settings icon
share icon
Otázka

Čo je to Desať prikázaní?

Odpoveď


Desať prikázaní je desať zákonov, ktoré sú v Biblii, ktoré dal Boh Izraelskému národu krátko po tom, ako odišli z Egyptu. Desať prikázaní je v podstate zhrnutie 613 prikázaní, ktoré sú zaznamenané v Zákone Starej zmluvy. Prvé štyri prikázania sa týkajú nášho vzťahu s Bohom. Posledných šesť príkazov sa týka nášho vzťahu jedného s druhým. Desať prikázaní môžeme nájsť v Biblii v Exodus 20:1-17 a Deuteronomium 5:6-21 a sú to tieto:

1) „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Toto prikázanie je proti uctievaniu iných bohov, ako je jediný a skutočný Boh. Všetci iný bohovia sú falošnými bohmi.

2) „Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“ Toto prikázanie je proti tomu, aby sme si vytvárali modly, viditeľné znázorňovanie Boha. Neexistuje obraz, ktorý by sme vytvorili a ktorý by verne zobrazoval Boha. Vytvoriť modlu tak, aby znázorňovala Boha znamená uctievať falošného boha.

3) „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ Toto je prikázanie proti tomu, aby sme nebrali Božie meno nadarmo. Nemáme ľahkovážne narábať s Božím menom, ale máme mu prejaviť úctu. A to tým, že o Ňom budeme hovoriť iba v značným a úctivým spôsobom.

4) „Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!“ Toto je príkaz, aby sme vyhradili deň sviatočného odpočinku (nedeľa, ako posledný deň týždňa) ako deň oddychu, ktorý je venovaný Pánovi.

5) „Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.“ Toto je príkaz toho, aby sme sa stále správali ku svojim rodičom s úctou a rešpektom.

6) „Nezabiješ!“ Toto je príkaz proti zámernej vražde inej ľudskej bytosti.

7) „Nescudzoložíš!“ Toto je príkaz proti tomu, aby sme mali sexuálne vzťahy s kýmkoľvek, ako s naším manželským partnerom.

8) „Nepokradneš!“ Toto je príkaz proti tomu, aby sme si brali niečo, čo nám nepatrí bez povolenia toho, komu to patrí.

9) „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ Toto je príkaz, ktorý nám zakazuje, aby sme klamlivo svedčili proti inej osobe. Je to hlavným príkazom proti klamaniu.

10) „Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ Toto je príkaz proti tomu, aby sme túžili po čomkoľvek, čo nie je naše. Žiadosť môže viesť k porušeniu niektorého z vyšších prikázaní: vražda, smilstvo a krádež. Ak nie je správne niečo urobiť, tak potom ani nie je správne túžiť po tom, aby sme to urobili.

Mnoho ľudí sa mylne pozerajú na Desať prikázaní ako na sadu pravidiel, ktoré nám – ak ich dodržíme – zaručia vstup do neba. No opak je pravdou, zmyslom Desiatich prikázaní je donútiť ľudí k tomu, aby si uvedomili, že nedokážu dokonale poslúchať Zákon (Rímskym 7:7-11) a preto potrebujú Božie zmilovanie a milosť. Aj napriek tvrdeniam bohatého mladíka v Matúšovi 19:16 nikto nedokáže dokonale poslúchať Desať prikázaní (Kazateľ 7:20). Desať prikázaní iba poukazuje na to, že sme všetci zhrešili (Rímskym 3:23) a preto potrebujeme Božie zmilovanie a milosť, ktorá je nám prístupná jedine skrze vieru v Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to Desať prikázaní?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries