Boh sexista /Biblia sexistická?Otázka: Boh sexista /Biblia sexistická?

Odpoveď:
Sexizmus je, keď jedno pohlavie, väčšinou muži, má nadvládu nad druhým pohlavím, zvyčajne ženami. Biblia obsahuje mnoho odkazov na ženy, ktoré nášmu modernému mysleniu vyznieva ako diskriminácia voči ženám. Ale musíme mať na pamäti, že keď Biblia opisuje čin, nemusí to nevyhnutne znamenať, že Biblia potvrdzuje ten čin. Biblia popisuje mužov, ktorí zaobchádzajú so ženami, takmer ako s majetkom, ale to neznamená, že Boh schvaľuje tento čin. Biblia je oveľa viac zameraná na reformu našej duše než našej spoločnosti. Boh vie, že zmenené srdce bude mať za následok zmenené správanie.

V priebehu starozákonných čias, takmer každá kultúra na celom svete mala patriarchálnu štruktúru. Stav histórie je veľmi jasný - nielen v Písme, ale aj v pravidlách, ktorými sa riadi väčšina spoločností. Moderný systém hodnôt a svetské ľudské stanovisko to nazýva „sexista“. Boh ustanovil poriadok v spoločnosti, a nie človek, a On je autorom princípov ustanovenia autority. Avšak, tak ako aj všetko ostatné, padlý človek skorumpoval tento poriadok. To má za následok nerovnosť postavenia mužov a žien v celej histórii. Vylúčenia a diskriminácie, s ktorými sa stretávame v našom svete nie sú nič nové. To je výsledok pádu človeka a začiatok hriechu. Preto môžeme oprávnene povedať, že pojem a prax „sexizmu“ je výsledok hriechu. Postupné objavovanie Biblie nás vedie k odstráneniu sexizmu a vlastne všetkých hriešnych praktík ľudskej rasy.

Ak chceme nájsť a udržať duchovnú rovnováhu medzi Bohomstanovenou pozíciou autority, musíme sa pozrieť do Písma. Nový zákon je naplnením Starého a v ňom nachádzame princípy, ktoré nám hovoria o správnej línii autority a liek na hriech, chorobu celého ľudstva, a to zahrňuje diskrimináciu na základe pohlavia.

Kristov kríž je veľký vyrovnávač . Ján 3:16 hovorí: „Kto verí“ a to je všezahŕňajúce vyhlásenie, ktoré nikoho nevylučuje na základe postavenia v spoločnosti, mentálnej kapacity alebo pohlavia. Tiež nachádzame oddiel v liste Galatským, ktorý hovorí o našej rovnakej príležitosti na spasenie: „Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“ (Galatským 3:26-28). Na kríži neexistuje žiaden sexizmus.

Biblia nie je sexistická v jej presnom zobrazení výsledkov hriechu umužov i žien. Biblia zaznamenáva všetky druhy hriechu: otroctvo a poddanstvo a zlyhania jej najväčších hrdinov. Napriek tomu nám tiež dáva odpoveď a liek na tieto hriechy, ktoré sú proti Bohu a Jeho ustanovenému poriadku – správny vzťah s Bohom. Starý zákon sa tešil na najvyššiu obeť a zakaždým, keď bola prinesená obeť za hriech, vyučoval o potrebe zmierenia sa s Bohom. V Novom zákone „Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ sa narodil, zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych, potom vystúpil na svoje miesto v nebi a tam sa za nás prihovára. To je cez vieru v Neho, že liek za hriech je nájdený, a to vrátane hriechu sexizmu.

Obvinenie za sexizmus v Biblii je založené na nedostatočnej znalosti Písma. Keď muži a ženy všetkých vekových kategórií vzali ich Bohomstanovené miesto a žili v súlade s „takto hovorí Pán“, bola tam nádherná rovnováha medzi pohlaviami. Táto rovnováha je to, s čím Boh začal a to je to, s čím aj skončí. Je tam usmernené nadmerné množstvo pozornosti na rôzne druhy hriechu, a nie na jeho koreň. Iba v osobnom zmierení s Bohom skrze Pána Ježiša Krista, nájdeme skutočnú rovnosť: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Ján 8:32).

Je tiež veľmi dôležité uvedomiť si, že pripisovanie rôznych úloh pre mužov a ženy v Biblii nepredstavuje sexizmus. Biblia úplne jasne hovorí, že Boh očakáva od mužov, aby zaujali vedúcu úlohu v cirkvi a v dome. Znamená to, že ženy sú inferiórne? Rozhodne nie. Znamená to, že ženy sú menej inteligentné, menej schopné, alebo vnímané ako menšie v Božích očiach? Rozhodne nie! Čo to znamená je, že v našom hriechom-poškvrnenom svete musí existovať štruktúra a autorita. Boh stanovil úlohy autority pre naše dobro. Sexizmus je zneužitie týchto úloh, nie ich existencia.Návrat na slovenskú domovskú stránkuBoh sexista /Biblia sexistická?