Prečo je Boh taký odlišný v Starej zmluve vzhľadom na Novú zmluvu?Otázka: Prečo je Boh taký odlišný v Starej zmluve vzhľadom na Novú zmluvu?

Odpoveď:
Verím, že sa v samom srdci tejto otázky ukrýva základné neporozumenie toho, čo Stará a Nová zmluva odhaľuje o podstate Boha. Iný spôsob vyjadrenia tejto istej základnej myšlienky je keď ľudia povedia: „Boh Starej zmluvy je Boh hnevu, kým Boh Nove zmluvy je Boh lásky.“ Fakt, že je Biblia Božie progresívne zjavenie nám ľuďom o Ňom samom, cez historické udalosti a cez Jeho vzťah s ľuďmi cez históriu, možno prispieva ľudskej mylnej predstave o tom, aký je Boh v starej zmluve v porovnaní s Novou zmluvou. Avšak, keď niekto číta Starú a Novú zmluvu hneď mu je jasné, že sa Boh neodlišuje v jednej zmluve od druhej a že Boží hnev a Jeho láska sú objavený v oboch zmluvách.

Napríklad, cez celú Starú zmluvu Boh sa objavuje ako „milosrdný, milostivý, pomalý na hnev, hojný v milosrdenstve a pravde“ (Druhá Mojžišova 34:6; Štvrtá Mojžišova 14:18; Piata Mojžišova 4:31; Nehemiáš 9:17; Žalm 86:5; Žalm 86:15; Žalm 108:4; Žalm 145:8; Joel 2:13). Kým sa v Novej zmluve Božia láska a milosrdenstvo manifestujú ešte viac cez fakt, že „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16). Tiež, cez celú Starú zmluvu vidíme, že spôsob, na ktorý Boh jedná s Izraelom je rovnaký ako keď otec jedná s milovaným dieťaťom. Keď vedome hrešili proti Nemu a začali oslavovať iných bohov, Boh ich potrestal, ale zakaždým ich oslobodil, keď sa kajali z modlárstva. Ako čo vidíme, toto je viac-menej rovnaký spôsob, ako sa Boh správa ku Kresťanom v Novej zmluve. Napríklad, v Židom 12:6 hovorí „Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho prijíma za syna.“

Na podobný spôsob vidíme cez celú Starú zmluvu ako sa Boží hnev vylieva na nekajúcich hriešnikov. Podobne aj v Novej zmluve vidíme, že sa hnev Boží ešte stále „zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou“ (Rimanom 1:18). Dokonca i povrchným čítaním Novej zmluvy vidíme, že Ježiš omnoho viac hovorí o pekle ako o nebi. Takže, je jasné, že Boh nie je o nič inakší v Starej zmluve vzhľadom na Novú zmluvu. Boh je v svojej podstate nemenný. Kým my vidíme jeden aspekt Jeho prirodzenosti zjavený v určitej časti Písma viac ako nejaké iné aspekty, On sám predsa zostáva nemenný.

Keď niekto naozaj začne čítať a študovať Bibliu zisťuje, že Boh nie je odlišný v Starej a Novej zmluve. Aj keď sa Biblia skladá zo 66 rôznych kníh, písaná je na 2 (alebo aj 3) kontinentoch, v troch rozličných jazykoch v období asi 1500 rokov, písalo ju viac než 40 autorov (ktorí pochádzali z rôznych ciest života), ona zostáva jedinečnou knihou od začiatku po koniec bez protirečení. V nej vidíme ako milovaný, milostivý a spravodlivý Boh zaobchádza s hriešnym človekom v rôznych situáciách. Skutočne je Biblia Boží milostný list ľudskému pokoleniu. Božia láska k ľuďom je evidentná cez celé Písmo. Cez celé Písmo vidíme Boha, ktorý v láske a milosti pozýva ľudí do jedného zvláštneho vzťahu s Ním, nie preto, že si to zaslúžia, ale preto, že je On milostivý a milosrdný Boh, pomalý na hnev a hojný v milosrdenstve a pravde. Napriek tomu vidíme svätého a spravodlivého Boha, ktorý je sudca všetkým tým, ktorí sú neposlušní Jeho slovu, a ktorí Ho odmietajú sláviť, odvracajú sa, aby slúžili bohom, ktorých sami načinili namiesto toho, aby slávili jedného a jediného pravdivého Boha (Rimanom 1).

Pre Boží spravodlivý a svätý charakter, všetky hriechy, minulé, prítomné i budúce musia byť odsúdené. Ale Boh v svojej nekonečnej láske zabezpečil odplatu za hriech a cestu zmierenia, aby sa hriešnik mohol vyhnúť Jeho hnevu. Túto úžasnú pravdu vidíme vo veršoch ako je 1 Jána 4:10 „V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy.“ V Starej zmluve Boh zabezpečil systém obetovania, v ktorom bolo možné vykúpenie z hriechu, ale tento systém obetovania bol iba dočasný a ako príprava pre príchod Ježiša Krista, ktorý mal zomrieť na kríži a stať sa opravdovou náhradou za zmierenie hriechov. Spasiteľ, ktorý je sľúbený v Starej zmluve je úplne odhalený v Novej zmluve, ako aj konečný prejav Božej lásky, že poslal svojho Syna Ježiša Krista, je zjavený v plnej sláve. Aj Stará aj Nová zmluva sú dané, aby „ťa učinili múdrym na spasenie“ (2 Timoteovi 3:15). Keď ich pozorne študujeme, vidíme, že sa Boh nerozlišuje v Starej a v Novej zmluve.Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo je Boh taký odlišný v Starej zmluve vzhľadom na Novú zmluvu?