settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Boh je všemohúci?

Odpoveď


Slovo všemohúci (z lat. omnipotentia - všemohúcnosť ) sa skladá zo slov „omni“ , ktoré v latinčine znamená „všetko“ a zo slova „potentia“, ktoré znamená „moc“. Boh je vševedúci a všadeprítomný, z toho vyplýva, že je nekonečný a zvrchovaný, takže rovnako musí byť aj všemocný. Má všetku moc nad všetkými vecami vždy a po každej stránke.

Jób hovoril o Božej moci v knihe Jób 42:2: „Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre Teba neuskutočniteľný.“ Jób uznal Božiu všemohúcnosť pri uskutočňovaní Jeho plánov. Mojžišovi tiež Boh pripomenul, že má všetku moc na dokončenie Jeho zámerov týkajúcich sa Izraelitov v Numeri 11:24: „Hospodin povedal Mojžišovi: Je azda Hospodinova ruka prikrátka? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní, alebo nie.“

Nikde nie je Božia všemohúcnosť tak jasne zjavná, ako pri stvorení. Boh povedal, “Nech je…” a stalo sa (Genesis 1:3, 6, 9, atď.). Človek na tvorenie potrebuje nástroje a materiály, Boh iba povedal slovo, a mocou Jeho slova bolo všetko stvorené z ničoho. „Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží.“ Žalm 33:6.

Božiu moc možno vidieť aj v zachovaní Jeho stvorenia. Všetok život na zemi by vyhynul, nebyť toho, že nám Boh poskytuje všetko, čo potrebujeme na jedenie, oblečenie a prístrešie, a to všetko z obnoviteľných zdrojov podporovaných Jeho mocou, a tak chráni nás ľudí aj zvieratá (Žalm 36:6-7). Moria, ktoré pokrývajú väčšinu zeme, a nad ktorými nemáme moc, by nás zaplavili, keby Boh nestanovil ich hranice (Jób 38:8–11).

Božia všemohúcnosť sa vzťahuje aj na vlády a vodcov (Daniel 2:21), keď ich zosadzuje alebo ustanovuje podľa svojich plánov a zámerov. Jeho moc je vo vzťahu k Satanovi a jeho démonom neobmedzená. Satanov útok na Jóba bol obmedzený len na určité činy. Zadržala ho neobmedzená Božia moc (Jób 1:12, 2: 6). Ježiš pripomenul Pilátovi, že by nad ním nemal moc, keby mu nebola daná zhora (Ján 19:11).

Boh je všemocný a môže všetko. To však neznamená, že Boh stratil svoju všemohúcnosť, keď Biblia hovorí, že nemôže robiť určité veci. Napríklad Hebrejom 6:18 hovorí, že nemôže klamať. To neznamená, že nemá moc klamať, ale že sa Boh rozhodol neklamať v súlade so svojou morálnou dokonalosťou. Rovnakým spôsobom, napriek tomu, že je všemocný a nenávidí zlo, dovoľuje, aby sa dialo zlo, podľa svojich dobrých zámerov. Aj cez niektoré zlé udalosti umožňuje, aby sa naplnili Jeho zámery, napríklad keď došlo k najväčšiemu zlu - zabitiu dokonalého, svätého, nevinného Božieho Baránka pre vykúpenie ľudstva.

Ako vtelený Boh je Ježiš Kristus všemohúci. Jeho moc je viditeľná v zázrakoch, ktoré konal - Jeho početné uzdravenia, nasýtenie piatich tisícov (Marek 6:30-44), upokojenie búrky (Marek 4:37-41) a najvyššia ukážka moci, keď vzkriesil Lazara a Jairovu dcéru z mŕtvych (Ján 11:38–44, Marek 5:35–43), sú príkladmi Jeho moci nad životom a smrťou. Hlavným dôvodom prečo Ježiš prišiel je, aby nás zbavil smrti 1. Korin-ťanom 15:21-22, Hebrejom 2:14) a priviedol hriešnikov do správneho vzťahu s Bohom. Pán Ježiš jasne uviedol, že má moc položiť svoj život a moc znovu sa ho zmocniť, čo alegorizoval, keď hovoril o chráme (Ján 2:19). Mal moc povolať dvanásť légií anjelov, aby ho zachránili , keby chcel (Matúš 26:53), ale On sám seba obetoval v pokore namiesto nás (Filipanom 2: 1–11).

Je úžasné, že túto moc môžu zdieľať aj veriaci, ktorí sú zjednotení s Bohom v Ježišovi Kristovi. Pavol hovorí: „Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“

(2. Korinťanom 12:9). Božia moc je v nás vyvýšená najviac vtedy, keď sme v slabosti, pretože platí: „ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme“ (Efezanom 3:20). Je to Božia moc, ktorá nás i naďalej drží v stave milosti aj napriek nášmu hriechu (2. Timoteovi 1:12) a vďaka Jeho moci sme chránení pred pádom (Júda 24). Jeho moc a slávu bude ohlasovať nebeský zástup po celú večnosť (Zjavenie 19:1). Nech je to našou nekonečnou modlitbou!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Boh je všemohúci?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries