settings icon
share icon
Otázka

Sú Izrael a cirkev to isté? Má Boh ešte plán pre Izrael?

Odpoveď


Táto téma je jednou z najkontroverznejších v dnešnej Cirkvi a má významné dôsledky, pokiaľ ide o spôsob, akým interpretujeme Písmo, najmä pokiaľ ide o koniec časov. Ešte dôležitejšie je, že má veľký význam v tom, že ovplyvňuje spôsob, akým chápeme samotnú povahu a charakter samotného Boha.

Rimanom 11:16-36 zaznamenáva znázornenie olivovníka. Táto pasáž hovorí o Izraeli, že („prirodzené“ konáre) sa odlamujú z olivovníka a o Cirkvi („divoké“ konáre alebo výhonky), že je zaštepená do olivovníka. Keďže Izrael je označovaný ako vetvy, rovnako ako Cirkev, je logické, že ani jedna skupina nie je takpovediac „celým stromom“; skôr celý strom predstavuje Božie pôsobenie s ľudstvom ako celkom. Preto Boží program s Izraelom a Boží program s Cirkvou sú súčasťou realizácie Jeho predsavzatia voči ľuďom vo všeobecnosti. To samozrejme neznamená, že ktorýkoľvek z týchto programov má malý význam. Ako mnohí komentátori poznamenali, v Biblii je venovaný väčší priestor Božím programom s Izraelom a Cirkvou než akýmkoľvek iným Božím záležitostiam!

V Genesis 12 Boh zasľúbil Abrahámovi, že bude otcom veľkého národa (Židov), Židia budú vlastniť krajinu, tento národ bude požehnaný nad všetky ostatné národy a všetky ostatné národy budú požehnané od Izraela. Takže Boh od začiatku zjavil, že Izrael bude Jeho vyvoleným ľudom na zemi, ale že Jeho požehnanie nebude obmedzené výlučne na nich. Galaťanom 3:14 identifikuje povahu požehnania, ktoré má prísť ku všetkým ostatným národom: „Aby Abrahámovo požehnanie prišlo na pohanov skrze Ježiša Krista, aby sme skrze vieru dostali zasľúbenie Ducha.“ Všetky národy sveta boli požehnané Izraelom, skrze ktorého prišiel Spasiteľ sveta.

Boží plán vykúpenia je postavený na dokončenom diele Ježiša Krista, potomka Dávida a Abraháma. Ale Kristova smrť na kríži stačí na hriechy celého sveta, nielen Židov! Galaťanom 3:6–8 hovorí: „Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy.‘“ Napokon, Galaťanom 3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.“ Inými slovami, v Kristovi sú veriaci počítaní za spravodlivých podľa viery rovnakým spôsobom ako Abrahám (Galaťanom 3:6-8). Ak sme v Kristovi, potom sme účastníkmi požehnania Izraela a všetkých národov na Kristovom vykupiteľskom diele. Veriaci sa stávajú duchovnými potomkami Abraháma. Veriaci sa nestávajú fyzickými Židmi, ale môžu sa tešiť z rovnakého druhu požehnaní a privilégií ako Židia.

No toto neodporuje ani neruší zjavenie dané v Starom zákone. Božie zasľúbenia v Starom zákone sú stále platné a vzťah Boha s Izraelom - vyvoleným národom poukazuje na dielo Krista ako Vykupiteľa celého sveta. Mojžišov zákon je stále povinný pre všetkých Židov, ktorí ešte neprijali Krista za svojho Mesiáša. Ježiš urobil to, čo oni urobiť nemohli – naplnil Zákon do všetkých jeho detailov (Matúš 5:17). Ako veriaci Nového zákona už nie sme pod kliatbou Zákona (Galaťanom 3:13), pretože Kristus na seba vzal túto kliatbu na kríži. Zákon slúžil dvom účelom: odhaliť hriech a neschopnosť ľudstva (na základe jeho vlastnej zásluhy) s tým niečo urobiť a ukázať nám Krista, ktorý napĺňa Zákon. Jeho smrť na kríži úplne spĺňa Božiu spravodlivú požiadavku dokonalosti.

Božie bezpodmienečné sľuby nie sú vyvrátené neverou človeka. Nič z toho, čo robíme, nie je pre Boha nikdy prekvapením a On nemusí upravovať svoje plány podľa toho, ako sa správame. Nie, Boh je zvrchovaný nad všetkými vecami – minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou – a to, čo predurčil pre Izrael aj pre Cirkev, sa stane bez ohľadu na okolnosti. Rimanom 3:3-4 vysvetľuje, že nevera Izraela nezruší jeho zasľúbenia týkajúce sa ho: „Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár,“

Zasľúbenia dané Izraelu sa naplnia aj v budúcnosti. Môžeme si byť istí, že všetko, čo Boh povedal, je pravda a stane sa to kvôli Jeho charakteru a dôslednosti. Cirkev nenahrádza Izrael a nemala by očakávať symbolické naplnenie prísľubov Starej zmluvy. Pri čítaní Písma je potrebné chápať Izrael a Cirkev oddelene.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú Izrael a cirkev to isté? Má Boh ešte plán pre Izrael?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries