Počuje / odpovedá Boh na modlitby hriešnika / neveriaceho?Otázka: Počuje / odpovedá Boh na modlitby hriešnika / neveriaceho?

Odpoveď:
Ján 9:31 hovorí: „Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu.“ Tiež bolo povedané, že: „jediná modlitba, ktorú Boh počuje od hriešnika je modlitba spasenia“. Ako výsledok, niektorí veria, že Boh nepočuje a/alebo nikdy neodpovie na modlitby neveriaceho. V kontexte však Ján 9:31 hovorí, že Boh nekoná zázraky cez neveriacich. 1. Jána 5:14-15 nám hovorí, že Boh vypočúva modlitby, ktoré sú podľa Jeho vôle. Táto zásada sa možno vzťahuje na neveriacich. Ak sa neveriaci modlí podľa Božej vôle, nie je nič čo by bránilo Bohu, aby neodpovedal na takú modlitbu – podľa Jeho vôle.

Niektoré časti Písma opisujú, že Boh počuje a odpovedá na modlitby neveriacich. Vo väčšine týchto prípadov šlo o modlitbu. V jednom alebo v dvoch prípadoch, Boh odpovedal na výkrik srdca (nie je uvedené, či plač bol priamo usmernený k Bohu). V niektorých z týchto prípadov, modlitba sa zdá byť spojená s pokáním. Ale v iných prípadoch, modlitba bola proste usmernená na pozemské potreby alebo požehnanie a Boh odpovedal buď zo súcitu, alebo ako odpoveď na skutočné hľadanie alebo vieru osoby. Tu sú niektoré oddiely, týkajúce sa modlitby neveriacich:

Ľudia z Ninive sa modlili, aby Ninive bolo ušetrené (Jonáš 3:5-10). Boh odpovedal na túto modlitbu a nezničil mesto Ninive, ako mu vyhrážal.

Hagar žiadala Boha, aby ochránil jej syna Išmaela (Genesis 21:14-19). Boh nielen, že zachránil Išmaela, ale ho prenáramne požehnal.

V 1. Kráľov 21:17-29, najmä vo veršoch 27-29, Acháb sa postí a smúti nad Eliášovým proroctvom, týkajúcim sa jeho potomstva. Boh odpovedal tým, že nepriniesol nešťastie za Achábových čias.

Žena pohanka z oblasti Týru a Sidona sa modlila, aby Ježiš oslobodil jej dcéru od démona (Marek 7:24-30). Ježiš vyháňa démona z dcéry tejto ženy.

Kornéliovi, rímskemu stotníkovi v Skutkoch 10, bol apoštol Peter poslaný ako k spravodlivému človekovi. Skutky 10:2 nám hovorí, že sa Kornelius „modlil Bohu pravidelne.“

Boh dáva zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú na všetkých (rovnako na spasených a nespasených), ako hovorí Jeremiáš 29:13: „Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom.“ To bol prípad Kornélia v Skutkoch 10:1-6. Ale existuje veľa zasľúbení, ktoré podľa kontextu oddielu, sú výlučne pre kresťanov. Pretože kresťania prijali Ježiša ako Spasiteľa, sú povzbudzovaní, aby smelo pristupovali k trónu milosti a našli pomoc v čase potreby (Židom 4:14-16). Dozvedáme sa, že keď prosíme podľa Božej vôle, On nás počuje a dáva nám to, čo si pýtame (1. Jána 5:14-15). Existuje mnoho ďalších zasľúbení pre kresťanov, ktoré sa vzťahujú na modlitbu (Matúš 21:22; Ján 14:13; 15:7). Takže, áno, sú prípady, kedy Boh neodpovedá na modlitby neveriacich. A zároveň, v Jeho milosti a milosrdenstve, Boh môže zasiahnuť do života neveriacich ako odpoveď na ich modlitby.Návrat na slovenskú domovskú stránkuPočuje / odpovedá Boh na modlitby hriešnika / neveriaceho?