settings icon
share icon
Otázka

Aké sú Božie mená a čo znamenajú?

Odpoveď


Každé z mnohých Božích mien opisujú iný aspekt Jeho charakteru, ktorý má mnoho stránok.

(poz. prekladateľa: ide o Božie mená používané v judaizme, niektoré sa nenachádzajú v prekladoch. Uvedené odkazy v Biblii odkazujú na miesta, kde boli tieto mená použité.)

Tu sú niektoré z Božích mien, ktoré sú viac známe:

EL, ELOAH: Boh „mocný, silný, prominentný" (Genesis 7:1; Izaiáš 9:6) – etymologicky sa zdá, že El znamená „sila,” ako v „Mám silu urobiť ti zle” (Genesis 31:29). El súvisí s ostatnými kvalitami ako integrita (Numeri 23:19), žiarlivosť (Deuteronómium 5:9) a súcit (Nehemiáš 9:31), ale hlavná myšlienka moci zostáva.

ELOHIM: Boh „Stvoriteľ, Mocný a Silný“ (Genesis 17:7; Jeremiáš 31:33) - množné číslo z ELOAH, ktoré vyhovuje doktríne o Trojici. Od prvej vety v Biblii je zjavná Božia výnimočná moc, keď Boh (Elohim) svojim slovom stvoril svet (Genesis 1:1).

EL SHADDAI: „Boh všemocný“, „Mocný Jákobov“ (Genesis 49:24; Žalm 132:2,5) - hovorí o Božej neobmedzenej moci nad všetým.

ADONAI: „Pán“ (Genesis 15:2; Sudcovia 6:15) - použité namiesto YHWH, ktoré bolo Židmi považované za príliš posvätné na to, aby to mohol vysloviť hriešny človek. V Starej zmluve YHWH je viac používané v prípade, keď Boh jedná so svojim ľudom, kým Adonai je viac používané, keď Boh jedná s pohanmi.

YHWH / YAHWEH / JEHOVAH: „PÁN” (Deuteronómium 6:4; Daniel 9:14) - prísne povedané, jediné správne Božie meno (v anglických prekladoch používajú toto meno napísané veľkými písmenami na oddelenie od Adonai - „Pán“). Vyjavenie tohto mena bolo ako prvému dané Mojžišovi „Ja som, ktorý som“ (Exodus 3:14). Toto meno určuje bezprostrednosť a prítomnosť. Yahweh je prítomný, dostupný, blízko tých, ktorý Ho prosia o vykúpenie (Žalm 107:13), odpustenie (Žalm 25:11) a vedenie (Žalm 31:3).

YAHWEH-JIREH: „Pán sa postará" (Genesis 22:14) – meno, ktoré si pripomínal Abrahám, keď sa Boh postaral o baránka, ktorý bol obetovaný namiesto Izáka.

YAHWEH-RAPHA: „Pán, ktorý uzdravuje“ (Exodus 15:26) – „Ja Hospodin som tvoj lekár“ aj pre telo aj pre dušu. V tele zachováva a lieči od chorôb a na duši ospravedlňuje od neprávosti.

YAHWEH-NISSI: „Pán je naša zástava" (Exodus 17:15), tu je zástava chápaná ako miesto pre zhromaždenie. Toto meno pripomína víťazstvo na púšti nad Amálekom v Exodus 17.

YAHWEH-M'KADDESH: „Pán, ktorý posväcuje, robí svätým" (Levitikus 20:8; Ezechiel 37:28) - Boh jasne vyjadruje, že jedine On, nie zákon, môže urobiť svätým svoj ľud.

YAHWEH-SHALOM: „Pán, náš pokoj" (Kniha sudcov 6:24) - meno, ktoré dal Gideon oltáru, ktorý postavil, potom ako ho anjel Pánov uistil, že nezomrie, pretože si myslel, že zomrie, keď videl anjela.

YAHWEH-ELOHIM: „Pán Boh" (Genesis 2:4; Žalm 59:5) - kombinácia jedinečného Božieho mena YHWH a všeobecného „Pán“, ktorá naznačuje, že On je Pán pánov.

YAHWEH-TSIDKENU: „Hospodin naša spravodlivosť” (Jeremiáš 33:16) - tak ako s menom YHWH-M’Kaddesh, len Boh môže urobiť človeka spravodlivým, jedine v osobe Jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal hriešnym za nás „aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5:21, Ekumenický preklad).

YAHWEH-ROHI: „Hospodin je náš Pastier" (Žalm 23:1) - keď Dávid uvažoval nad vzťahom jeho ako pastiera k svojim ovciam, zistil, že to je presne ten vzťah, ktorý má s Bohom, a tak vyhlásil Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba“ (Žalm 23:1, Ekumenický preklad).

YAHWEH-SHAMMAH: „Hospodin je tam“ (Ezechiel 48:35) - meno pripisované Jeruzalemu a chrámu v Jeruzaleme, ktoré naznačuje, že sláva Hospodina, ktorá odtiaľ odišla (Ezechiel 8-11), sa tam navrátila (Ezechiel 44:1-4).

YAHWEH-SABAOTH: „Hospodin zástupov“ (Izaiáš 1:24, Žalm 46:7) - zástupy znamenajú davy anjelov a ľudí. On je Pán zástupov na nebi a obyvateľov zeme, Židov aj pohanov, bohatých aj chudobných, pánov aj otrokov. Meno vyjadruje majestát, moc a autoritu Boha a ukazuje, že On je schopný vykonať to, o čom rozhodne.

EL ELYON: „Najvyšší“ (Deuteronómium 26:19) - odvodené s Hebrejského základu pre „ísť hore“ alebo „vystúpiť“, takže význam je, že je to ten, ktorý je najvyššie. El Elyon znamená vyzdvihovanie a hovorí o absolútnom práve na panstvo.

EL ROI: „Boh, ktorý vidí“ (Genesis 16:13) - meno, ktorým opísala Boha Hagar, opustená a zúfalá na púšti potom, čo ju Sára vyhnala (Genesis 16:1-14). Keď Hagar stretla anjela Pánovho, zistila, že sa jej vyjavil sám Boh. Zistila tiež, že El Roi ju videl v jej núdzi a dokázal, že On je Boh, ktorý žije a vidí všetkých.

EL-OLAM: „Večný Boh“ (Žalm 90:1-3) - Božia prirodzenosť je bez začiatku a konca, slobodný od obmedzení času a On sám je pôvodcom času, „od vekov naveky ty si Boh“.

EL-GIBHOR: „Mocný Boh“ (Izaiáš 9:6) - meno, ktoré popisuje Mesiáša, Ježiša Krista, v prorockej časti Izaiáša. Mesiáš, ako silný a mocný bojovník, mocný Boh, dokončí zničenie Božích nepriateľov a bude vládnuť železným prútom/ berlou (Zjavenie 19:15).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú Božie mená a čo znamenajú?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries