settings icon
share icon
Otázka

Prečo bol Boh v Biblii taký zjavný a dnes sa zdá byť taký skrytý?

Odpoveď


Biblia zaznamenáva, že Boh sa zjavuje ľuďom, koná úžasné a nepopierateľné zázraky, hovorí počuteľne a mnoho ďalších vecí, ktorých dnes nie sme často svedkami. Prečo je to tak? Prečo bol Boh v biblických časoch taký ochotný zjaviť a dokázať sa, ale dnes sa zdá byť „skrytý“ a mlčanlivý?

Jedným z dôvodov, prečo sa Boh dnes môže zdať skrytý, je jednoduchý fakt úmyselného, nekajúceho hriechu. „Vtedy budú volať k Hospodinovi, ale on im neodpovie. V tom čase pred nimi skryje svoju tvár pre zlo, ktoré páchali“ (Micheáš 3:4; porov. 5. Mojžišova 31:18; 32:20). Takisto bez viery nie je možné páčiť sa Bohu (Hebrejom 11:6). Niekedy ľudia prehliadajú dôkazy o Bohu, pretože odmietajú veriť (pozri Marek 6:1-6) - je ťažké vidieť, keď odmietate otvoriť oči.

Boh zďaleka nie je skrytý, ale dokončil plán postupného zjavovania sa ľudstvu. Počas svojho stáročia trvajúceho procesu komunikácie Boh občas používal zázraky a priame oslovenie ľudí, aby im zjavil svoj charakter, svoje pokyny a plány. Medzi časmi, keď Boh hovoril, bolo ticho. Jeho moc nebola taká zjavná a nové zjavenie neprichádzalo (pozri 1 Samuelova 3:1).

Prvý Boží zázrak - stvorenie - nebol nikdy nijakým spôsobom skrytý. Stvorenie bolo a je hlavným dôkazom Božej existencie a spôsobu, akým Boh prejavuje mnohé svoje vlastnosti. Z toho, čo bolo stvorené, môže človek vidieť, že Boh je mocný, zvrchovaný a večný (Rimanom 1:20). Stvorenie bolo jeho prvým vyhlásením ľudstvu. „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk“ (Žalmy 19:1). Po stvorení Boh hovoril k ľuďom, aby sa ďalej ohlasoval a informoval človeka o svojich cestách. Najprv sa prihovoril Adamovi a Eve, dal im prikázania, ktorými sa mali riadiť, a keď ich neposlúchli, vyslovil kliatbu. Zároveň ich a celé ľudstvo ubezpečil, že pošle Spasiteľa, aby nás vykúpil z hriechu.

Zdá sa, že po Enochovom preložení do neba bol Boh opäť „skrytý“. Neskôr však Boh prehovoril k Noemovi, aby zachránil jeho a jeho rodinu, a k Mojžišovi a dal mu Zákon, ktorým sa mal jeho ľud riadiť. Boh vykonal zázraky, aby potvrdil pravosť Mojžiša ako svojho proroka (2. Mojžišova 4:8) a vyslobodil Izraelitov z Egypta. Boh opäť konal zázraky za Jozueho, aby usadil Izrael v zasľúbenej krajine, a opäť za Eliáša a Elizea, aby overil pravosť prorokov a bojoval proti modloslužbe. Medzi týmito obdobiami jasného Božieho zásahu prešli generácie bez toho, aby videli zázrak alebo počuli Boží hlas. Mnohí sa pravdepodobne pýtali: „Prečo je Boh dnes skrytý? Prečo sa nedáva najavo?“

Keď Ježiš po 400 „tichých rokoch“ od Boha prišiel na zem, robil zázraky, aby dokázal, že je skutočne Boží Syn, a aby podporil vieru v neho (Matúš 9:6; Ján 10:38). Po svojom zázračnom zmŕtvychvstaní umožnil svojim apoštolom, aby pokračovali v konaní zázrakov, aby dokázali, že boli skutočne poslaní ním, a to opäť preto, aby ľudia uverili v Ježiša a počúvali Novú zmluvu, ktorú apoštoli písali.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo po dobe apoštolov k nám Boh už nehovorí počuteľne a nedáva sa nám tak najavo. Ako už bolo uvedené vyššie, Boh už prehovoril. Jeho slová boli verne zapísané a zázračne sa pre nás zachovali po celé veky. Biblia je dokončená. Božie postupné zjavovanie sa skončilo (Zjavenie 22:18). Teraz máme dokončený kánon Písma a nepotrebujeme žiadne ďalšie zázraky na „potvrdenie“ Biblie, ktorá už bola potvrdená. V dokonalom Božom slove je všetko, čo potrebujeme „na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti“ (2. Timotejovi 3:16). Biblia je dokonale schopná „dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista“ (2. Timotejovi 3:15). Je to „istejšie slovo proroctva [istejšie ako zázračná skúsenosť], na ktoré by sme mali dobre dbať“ (2. Petrov 1:19). Nepotrebujeme nič viac a nemáme hľadať mimo biblické zjavenia. Ak to robíme, spochybňujeme účinnosť Písma, ktoré Boh vyhlásil za dostatočné.

Ale nehovorí k nám Duch Svätý? Áno, je naším Tešiteľom na tomto svete (Ján 14:16). A môže spolupracovať s naším svedomím, aby nám pomohol viesť nás. Je však dôležité pochopiť, že Duch dnes nedáva nové zjavenie. Skôr k nám hovorí prostredníctvom napísaného Božieho slova, ktoré je „mečom Ducha“ (Efezanom 6:17). Duch nám často pripomenie konkrétne miesta z Písma vo chvíľach, keď ich najviac potrebujeme (Ján 14:26); osvieti nás, aby sme Slovu rozumeli, a posilní nás, aby sme ho žili. Nikto však nemôže povedať: „Duch mi zjavil novú skutočnosť o nebi, ktorú v Biblii nenájdeme!“ To je pridávanie k Písmu a vrchol opovážlivosti.

Na ďalší dôvod „skrytého“ Božieho stavu dnes naráža prorok Habakuk: „spravodlivý žije zo svojej viery“ (Habakuk 2:4). Boh nedáva svojmu ľudu nepretržitú reťaz zázračných znamení; nikdy to nerobil. Skôr očakáva, že budú dôverovať tomu, čo už urobil, denne skúmať Písmo a žiť z viery, nie z videnia (Matúš 16:4; Ján 20:29; 2. Korinťanom 5:7).

Nakoniec nezabúdajme, že aj v tých časoch, keď sa zdá, že Boh nič nerobí, je stále zvrchovaným Pánom všetkého stvorenia a neustále pracuje na dokončení svojho dokonalého plánu. Jedným z najlepších príkladov Božieho „skrytého“ pôsobenia je kniha Ester, v ktorej sa Boh nikdy nespomína, ale ktorá jasne ukazuje jeho zvrchovanú ruku pôsobiacu od začiatku až do konca.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo bol Boh v Biblii taký zjavný a dnes sa zdá byť taký skrytý?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries