom, ktorému rozumejú židovskí aj pohanskí čitatelia. Grécke slovo preložené ako „Slovo“ v tejto pasáži je logos a bolo bežné v gréckej filozofii i vo vtedajšom židovskom myslení. Napríklad v Starom zákone je „Slovo“ Božie často zosobnené ako nástroj na uskutočnenie Božej vôle (Žalm 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Ján teda pre svojich židovských čitateľov predstavením Ježiša ako „Slova“ v istom zmysle poukazuje na Starý zákon, v ktorom je Božie logos alebo „Slovo“ spojené s personifikáciou Božieho zjavenia. A v gréckej filozofii bol termín logos použitý na opis sprostredkovateľského princípu, pomocou ktorého Boh stvoril hmotné veci a komunikoval s nimi. V gréckom svetonázore bol logos považovaný za most medzi transcendentným Bohom a hmotným vesmírom. Preto by pre gréckych čitateľov používanie termínu logos pravdepodobne prinieslo myšlienku sprostredkovateľského princípu medzi Bohom a svetom.

Takže Ján tým, že opisuje Ježiša ako logos, čerpá zo slova a pojmu, s ktorým boli Židia aj pohania jeho doby oboznámení. Používa ho ako východiskový bod, na základe ktorého im predstavuje Ježiša Krista. Ján však prekračuje známy koncept logos a prezentuje Ježiša Krista nie ako sprostredkovateľský princíp, ako ho vnímali Gréci, ale ako osobnosť, bytosť, plne božskú a napriek tomu plne ľudskú. Kristus tiež nebol iba zosobnením Božieho zjavenia, ako si Židia mysleli, ale bol skutočne dokonalým Božím zjavením seba samého v tele, a to natoľko, že Ján zaznamenal Ježišove vlastné slová pre Filipa: „Ježiš mu povedal: Bol som s tebou tak dlho, a napriek tomu si ma nespoznal, Filip? Ten, kto ma videl, videl Otca; ako povieš: „Ukáž nám Otca“? “(Ján 14:9). Použitím výrazu logos alebo „slova“ v Jánovi 1:1 Ján posilňuje a uplatňuje koncept, ktorý bol jeho publiku známy a pomocou neho zoznámil svojich čitateľov so skutočným logos Boha v Ježišovi Kristovi - Živom Slove Božom, Boha a predsa človeka, ktorý prišiel zjaviť Boha človeku a vykúpiť všetkých, ktorí v Neho veria, z ich hriechov.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha