settings icon
share icon
Otázka

Aká bola úloha Ducha Svätého v Starej zmluve?

Odpoveď


Úloha Ducha Svätého v Novej zmluve je podobná Jeho úlohe v Novej zmluve. Keď hovoríme o úlohe Ducha Svätého, rozlišujeme štyri základné oblasti, v ktorých pôsobí: 1) obnova, 2) prebývanie (naplnenie), 3) sebaovládanie (zdržanlivosť) a 4) zmocnenie k službe. Dôkazy práce Ducha Svätého v týchto oblastiach nájdeme rovnako v Starej aj Novej zmluve.

Prvá oblasť pôsobenia Ducha Svätého je proces obnovy. Inými slovami, obnova je „znovuzrodenie“, z ktorého pochádza pojem „znovu sa narodiť“. Vzorový text, ktorý je toho dôkazom je v Jánovom evanjeliu: „Ježiš mu odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3:3, Ekumenický preklad). Toto si vyžaduje otázku: Čo má toto spoločné s prácou Ducha Svätého v Starej zmluve? Ďalej sa v tomto rozhovore Ježiš pýta Nikodéma: „Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? (Ján 3:10, Ekumenický preklad). To čo tu Ježiš naznačuje je, že Nikodém mal poznať pravdu, že Duch Svätý je zdrojom nového života, pretože je to zjavené v Starej Zmluve. Napríklad, keď Mojžiš povedal Izraelcom skôr ako vstúpili do zasľúbenej zeme: „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil.“ (Deuteronómium 30:6, Ekumenický preklad). Táto obriezka srdca je práca Božieho Ducha a môže byť vykonaná jedine Ním. Tému obnovy vidíme tiež v Ezechielovi 11:19-20 a 36:26-29.

Ovocie obnovujúcej práce Ducha je viera (Efezanom 2:8). Teraz vieme, že v Starej zmluve boli mužovia viery, pretože 11. kapitola Hebrejom ich menuje. Ak je viera produkovaná obnovujúcou mocou Ducha Svätého, tak to je určite prípad svätých v Starej zmluve, ktorý hľadeli dopredu na kríž, veriac, že čo Boh zasľúbil ohľadne ich vykúpenia, to príde. Videli zasľúbenia a “len zďaleka to videli, uvítali“ (Židom 11:13, Evanjelický preklad), vierou prijali že to, čo Boh zasľúbil, že aj splní.

Druhý aspekt práce Ducha Svätého v Starej zmluve je prebývanie, alebo napĺňanie. Tu je najzjavnejší rozdiel práce Ducha v Starej a Novej zmluve. Nová zmluva učí o trvalom prebývaní Ducha Svätého vo veriacich (1. Korinťanom 3:16-17; 6:19-20). Keď veríme v Krista pre naše vykúpenie, Duch Svätý prebýva v nás. Apoštol Pavol toto trvalé prebývanie ako „závdavok dedičstva“ (Efezanom 1:13-14). Naopak v Starej zmluve, bolo prebývanie Ducha výberové a dočasné. Duch spočinul na ľuďoch ako Józua, (Numeri 27:18), Dávid (1. Samuelova 16:12-13), aj na Saulovi (1. Samuelova 10:10). V knihe Sudcov vidíme Ducha „spočinúť“ na rozličných sudcoch, ktorých vzbudil Boh, aby vyviedli Izrael od ich utláčateľov. Duch Svätý spočinul na týchto jednotlivcoch kvôli špeciálnej úlohe. Prebývanie Ducha bolo znakom Božej priazne k jednotlivcovi (v prípade Dávida), a ak Božia priazeň dotyčného opustila, Duch odišiel (Saulov prípad v 1. Samuelovej 16:16). Keď Duch „spočinie“ na osobe, nemusí to vždy svedčiť o duchovnom stave osoby (napríklad Saul, Samson a ďalší sudcovia). Takže kým Duch Svätý v Novej zmluve prebýva len vo veriacich a prebývanie je trvalé, Duch Svätý v Starej zmluve prišiel na jednotlivcov kvôli špecifickej úlohe, bez ohľadu na ich duchovný stav. Keď bola úloha splnená, Duch pravdepodobne osobu opustil.

Treťou oblasťou práce Ducha v Starej zmluve je zdržanlivosť od hriechu. V Genesis 6:3 sa môže zdať, že Duch Svätý zadržuje ľudskú hriešnosť, a že toto obmedzenie môže byť odstránené, keď Božia trpezlivosť ohľadom hriechu dosiahne „bodu varu“. Táto myšlienka sa opakuje v 2. Tesaloničanom 2:3-8, kedy v posledných časoch vzrastajúce odpadnutie bude signalizovať prichádzajúci Boží súd. Kým nepríde vopred určený čas, kedy sa zjaví „človek neprávosti“ (v. 3), Duch Svätý obmedzuje Satanovu moc a uvoľňuje ju len ak sa to hodí Jeho zámeru.

Štvrtým a posledným aspektom práce Ducha v Starej zmluve je zabezpečiť schopnosť slúžiť. Podobným spôsobom ako duchovné dary fungujú v Novej zmluve, Duch obdaruje konkrétne osoby pre službu. Napríklad Becaleel v Exodus 31:2-5, ktorý bol obdarovaný, aby mohol vykonať väčšinu umeleckej práce na svätostánku. Ďalej ak spomenieme vybrané a dočasné spočinutie Ducha Svätého rozoberané vyššie, vidíme, že títo jednotlivci boli obdarovaní, aby vykonali určitú úlohu, ako vládu nad Izraelským ľudom (napríklad Saul a Dávid).

Tiež by sme mohli spomenúť úlohu Ducha pri stvorení. Genesis 1:2 hovorí o duchu, ktorý sa „vznášal nad vodami“ a dohliadal na prácu stvorenia. Podobným spôsobom je Duch zodpovedný za prácu na novom stvorení (2. Korinťanom 5:17), keď prináša ľudí do Božieho kráľovstva skrze obnovu.

Koniec koncov, Duch vykonával väčšinou rovnaké úlohy v Starej zmluve ako robí aj v dnešnej dobe. Hlavným rozdielom je rozdiel v trvalom spočívaní Ducha na veriacich dnes. Ako povedal Ježiš ohľadne tejto zmeny v službe Ducha: „Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.“ (Ján 14:17, Ekumenický preklad).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká bola úloha Ducha Svätého v Starej zmluve?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries