Koná Boh ešte stále zázraky?Otázka: Koná Boh ešte stále zázraky?

Odpoveď:
Mnohí ľudia túžia, aby Boh vykonal zázraky, v ktorých im „dokáže“ seba. „Kiež by Boh urobiť zázrak, znamenie, alebo div, potom by som uveril!“ Táto myšlienka je však v rozpore s Písmom. Keď Boh vykonal úžasné a mocné zázraky pre Izraelitov, vzbudilo to v nich poslušnosť? Nie, Izraeliti stále neposlúchali a búrili sa proti Bohu, aj keď videli všetky zázraky. Tí istí ľudia, ktorí videli Boha oddeliť Červené more, zapochybovali, či je Boh schopný podmaniť obyvateľov zasľúbenej zeme. Táto pravda je vysvetlená v Lukášovi 16:19-31. V tomto príbehu, muž v pekle žiada Abraháma, aby poslal Lazára z mŕtvych, späť na zem, aby varoval jeho bratov. Abrahám oboznámil muža: „Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lukáš 16:31).

Ježiš vykonal nezpočetne veľa zázrakov, ale veľká väčšina ľudí v Neho neverila. Ak by Boh dnes konal zázraky ako v minulosti, výsledok by bol rovnaký. Ľudia by sa divili a verili by v Boha len nakrátko. Tá viera by bola povrchná a zmizla by v okamihu, keby sa niečo neočakávané alebo desivé stalo. Viera založená na zázrakoch nie je zrelá viera. Boh vykonal najväčší zázrak všetkých čias, keď prišiel na zem ako človek Ježiš Kristus, aby zomrel na kríži za naše hriechy (Rímskym 5:8), aby sme mohli byť spasení (Ján 3:16). Boh ešte stále koná zázraky – veľa z nich zostanú bez povšimnutia, alebo sa popierajú. Avšak, my nepotrebujeme ďalšie zázraky. To čo potrebujeme, je veriť v zázrak spasenia skrze vieru v Ježiša Krista.

Cieľom zázrakov bolo, aby ľudia videli silu osoby, ktorá robila zázraky. Skutky 2:22 hovorí: „Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze Neho medzi vami“. To isté bolo povedané aj o apoštoloch: „Veď dôkazy o tom, že som apoštol, pôsobili medzi vami vo všetkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a prejavoch moci.“ (2. Korintským 12:12). Keď už hovoríme o evanjeliu, Židom 2:4 hovorí: „A zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.“ Teraz máme pravdu o Ježišovi zaznamenanú v Písme. Máme spisy apoštolov zaznamenané v Písme. Ježiš a Jeho apoštoli, ako je zaznamenané v Písme, sú uholným kameňom a základom našej viery (Efezským 2:20). V tomto zmysle, zázraky už nie sú potrebné, pretože posolstvo Ježiša a Jeho apoštolov je už potvrdené a presne zaznamenané v Písme. Áno, Boh stále koná zázraky. Súčasne by sme nemali dnes nevyhnutne očakávať zázraky, rovnako ako to bolo v biblických časoch.Návrat na slovenskú domovskú stránkuKoná Boh ešte stále zázraky?