Čo to znamená, že Ježiš je Baránok Boží?Otázka: Čo to znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Odpoveď:
Keď je Ježiš nazývaný Baránkom Božím v Jánovi 1:29 a v Jánovi 1:36, to sa vzťahuje na Neho ako na dokonalú a najvyššiu obeť za hriech. Aby sme pochopili, kto bol Kristus a čo urobil, musíme začať od Starého zákona, ktorý obsahuje proroctvá o Kristovom príchode ako „obetný dar za vinu“ (Izaiáš 53:10). Vlastne, celý obetný systém ustanovený Bohom v Starom zákone pripravuje pôdu pre príchod Ježiša Krista, ktorý je dokonalou obeťou, ktorú Bohu zabezpečil ako zmierenie za hriechy svojho ľudu (Rímskym 8:3; Židom 10).

Obetovanie jahniat malo veľmi dôležitú úlohu v židovskom náboženskom živote a obetnom systéme. Keď Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi ako o „Božom Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta" (Ján 1:29), Židia, ktorí ho počuli, si možno hneď pomysleli na niektoré z niekoľkých dôležitých obetí. V čase sviatku Pesach, ktorý sa blížil, ich prvá myšlienka mohla byť práve obeť veľkonočného baránka. Sviatok Pesach bol jedným z hlavných židovských sviatkov a osláv, keď si pripomínali na Božie vyslobodenie Izraelitov z otroctva v Egypte. V skutočnosti, zabitie veľkonočného baránka a použitie krvi na prahy domov (Exodus 12:11-13) je krásny obraz Kristovho zmierenia na kríži. Tí, pre ktorých zomrel sú pokrytí Jeho krvou, ktorá ich chráni tak od anjela (duchovnej) smrti.

Ďalšou dôležitou obeťou, ktorá zahŕňa baránkov bola denná obeť v chráme v Jeruzaleme. Každé ráno a večer, bol obetovaný baránok v chráme za hriechy ľudí (Exodus 29:38-42). Tieto každodenné obete, rovnako ako všetky ostatné, boli jednoducho preto, aby poukázali ľuďom na dokonalú obeť Krista na kríži. Vlastne, čas Ježišovej smrti na kríži zodpovedá dobe večernej obete, ktorá bola vykonávaná v chráme. Židom v tej dobe boli tiež známi starozákonní proroci Jeremiáš a Izaiáš, ktorí predpovedali príchod Jedného, ktorý by bol prinesený ako „baránok vedený na zabitie“ (Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7), a ktorého utrpenie a obeť by zabezpečilo vykúpenie pre Izrael. Samozrejme, tá osoba nebol nikto iný ako Ježiš Kristus, „Baránok Boží“.

Zatiaľ čo myšlienka obetného systému by sa nám dnes mohla zdať divne, pojem o zaplatení alebo náhrade je ten, ktorý môžeme ľahko pochopiť. Vieme, že mzdou za hriech je smrť (Rímskym 6:23) a že nás náš hriech oddeľuje od Boha. Tiež vieme, že Biblia učí, že sme všetci hriešnici a nikto z nás nie je spravodlivý pred Bohom (Rímskym 3:23). Pre náš hriech sme oddelení od Boha a sme vinní pred Ním. Preto jediná nádej, ktorú môžme mať je, ak On poskytne spôsob, ako môžeme byť zmierený s Ním, a to je to, čo urobil, keď poslal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži. Kristus zomrel, aby zabezpečil zmierenie za hriech a zaplatil trest za hriechy všetkých, ktorí v Neho veria.

Je to skrze Jeho smrť na kríži ako Božia dokonalá obeť za hriech a Jeho zmŕtvychvstanie po troch dňoch, ktoré nám umožnilo mať život večný, ak veríme v Neho. Skutočnosť, že Boh sám zabezpečil obeť zmierenia za naše hriechy, je súčasťou slávnej dobrej zvesti evanjelia, ktoré je tak jasne deklarované v 1. liste Petra 1:18-21: „Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.“Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo to znamená, že Ježiš je Baránok Boží?