settings icon
share icon
Otázka

Je Boh sexista / Je Biblia sexistická?

Odpoveď


Sexizmus je jav, keď jedno pohlavie, väčšinou mužské, dominuje nad druhým pohlavím, zvyčajne ženským. V Biblii sa nachádza mnoho vyjadrení o ženách, ktoré nášmu modernému uchu znejú ako diskriminácia voči ženám. Musíme však mať na pamäti, že keď Biblia popisuje nejaké konanie, nemusí to nevyhnutne znamenať, že Biblia toto konanie aj schvaľuje. Biblia popisuje mužov, ktorí so ženami zaobchádzali takmer ako s majetkom, ale to neznamená, že Boh také niečo schvaľuje. Biblia sa nápravou našej duše zaoberá oveľa viac, než nápravou našej spoločnosti. Boh vie, že ak sa zmení naše srdce, zmení sa aj naše správanie.

V čase Starej zmluvy sa takmer každá kultúra na celom svete vyznačovala patriarchálnou štruktúrou. To, čo vládlo celým dejinám, je veľmi zjavné – nielen v Písme, ale aj v pravidlách, ktorými sa riadila väčšina spoločností. V modernom systéme hodnôt a z pohľadu svetského človeka by sa to dalo nazvať „sexizmom“. Boh, nie človek, ustanovil poriadok v spoločnosti, a On je preto tvorcom princípov ustanovenia autority. Padlý človek však tento poriadok porušil, rovnako, ako porušil všetko ostatné. Vzišla z toho nerovnosť postavenia mužov a žien naprieč celými dejinami. Vylúčenie a diskriminácia, s ktorými sa stretávame vo svete, nie sú nič nové. Sú výsledkom pádu človeka a príchodu hriechu. Preto môžeme oprávnene povedať, že sexizmus je v teórii aj v praxi výsledkom hriechu. Postupné odkrývanie Biblie nás vedie k odstráneniu sexizmu a vlastne všetkých hriešnych praktík ľudstva.

Ak chceme získať a udržať duchovnú rovnováhu medzi postaveniami autority, ktoré nariadil Boh, musíme sa pozrieť do Písma. Nová zmluva je naplnením Starej, a v práve nej nachádzame princípy, ktoré poukazujú na správne rozloženie autority a ponúkajú liek na hriech; chorobu celého ľudstva, do ktorej zapadá aj diskriminácia na základe pohlavia.

Kristov kríž vo všetkého vnáša rovnováhu. V Jánovi 3:16 je napísané: „aby nezahynul nik, kto v neho verí...“ Tento výrok zahŕňa všetkých; nikoho nevylučuje na základe spoločenského postavenia, mentálnej kapacity či pohlavia. Iný oddiel, ktorý hovorí o tom, že všetci máme rovnakú príležitosť na spasenie, nachádzame v liste Galaťanom: „Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ (Galaťanom 3:26-28). Pod krížom niet po sexizme ani stopy.

Biblia nie je sexistická ani v tom, ako verne zobrazuje následky hriechov spáchaných mužmi aj ženami. V Biblii nájdeme všetky druhy hriechu: otroctvo, poddanstvo, či zlyhanie aj tých najväčších hrdinov. Napriek tomu nám však na tieto hriechy, ktoré sú nasmerované proti Bohu a jeho poriadku, poskytuje odpoveď aj riešenie – napravený vzťah s Bohom. Stará zmluva je prešpikovaná očakávaním na veľkú obetu nad všetky obety. Kedykoľvek sa prinášali obety za hriechy, poukazovalo to na potrebu zmierenia ľudí s Bohom. V Novej zmluve sa na zem rodí „Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (viď Ján 1:29). Zomiera, je pochovaný, vstáva z mŕtvych a potom vystupuje na svoje miesto v nebi a tam sa za nás prihovára. Práve cez vieru v Neho môžeme nájsť liek na hriech, a to platí aj pre hriech sexizmu.

Obvinenia, že Biblia je sexistická, vychádzajú z nedostatočnej znalosti Písma. Ak by muži aj ženy bez ohľadu na svoj vek zaujali miesto, ktoré im predurčil Boh, a žili v súlade s vetou „takto hovorí Hospodin,“ medzi pohlaviami by nastala úžasná rovnováha. Pri tejto rovnováhe Boh začal, a pri nej aj skončí. Často venujeme neprimerané množstvo pozornosti rôznym výsledkom hriechu namiesto toho, aby sme sa zaoberali jeho koreňmi. Skutočnú rovnosť nájdeme iba v prípade, že sme zažili osobné zmierenie s Bohom skrze Pána Ježiša Krista: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Ján 8:32).

Je tiež veľmi dôležité pochopiť, že keď Biblia mužom a ženám pripisuje rôzne úlohy, nie je to to isté, ako sexizmus. V Biblii sa úplne jasne uvádza, že Boh od mužov očakáva, že zaujmú vedúcu úlohu v cirkvi a v dome. Znamená to, že ženy sú niečo menej? Rozhodne nie. Znamená to azda, že ženy sú v Božích očiach menej inteligentné, menej schopné alebo jednoducho horšie? Rozhodne nie! Znamená to len, že vo svete, ktorý je poznačený hriechom, musí existovať určitá štruktúra a autorita. Boh nám stanovil rôzne úlohy a urobil to pre naše dobro. Sexizmus je zneužitím týchto úloh, nie ich prejavom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Boh sexista / Je Biblia sexistická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries