Opustí Duch Svätý veriaceho?Otázka: Opustí Duch Svätý veriaceho?

Odpoveď:
Jednoducho povedané, nie, Duch Svätý nikdy neopustí pravého veriaceho. Toto je zjavené v mnohých rôznych oddieloch v Novom zákone. Napríklad, Rímskym 8:9 nám hovorí: „Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho”. Tento verš jasne hovorí, že ak niekto nemá prebývajúcu prítomnosť Ducha Svätého, potom táto osoba nie je spasená. Preto, ak by Duch Svätý opustil veriaceho, tá osoba by stratila záchranný vzťah s Kristom. Napriek tomu je to v rozpore s tým, čo Biblia učí o večnej bezpečnosti kresťanov. Ďalšie verše, ktoré hovoria o trvalom prebývaní Ducha Svätého v živote veriacich je Ján 14:16. Tu Ježiš hovorí, že Otec dá iného Pomocníka „aby bol s vami až naveky“.

Skutočnosť, že Duch Svätý nikdy neopustí veriaceho je tiež evidentná v Efezským 1:13-14, kde je povedané, že veriaci sú „spečatení“ Duchom Svätým, „ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy“. Obraz zapečatenia Duchom znamená vlastnenie a vlastníctvo. Boh sľúbil večný život všetkým, ktorí veria v Krista a ako záruku, že si dodrží svoj sľub, poslal Ducha Svätého, aby prebýval vo veriacich až do dňa vykúpenia. Podobne ako zálohu na auto alebo dom, Boh poskytol všetkým veriacim zálohu na ich budúci vzťah s Ním tým, že poslal Ducha Svätého, aby prebýval v nich. Skutočnosť, že všetci veriaci sú spečatení Duchom možno vidieť v 2. Korintským 1:22 a Efezským 4:30.

Pred Kristovou smrťou, vzkriesením a nanebovstúpením, Duch Svätý mal „prichádzajúci a odchádzajúci“ vzťah s ľuďmi. Duch Svätý prebýval v kráľovi Saulovi, ale potom odišiel od neho (1. Samuelova 16:14). Namiesto neho, Duch zostúpil na Davida (1. Samuelova 16:13). Po svojom cudzoložstve s Bat-Šebou sa David obával, že Duch Svätý odstúpi od neho (Žalm 51:11). Duch Svätý naplnil Bezeleela, aby mohol vyrábať predmety potrebné pre svätostánok (Exodus 31:2-5), ale toto nie je opísané ako trvalý vzťah. Toto všetko sa zmenilo po Ježišovom nanebovstúpení. Na začiatku dňa Letníc, Duch Svätý začal natrvalo prebývať vo veriacich (Skutky 2). Trvalé prebývanie Ducha Svätého je splnením Božieho sľubu, že bude navždy s nami a nikdy nás neopustí.

Zatiaľ, čo Duch Svätý nikdy neopustí veriaceho, je možné, aby náš hriech „uhášal Ducha Svätého“ (1. Tesalonickým 5:19) alebo „zarmucoval Ducha Svätého“ (Efezským 4:30). Hriech má vždy následky na náš vzťah s Bohom. Hoci náš vzťah s Bohom je bezpečný v Kristovi, nevyznaný hriech v našich životoch môže brániť nášmu spoločenstvu s Bohom a účinne uhášať prácu Ducha Svätého v našich životoch. Preto je dôležité vyznávať svoje hriechy, lebo Boh je „verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti“. (1. Jána 1:9). Takže, zatiaľ čo nás Duch Svätý nikdy neopustí, výhody a radosť z Jeho prítomnosti sa môžu vzdialiť od nás.Návrat na slovenskú domovskú stránkuOpustí Duch Svätý veriaceho?